Ειδήσεις

Πασχάλιο μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεου


Αγαπητοί μου ἀδελφοί,

Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι,

Οσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχές,

Εὐλογημένε καὶ περιούσιε Λαέ,

«Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. ριζ΄ 24)

Ο προφήτης καὶ βασιλιὰς Δαβὶδ στὸν 117ο Ψαλμό του μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ τὴν λαμπρὴ καὶ πανηγυρικὴ ἡμέρα, τὴν ὁποία ἐποίησεν ὁ Κύριος καὶ μᾶς προτρέπει νὰ χαροῦμε καὶ νὰ εὐφρανθοῦμε κατ’ αὐτήν.

Ἀνέτειλε λοιπὸν ἡμέρα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, ἡμέρα ἀγαλλιάσεως καὶ ἀνακαινισμοῦ τῶν ψυχῶν, ἡμέρα ὄντως μεγάλη καὶ θαυμαστὴ καὶ ἐπιφανής.

Αὐτή, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, εἶναι ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων. Αὐτὴ εἶναι ἡ σεβασμία καὶ ἁγία καὶ λαμπροφόρος ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως. Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε πρὶν ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως ὑπῆρξε τὸ Πάθος καὶ ὁ Σταυρικὸς θάνατος καὶ ὅποιος ἀπὸ ἐμᾶς κατανοήσει αὐτὰ θὰ ἀποκτήσει καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως. Διότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα γεγονὸς ἱστορικό, ἀλλὰ καὶ πνευματικό. Συνέβη κάποτε καὶ ὑπῆρξαν ἄνθρωποι ποὺ τὸ ἐβίωσαν, εἶδαν καὶ ψηλάφισαν τὸν Ἀναστημένο Θεὸ καὶ Λυτρωτή, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸ θάνατο.

Ἀνεβαίνει ὁ ἄνθρωπος τὸν ἀνήφορο τῆς ἱστορίας του μὲ μία λαχτάρα νὰ τοῦ καίει τὰ στήθη· πῶς θὰ κάνει τὴ ζωή του πιὸ ὄμορφη, πιὸ πλούσια, πιὸ ἀσφαλῆ. Ἀγωνίζεται, παλεύει, δημιουργεῖ πολιτισμὸ μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ βελτιώσει τὸ βιοτικό του ἐπίπεδο, νὰ χορτάσει τὴν πεῖνα τῆς ψυχῆς του γιὰ εὐτυχία. Τὶ κρίμα ὅμως! Μία ματιὰ πίσω του καὶ γύρω του, μία ματιὰ πρὸ πάντων μέσα του δὲν ἔχει νὰ τοῦ δείξει παρὰ τὴν ἀποτυχία. Ἀντὶ νὰ βελτιώσει τὴ ζωή του ὁ ἄνθρωπος πέτυχε νὰ τὴν ἀχρειώσει.

Ὁ Χριστὸς ὅμως ἐποίησε τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως γιὰ ἀγαλλίαση καὶ γιὰ νὰ εὐφρανθοῦμε. Ὡστόσο, ἐμεῖς ἀκόμη ζοῦμε μέσα στὸν κόσμο τῆς φθορᾶς καὶ στὴν κοινωνία τῆς πονηρίας, ὅπου κυριαρχοῦν οἱ πνιγηρὲς ποικίλες μορφὲς τοῦ θανάτου καὶ ἀναζητοῦμε τρόπο νὰ ἀνασάνουμε, νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τὶς ὠδίνες τοῦ θανάτου ποὺ μᾶς περικυκλώνουν.

Χρειαζόμαστε τὴν καθαρτική, φωτιστικὴ καὶ θεωτικὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ γίνει ὁ κόσμος μας, ἡ κοινωνία μας, ἡ ζωή μας φῶς καὶ ἀληθινὴ ζωή. Αὐτὴ μᾶς τὴν δίνει ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι ἡ μόνη εὐκαιρία καὶ δυνατότητα ποὺ μᾶς παρέχεται. Ἂς αξιοποιήσουμε αὐτὴν τὴν εὐκαιρία προκειμένου νὰ ζήσουμε στὴν ἐλευθερία, ποὺ μᾶς ἐχάρισε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός.

Εὔχομαι νὰ ἑορτάσουμε τὸ Πάσχα ἡμῶν μὲ πνευματικὴ χαρὰ καὶ ψυχικὴ ἀγαλλίαση. Ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου νὰ εἶναι πάντοτε μαζί μας καὶ νὰ φωτίζει τὴ ζωή μας.

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα!

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η ἀδελφοί μου!

Ὁ Μητροπολίτης Σας

Προηγούμενο άρθρο Μήνυμα Βράντζα για το Πάσχα
Επόμενο άρθρο ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ