Ειδήσεις

Πώς κατανέμονται τα ποσά των ΚΑΠ στους Δήμους του Ν. Καρδίτσας


Κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.615.064,61 €, το οποίο αποδίδεται ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το αποδιδόμενο ποσό έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1) την παρακράτηση του προβλεπόμενου ποσοστού χρηματοδότησης 4% του Προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄). Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί σε ποσό 4.494.000,00 € και θα κατατεθεί στον λογαριασμό του Υπουργείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ»,

2) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων Αμαρουσίου, Πειραιώς, Φυλής, Αίγινας, Κορυδαλλού, Περάματος, Σαλαμίνας και Κερατσινίου – Δραπετσώνας Ν. Αττικής, Δελφών Ν. Φωκίδας , Ορχομενού Ν. Βοιωτίας και Ερέτριας Ν. Εύβοιας σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το οποίο θα αποδοθεί με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων,

3) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 38560/26.9.2013 (ΦΕΚ 2410 Β΄) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού καθώς και Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ ΑΕ», και

4) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων για χορήγηση προκαταβολών έναντι των εσόδων που δικαιούνται από ΚΑΠ

Από το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό παρακρατείται και αποδίδεται με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 2.185.200,00 € υπέρ του ΤΠΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) καθώς και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 39021/30.11.2015, 39877/16.12.2015, 1893/21.01.2016, 2055/05.02.2016, 4167/11.02.2016, 3065/15.02.2016, 3314/22.02.2016 και 4106/29.02.2016 αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων.

Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους Δήμους της Χώρας, αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών δαπανών» του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

 

Στο Νομό Καρδίτσας

Δ. Αργιθέας : 68.378,55 ΕΥΡΩ

Δ. Καρδίτσας : 635.235,15 ΕΥΡΩ

Δ. Λίμνης Πλαστήρα : 77.992,75 ΕΥΡΩ

Δ. Μουζακίου : 155.566,81 ΕΥΡΩ

Δ. Παλαμά : 188.468,07 ΕΥΡΩ

Δ. Σοφάδων : 224.399, 82 ΕΥΡΩ

Προηγούμενο άρθρο Μικρή διάσχιση των Αγράφων από τον ΕΟΣΚ
Επόμενο άρθρο Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Γιώργος Καπράνας για το προσφυγικό