Ειδήσεις

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Μουζακίου


O δήμος Μουζακίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, εργατικό προσωπικό, για να απασχοληθούν σε αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και όπου υπάρχουν ανάγκες του ∆ήμου και των Τοπικών ∆ιαμερισμάτων, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 17.10.2017 έως την 20.10.2017 στο Τμήμα Προσωπικού (∆ημαρχείο, Καραισκάκη 1,Μουζάκι). Ο συνολικός αριθµός των απασχολούμενων θα είναι µέχρι είκοσι (20) άτομα το μήνα, για τον μήνα Οκτώβριο.

Απαιτούμενα ∆ικαιολογητικά

α) Αίτηση. (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).

β) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

δ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού µητρώου θα διενεργηθεί από το ∆ήμο Μουζακίου).

Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους και να µην υπερβαίνουν το 65ο .

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (∆ευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07:30 – 14:00,τµήµα προσωπικού, κ. Τσιρογιάννης Θ., ∆ιεύθυνση: Καραισκάκη 1,Μουζάκι ΤΚ 43060, Τηλέφωνα: 24453 50119.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ανοιχτή επιστολή Παύλου Ραγιά στους Ρεντινιώτες
Επόμενο άρθρο Βάνδαλοι κατέστρεψαν το αντλητικό συγκρότημα στη Μαγούλα