Ειδήσεις

Αξιολόγηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας από ομάδα του εξωτερικού


Πριν  γίνει ανάλυση  της εξωτερικής αξιολόγησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καλό θα ήταν  για το ευρύτερο κοινό να αναλυθεί τι ακριβώς είναι η ΑΔΙΠ. H Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) άρχισε να λειτουργεί το 2006 ως θεματοφύλακας για θέματα ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, διοικούμενη από τον Πρόεδρο αυτής και το Συμβούλιο, που αποτελείται από 10 Καθηγητές ΑΕΙ (6 Παν/μίων και 4 ΤΕΙ), εκπρόσωπο των ερευνητικών κέντρων της χώρας και κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

Η ΑΔΙΠ είναι διοικητικά αυτόνομη, εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και είναι υπεύθυνη σε κεντρικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος του έργου της ΑΔΙΠ είναι η διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας εκπαίδευσης και έρευνας στα ΑΕΙ σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο με γνώμονα το εθνικό συμφέρον αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα της ΑΔΙΠ ανατέθηκε η διαμόρφωση, οργάνωση, συμπλήρωση, εξειδίκευση και τυποποίηση τόσο των αρχών, κριτηρίων και δεικτών όσο και της μεθοδολογίας και των διαδικασιών πιστοποίησης στο παραπάνω πλαίσιο.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΉ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης αφορά στα προγράμματα σπουδών που εκπονούνται μετά την ψήφιση του Ν.4009/2011, ενώ τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τα τμήματα των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), κατά τη δημοσίευση του νόμου θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των τμημάτων με βάση το Ν.3374/2005 και τη συνακόλουθη πρόσκλησή  τους από την ΑΔΙΠ για να πιστοποιηθούν.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ 3 και 9 Απριλίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, στη Λάρισα. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους εξής 4 ειδικούς εμπειρογνώμονες του εξωτερικού (με συντονιστή τον Αντιπρόεδρο της ΑΔΙΠ και πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεροθανάση Ιωάννη)

 

ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΊ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΞΗΣ:

 

 • Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης (Πρόεδρος)

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών

http://www.facultyintranet.unic.ac.cy/utilities/profile_viewer1.asp?ID=695&Campus=Nicosia

 • Καθηγητής Κωνσταντίνος Γουλίας

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Santa Barbara

Τμήμα Γεωγραφίας

http://engineering.ucsb.edu/faculty/profile/349

 • Δρ. Δημήτριος Καζαντζής ( Ερευνητής)

Del’s Lemonade & Refreshments Inc, Rhode Island

Αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης

 • Δρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου (Ερευνητής)

Πανεπιστήμιο Hafencity, Αμβούργο

 

Το πρόγραμμα της αξιολόγησης καθορίστηκε σε γενικές γραμμές από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και εξειδικεύθηκε στα επιμέρους σημεία του σε συνεργασία με το Ίδρυμα.  Όλες οι συναντήσεις διεξήχθησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα και η Διοίκηση του Ιδρύματος παρείχε στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης όλα τα απαραίτητα έγγραφα και το υποστηρικτικό υλικό για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου της.

Πιο αναλυτικά, οι συναντήσεις που είχε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης είχαν ως εξής:

 • Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής της στο ΤΕΙ Θεσσαλίας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο, τους Αναπληρωτές Προέδρους και τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος.
 • Κατά τη δεύτερη μέρα της επίσκεψης η Επιτροπή αρχικά συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Στη συνέχεια ξεναγήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος και συγκεκριμένα επισκέφθηκε το εστιατόριο των φοιτητών, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), τις φοιτητικές εστίες και τη βιβλιοθήκη. Αργότερα, η Επιτροπή συνάντησε τους Διευθυντές των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων, εκπροσώπους των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων (ΟΜΕΑ), εκπροσώπους του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών,των προϊσταμένων των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Κατά την τρίτη ημέρα η Επιτροπή είχε συναντήσεις με αποφοίτους του Ιδρύματος καθώς και με εξωτερικούς φορείς και επιχειρήσεις που έχουν συνεργασίες με το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

 

Οι τομείς στους οποίους αξιολογήθηκε το Ίδρυμα είναι:

 

 1. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και της εξωτερικής αξιολόγησης, όπου αξιολογήθηκε τόσο η διαδικασία της καταγραφής από την πλευρά του Ιδρύματος των δεικτών και των στοιχείων που περιγράφουν το μέγεθός του και τον τρόπο λειτουργίας του αλλά και η αρτιότητα της διοργάνωσης της εξωτερικής αξιολόγησης.
 2. Η στρατηγικήτου Ιδρύματος, όπου αξιολογήθηκαν το όραμα, η αποστολή και οι στόχοι του Ιδρύματος. Ειδικότερα, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν η στρατηγική οργανωτικής ανάπτυξης, η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης, η στρατηγική έρευνας, η οικονομική οργάνωση και στρατηγική, η στρατηγική κτιριακών και χωροταξικών υποδομών, η περιβαλλοντική πολιτική, η κοινωνική στρατηγική, η στρατηγική διεθνοποίησης του Ιδρύματος και η στρατηγική φοιτητικής μέριμνας.
 3. Τα Προγράμματα Σπουδών του Ιδρύματος, είτε πρόκειται για Προγράμματα Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά και για τις Διδακτορικές Σπουδές που παρέχονται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 4. Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, όπου εξετάσθηκε γενικά η πολιτική και η στρατηγική διασφάλισης ποιότητας όπως απεικονίζεται στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του Ιδρύματος. Το ΣΔΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτελείται από 3 μέρη: (α) το ΣΔΠ Εκπαιδευτικού Έργου, (β) το ΣΔΠ Υπηρεσιών και (γ) το ΣΔΠ Ερευνητικού Έργου τα οποία και έχουν ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Τα επιμέρους ζητήματα που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή αφορούσαν θέματα όπως: ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων, η αξιολόγηση των μαθημάτων και των καθηγητών από τους φοιτητές,  η εισδοχή φοιτητών, η πρόοδος και η αναγνώριση των σπουδών τους, τα πληροφοριακά συστήματα αλλά και η διάχυση πληροφοριών προς εξωτερικούς φορείς.
 5. Η λειτουργία της κεντρικής διοίκησης, όπου εξετάσθηκε και αξιολογήθηκε η λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτυπώθηκαν στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης που η Επιτροπή συνέταξε και υπέβαλε στην ΑΔΙΠ μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και η οποία κοινοποιήθηκε στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (http://modip.teilar.gr/tmima.php?tid=40).

Σε όλους τους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω,εντοπίστηκαν και επισημάνθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης τα θετικά σημεία, καθώς και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών. Αξιολογήθηκε επίσης η αποτελεσματικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί το Ίδρυμα προκειμένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του καθώς και γενικότερα η συνέπειά του ως προς την αποστολή και τους στόχους του.

Η κρίση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης όπως αντικατοπτρίζεται από τη βαθμολογία που έδωσε στα επιμέρους ζητήματα που αξιολογήθηκαν είναι θετική έως άριστη.Χαρακτηριστικό της εντύπωσης που αποκόμισε η Επιτροπή είναιη τελική απόφασή της στο κλείσιμο της Έκθεσης, όπου αναφέρεται το εξής: Το ΤΕΙ Θεσσαλίας κατέχει μια μοναδικά πλεονεκτική θέση στο εκπαιδευτικό και τοπικό οικονομικό σύστημα, η οποία υποστηρίζεται από την καλά αναπτυγμένη δομή του και το καλά θεμελιωμένο κοινωνικό του κεφάλαιο («TEIofThessalyhasauniquelyadvantageouspositionintheeducationalandregionaleconomysystemthatistremendouslysupportedbyitswell-developedinfrastructureandwell-groundedsocialcapital»). Η βαθμολογία της Επιτροπής στο σημείο αυτό είναι: Άξιο Διάκρισης(Worthyofmerit).

 

Λάρισα, 16-06-2016

 

 

Προηγούμενο άρθρο Εκπτώσεις στους τρίτεκνους από ακτοπλοϊκή εταιρία
Επόμενο άρθρο Στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι σε όλη τη Θεσσαλία