Ειδήσεις

Δια περιφοράς η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αργιθέας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 27η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.
Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος
Θέμα 1ο
3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Θέμα 2ο
Ορισμού υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου “«Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Ανθηρού στη θέση Μοναστήρι».
Θέμα 3ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού απασχόλησης, για την αντιμετώπιση εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Προηγούμενο άρθρο Νέα υπαίθρια εθελοντική αιμοδοσία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Ανοιχτή επιστολή Φοιτητικών Συλλόγων του Παν/μίου Θεσσαλίας