Ειδήσεις

Ζεστό χρήμα για επιχειρήσεις της πόλης της Καρδίτσας


Ένα εκατομμύριο διακόσιες  χιλιάδες ευρώ (1.200.000) «ζεστό χρήμα θα δοθεί σε επιχειρήσεις της Καρδίτσας. Το σχετικό πρόγραμμα  για την χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της πόλης της Καρδίτσας προωθεί η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Για την προώθηση του προγράμματος  ήδη η Δημοτική αρχή έχει ξεκινήσει την απαραίτητη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι εκπρόσωποι των φορέων μετείχαν σε σύσκεψη που έγινε το βράδυ της Πέμπτης στο Δημαρχείο όπου και τους έγινε ενημέρωση για τους στόχους του προγράμματος, για την περιοχή που αφορά καθώς και για την ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να καταθέσουν προτάσεις ώστε το τελικό  συμπέρασμα της διαβούλευσης να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό για τους επιχειρηματίες και τις ανάγκες της περιοχής μας. Εισαγωγικά στη διαδικασία της διαβούλευσης ο δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης που αφορά σε επιχειρήσεις της πόλης. «Σε μια στιγμή κατά την οποία οι επιχειρήσεις αναζητούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση ερχόμαστε και μέσω του ΣΒΑΚ δημιουργούμε επενδυτικές ευκαιρίες.  Είμαστε όλοι εδώ σήμερα με στόχο να καταθέσουμε ουσιαστικές προτάσεις ώστε τα χρήματα να αξιοποιηθούν με τον πιο «έξυπνο» και αποδοτικό τρόπο για τις επιχειρήσεις της πόλης μας» είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Η διαδικασία της διαβούλευσης αναμένεται  να ολοκληρωθεί σύντομα οπότε στη συνέχεια θα υπάρξει η διαδικασία της δημόσιας πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Στοιχεία για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Η εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας αποτελεί εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), επομένως προτείνει δράσεις που συμβάλλουν στη μακροχρόνια βελτίωση των συνθηκών μιας σειράς κατηγοριών, όπως οι κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές συνθήκες της Περιοχής Παρέμβασης, που αποτελείται από το εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης τμήμα της Καρδίτσας.

Μεταξύ των ειδικών στόχων της ΣΒΑΑ περιλαμβάνεται και ο Ειδικός Στόχος ΕΣ4 “Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ, της αυτοαπασχόλησης και ανάπτυξη της κοινωνικής & συνεργατικής επιχειρηματικότητας”.

Ο ειδικός στόχος ΕΣ4 της Στρατηγικής ΒΑΑ βρίσκεται σε πλήρη συνέργεια και συνδέεται άμεσα με τους ειδικούς στόχους / επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020:

  • «Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους»
  • «Ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων»
  • «Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις»
  • «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης με στόχευση σε καινοτόμες επιχειρήσεις».

Ο ΕΣ4 βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τους στόχους / περιοχές παρέμβασης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 Θεσσαλίας και αναλυτικά :

  • Υποστήριξη επιχειρηματικών επενδύσεων στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα
  • Έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων προηγμένων και δομικών υλικών
  • Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα του Περιβάλλοντος
  • Έργα Ε&Α στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας
  • Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα των ειδικών και εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων
  • Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας ή της αποκατάστασης

Οι δράσεις που σχετίζονται με τον παραπάνω στόχο, όπως αναφέρονται στη σχετική απόφαση έγκρισης της ΣΒΑΑ είναι:

Α. Στον Άξονα 1 [Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΤΠΑ)], στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3α, η δράση: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜΜΕ) εντός της περιοχής παρέμβασης, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.000.000 €

Β. Στον Άξονα 2α [Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση (ΕΚΤ)], στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii, η δράση: Δημιουργία αυτοαπασχόλησης / start ups επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης από άνεργους νέους και γυναίκες, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 100.000 €

 

και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, η δράση: Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και επαγγελματική ενσωμάτωση στην κοινωνική & αλληλέγγυο οικονομία, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 100.000 €

Στη διαβούλευση κλήθηκαν και  παρέστησαν εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων της πόλης:

1 Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΝ.ΚΑ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

2 Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)

3 Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

4 Θεοδωρίδειο Κέντρο “Ορίζοντες”

5 Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Καρδίτσας

6 Γεωπονικός Σύλλογος

7 Eμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας

8 Επιμελητήριο Καρδίτσας

9 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Καρδίτσας

10 Ο.Α.Ε.Δ. Παράρτημα Καρδίτσας

11 Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καρδίτσας

12 Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών, Φοροτεχνικών, Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας

13 Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

14 Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

15 ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

16 Δευτεροβάθμια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας (υπό σύσταση)

 

 

Προηγούμενο άρθρο Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Με αφορμή την απάντηση της περιφερειακής αρχής Θεσσαλίας στη συζήτηση για τις ανεμογεννήτριες