Ειδήσεις

Από 5-15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας


Από 5 -15 Σεπτεμβρίου θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Καρδίτσας οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” και από ώρες  09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ. Ν. Καρδίτσας, Ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” είναι τα ακόλουθα:

  1. Σχετική Αίτηση που θα συμπληρώνεται στο Δ. Ι.Ε.Κ..
  2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Δ. Ι.Ε.Κ.
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.
  4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα επαγγέλματα συναφή με την ειδικότητα.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων και ομογενών, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Πληροφορίες: ΓΡΑΦΕΙΑ Δ. Ι.Ε.Κ.  Γ. Ν. Καρδίτσας,

Τέρμα Ταυρωπού,  Τ.Κ.:43100

Τηλ. Επικοινωνίας: 24413-51205 & 24413-51357

 

Προηγούμενο άρθρο Νέοι ορίζοντες για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ
Επόμενο άρθρο Μέλη του ΕΟΣΚ σε αποστολές στο εξωτερικό