Ειδήσεις

Ελληνική Λύση: Αναγκαία η κατασκευή φραγμάτων στους παραποτάμους της της Καρδίτσας και ιδιαίτερα στον Ενιπέα


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο Βουλευτή ότι, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ Α’ 133) και ισχύει, και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 186, παρ. ΙΙ, Τομέας ΣΤ’, περιπτώσεις 3 και 15, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση          των    αντιπλημμυρικών έργων, καθώς οι αρμοδιότητες που   αφορούν τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων και

απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιβεβαιώνονται και διευκρινίζονται στο με αριθ. πρωτ. 7767/30­10-2019, «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ).

Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών εμπίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (όχι η συντήρηση και ο καθαρισμός υδατορεμάτων, όχι έργα ορεινής υδρονομίας), εφόσον αυτά χαρακτηριστούν ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α’), μετά από αίτημα των αρμόδιων Φορέων.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει κατατεθεί στο Υπουργείο μας κάποιο σχετικό αίτημα, ώστε να χαρακτηριστεί κάποιο έργο ως εθνικού επιπέδου, και να ενταχθεί στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

 

Προηγούμενο άρθρο Νίκος Καρδούλας: Το 51% των Ελλήνων προτιμά την οικονομία έναντι της υγείας στο ευρωβαρόμετρο Νοεμβρίου
Επόμενο άρθρο Ιερά μνήμη του οσίου πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος