Ειδήσεις

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Οικονομικής Σχολής


Στο πλαίσιο της από κοινού λειτουργίας του Εξ’ Αποστάσεως Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και ) του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, να υποβάλουν:

Α. Στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας

 1. B. Στη Γραμματεία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο Αίτησης (υπάρχει διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας). Το ίδιο έντυπο θα κατατεθεί και στη Γραμματεία των Π.Μ. του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα στην Αγγλική Γλώσσα.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή T.E.I. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα σχετικά με το Πτυχίο έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Αγγλική Γλώσσα και επικυρωμένα από αρμόδια όργανα.
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή T.E.I. Σε περίπτωση που το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα σχετικά με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Αγγλική Γλώσσα και επικυρωμένα από αρμόδια όργανα.
 5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Όλα τα σχετικά με τα Πιστοποιητικά Αναλυτικής Βαθμολογίας έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Αγγλική Γλώσσα και επικυρωμένα από αρμόδια όργανα.
 6. Αποδεικτικό Συναφούς Επαγγελματικής Προϋπηρεσίας με σχετική περίληψη αυτής στα Αγγλικά (εάν υπάρχει) και επικυρωμένα από αρμόδια όργανα.
 7. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επικυρωμένα από αρμόδια όργανα.
 8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
 9. Φωτοτυπία των δύο όψεων των νέων (και με λατινικούς χαρακτήρες) δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου με τα προσωπικά στοιχεία.
 10. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές στην Αγγλική Γλώσσα.
 11. Λοιπά προσόντα (πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, γνώση άλλης ξένης γλώσσας δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, άλλη προϋπηρεσία και άλλα), επικυρωμένα από αρμόδια όργανα για εκεί όπου απαιτείται.

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει από την 17η Μαίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι και 31η Μαίου 2019. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20κατ’ ανώτατο όριο θα είναι δέκα (10) υποψήφιοι διδάκτορες και η επιλογή θα γίνει με βάση τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου, το επιλεγόμενο θέμα ή θέματα εκπόνησης, καθώς και τη συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στο Παν.Θεσσαλίας (Παράρτημα Λάρισας) στα μέσα Ιουνίου (Η ακριβής ημερομηνία της θα σας κοινοποιηθεί τηλεφωνικά και μέσω e-mail από τη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

H διαδικασία εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής θα ξεκινήσει από τις αρχές Οκτωβρίου του 2019 και η διάρκεια Σπουδών θα είναι έξι (6) Εξάμηνα, με δικαίωμα παράτασης μέχρι και εννέα (9) Εξάμηνα. Τέλος, στην παραπάνω ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας είναι καταγεγραμμένα μια σειρά από Διδακτορικά Θέματα που καλείστε υποχρεωτικά να δηλώσετε ποιο ή ποια από αυτά σας ενδιαφέρουν.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος γίνει δεκτός θα υπάρχει υπό κάποιες προϋποθέσεις, η δυνατότητα να προτείνει αλλαγή θέματος της δικής του προτίμησης.

Για περισσότερες Πληροφορίες:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα

Προηγούμενο άρθρο Το έργο μας – το όραμά μας: Τομέας Υποδομών
Επόμενο άρθρο Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Βασίλης Τσιάκος