Ειδήσεις

Εκδόθηκε η ρυθμιστική διάταξη για το κυνήγι στη Θεσσαλία


Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 39 Δασική ρυθμιστική διάταξη θήρας περιόδου 2018-2019 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας στην οποία προβλέπονται τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι ημέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός. Πιο αναλυτικά:

Α ́Διάρκεια κυνηγετικής περιόδου-θηράματα

1.Καθορίζουμε τη διάρκεια της Κυνηγετικής Περιόδου για το Κυνηγετικό έτος 2018-2019 από 20 Αυγούστου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.

2.Κατ ́εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου μέχρι 10 Μαρτίου 2019

3.Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος , και οι μέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος

αριθμός θηραμάτων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύσει κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του ,αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα «θηρεύσιμων ειδών»

Στο Κεφάλαιο Β ́αναφέρονται οι ισχύουσες ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «Πίνακα θηρεύσιμων ειδών»

4.Απαγορεύουμε το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.

5.Περιορίζουμε τη χρήση σκύλων δίωξης για την άσκηση κυνηγιού από 15-9-2018 μέχρι και 20-01-2019 σε 3 ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη- Σάββατο – Κυριακή), δηλαδή μόνο της ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.

6.Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι 10 κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δέκα ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

7.Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου από 15-9-2018 μέχρι 20-01-2019 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2019 μέχρι 28-02-2019 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς και στις ζώνες διάβασης, από 20-8-2018 έως 14-9-2018 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο στις Π.Ε. που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.

8.Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου (Α) της αριθμ. 97734/4284/14-8-2007.Απόφασης «τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20-8-2018 έως 14-9-2018

Β ́Απαγορεύουμε το κυνήγι:

1.1Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.

1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων

1.3 Στις περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

1.4 Στους πυρήνες Εθνικών Δρυμών.

1.5 Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.

1.6 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

1.7 Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το αρ.6 της 414985/29-11-85 Κ.Υ.Α όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ415Β/23-2-12 & ισχύει.

1.8 Στις περιοχές κυνηγιού όπου έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις κυνηγιού λόγω πυρκαγιών όπως αναφέρεται στο σημείο 27 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.9 Στους αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού  Πολιτισμού.

1.10 Σε περιοχές όπου λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους σε απόσταση μέχρι 250 μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

1.11Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται για τα θηράματα αρνητικές συνθήκες επιβίωσης σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 258 του Ν.Δ,86/69 μετά την έκδοση ειδικότερης ΔΑΔ αναφορικά με τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της παρούσας επικρατούσας κατάστασης.

2.Απαγορεύουμε της αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων ,εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά) από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3.Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίστηκαν από την Υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

4.Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του κυνηγιού αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους

ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας),ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

 

Γ ́ Τέλη αδειών κυνηγιού

1.Καθορίζονται τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2018-2019 για τους κυνηγούς οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικών συλλόγων ως ακολούθως:

1.1 Τοπική άδεια κυνηγιού 10 Ευρώ

1.2 Περιφερειακή άδεια κυνηγιού 30 Ευρώ

1.3 Γενική άδεια κυνηγιού 60 Ευρώ

2.Οι υπήκοοι Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι ομογενείς , ή οι υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας ,οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια απευθείας από τις Δασικές Αρχές καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου-Ειδικός Φορέας Δασών» (λογ.26671/8 και κωδ.3321)τα ανωτέρω τέλη με προσαύξηση κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό(90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε εφαρμογή της παρ.3 του αρθρ.19 του Ν.3170/2003(Φ.Ε.Κ 191 Α).

Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική αρχή.

Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε) οι κυνηγοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές περιοχές.

Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ ́ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη και ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2018-2019

 

Προηγούμενο άρθρο Μέτρα και πρωτοβουλίες του Δήμου Μουζακίου για τα αδέσποτα
Επόμενο άρθρο Ιστορημένα δεδομένα: Ποίηση με δεδομένα