Ειδήσεις

Ποσό ύψους 302.284 ευρώ σε πληγέντες αγρότες του Ν. Καρδίτσας


Ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò Óôáýñïò ÊïíôïíÞò êáôÜ ôçí óõæÞôçóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò, ÄéáöÜíåéáò êáé Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí "ÍïìéêÞ áíáãíþñéóç ôçò ôáõôüôçôáò öýëïõ - Åèíéêüò Ìç÷áíéóìüò Åêðüíçóçò, Ðáñáêïëïýèçóçò êáé Áîéïëüãçóçò ôùí Ó÷åäßùí ÄñÜóçò ãéá ôá Äéêáéþìáôá ôïõ Ðáéäéïý êáé Üëëåò äéáôÜîåéò", ôçí ÄåõôÝñá 9 Ïêôùâñßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης αντιλαμβανόμενος τις δυσκολίες που παρατηρούνται στον πρωτογενή τομέα εξαιτίας των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού (COVID19) επισπεύδει την πληρωμή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ προς τους πληγέντες αγρότες.
Το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα με βάση τις σχετικές διατάξεις του ΕΛΓΑ ανέρχεται σε 22.001.409,27 ευρώ και η καταβολή του έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1 Απριλίου.
Το παραπάνω ποσό καλύπτει πλήθος φυσικών καταστροφών που υπέστησαν αγρότες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Π.Ε. Καρδίτσας: 302.284,27

Προηγούμενο άρθρο Μέτρα στήριξης των μηχανικών λόγω πανδημίας Covid-19
Επόμενο άρθρο Ν. Καρδούλας: Μαθηματική προσέγγιση και προβλέψεις για την πανδημία στην Ελλάδα