Ειδήσεις

Επείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου λίμνης Πλαστήρα


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010  το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα θα συνεδριάσει στο Δημαρχείο του Δήμου την 22αΔεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μμε θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Κ.Α. 00-8115.00 με τίτλο «Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.» επί του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον προκειμένου να αποσταλεί έγκαιρα, πριν το τέλος του έτους, ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2018 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για έλεγχο.

Προηγούμενο άρθρο Κάτω το νέο ιδιώνυμο ενάντια στους αγωνιστές κατά των πλειστηριασμών
Επόμενο άρθρο Ευχαριστίες του Συλλόγου Πολυτέκνων Καρδίτσας