Ειδήσεις

Μέτρο 6.1 Νέων Γεωργών – Ενημέρωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Λάρισας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους νέους γεωργούς, νέους  κτηνοτρόφους και νέους μελισσοκόμους, προκειμένου  να ενημερωθούν για  το Μέτρο 6.1  (Νέων Γεωργών) του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 από την προδημοσίευση του.

Σκοπός της Προδημοσίευσης  είναι η βασική και σε αδρές γραμμές ενημέρωση  σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των νέων και τη δημιουργία της αγροτικής εκμετάλλευσης με τη δήλωση της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) ή Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) του 2016 και μέσα στους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει η λεπτομερής και αναλυτική Πρόσκληση για την υποβολή των φακέλων.

Στόχος του μέτρου είναι η αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών, κτηνοτρόφων  και μελισσοκόμων  μέσω της παροχής οικονομικών και άλλων  κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους στον αγροτικό τομέα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 6.1 έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας εγγεγραμμένοι στο (Ο.Σ.Δ.Ε.) 2016 που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.

Β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι  δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οικισμού και έχουν έδρα της αγροτικής επιχείρησης εντός της ίδια Περιφέρειας.

Γ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγής ακαθάριστης αξίας , απόδοσης  8.000 € σύμφωνα με τους δείκτες που περιέχονται στην προδημοσίευση.

Δ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ανάληψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

Ε) Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας έως 4 ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Το ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό (φυτική, ζωική ή μελισσοκομία) της παραγωγής της εκμετάλλευσης. Μέγιστο ποσό είναι τα 22.000 € (ζωική παραγωγή  στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές), ενώ για και για τις πεδινές φυτική παραγωγή και μελισσοκομία τα 17.000 €.

Την αναλυτική προδημοσίευση του Μέτρου 6.1 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν, προμηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr  και www.agrotikianaptixi.gr.

Επίσης για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο 10 και 11  ισόγειο της Δ/νσης   Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 511 134-137 και 172.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ανειλημμένες υποχρεώσεις Σχεδίων Βελτίωσης
Επόμενο άρθρο Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η χρηματοδότηση της συνέχισης των Κέντρων Συμβουλευτικής γυναικών