Ειδήσεις

Στα 220 ευρώ το βασικό ποσό επιδόματος θέρμανσης στο Νομό Καρδίτσας


 Από 80 έως και 440 ευρώ θα κυμανθούν τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης που θα λάβουν οι περισσότεροι δικαιούχοι οι οποίοι διαμένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας αλλά και σε κωμοπόλεις περιοχών με χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Για  το Νομό Καρδίτσας το βασικό ποσό επιδόματος είναι 220 ευρώ (συντελεστής επιδότησης 0,65), χωρίς παιδιά 143,00, με ένα παιδί 157,30, με δυο παιδιά 171,60) και με τρία παιδιά 185,90.

Το επίδομα δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο των 80 ευρώ αλλά ούτε και υψηλότερο των 650 ευρώ. Η καταβολή των ποσών του επιδόματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τη νέα απόφαση:

1) Το επίδομα θα χορηγείται για αγορές επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, δηλαδή για αγορές πετρελαίου ή φυσικού αερίου από τους δικαιούχους, καθώς και για αγορές καυσόξυλων ή πέλλετ από δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές περιοχές με πληθυσμό μέχρι 2.500 κατοίκους.

2) Το βασικό ποσό του επιδόματος καθορίζεται στα 220 ευρώ. Το επίδομα, για κάθε δικαιούχο, θα υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 220 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης που έχει καθοριστεί, με την πρώτη απόφαση για τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος, για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Το ποσό που θα προκύπτει από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Π.χ. για κάθε δικαιούχο του επιδόματος που διαμένει μόνιμα στον Δήμο Αθηναίων, όπου ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,43, το επίδομα θα προκύπτει ως εξής: 220 ευρώ Χ 0,43 = 94,60 ευρώ. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου αυτού το ποσό των 94,60 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 10%. Συνεπώς, εάν έχει 1 τέκνο το επίδομα θα διαμορφώνεται στα 104,06 ευρώ, εάν έχει 2 τέκνα στα 113,52 ευρώ κ.ο.κ.

3) Το ποσό του επιδόματος που προκύπτει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των 80 ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 650 ευρώ.

 Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την πρώτη κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020 και με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος:

 1) Δικαιούχοι είσπραξης του επιδόματος θέρμανσης είναι:

α) Άγαμοι φορολογούμενοι ή έγγαμοι σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 ευρώ.

β) Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Εξαίρεση από το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος ισχύει για όσους:

α) κατείχαν το 2019 αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, σκάφη άνω των 5 μέτρων και αεροσκάφη,

β) είναι κατά τη διάρκεια του 2020 «φιλοξενούμενοι»

γ) διέθεταν το 2019 Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο.

2) Το επίδομα θα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, εφόσον καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) για τις ανάγκες θέρμανσης των ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση η κύρια κατοικία να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

3) Το επίδομα θα χορηγείται υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος θα έχει πραγματοποιήσει – κατά το χρονικό διάστημα από την 1η/10/2020 έως και την 28η/2/2021 – αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος που δικαιούται. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να έχουν γίνει οι αγορές αρχίζει από 15/10/2020, ενώ για τα καυσόξυλα «μετρούν» οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν από την 1η/6/2020. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του διπλασίου ποσού του δικαιούμενου επιδόματος, ο δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα ίσο με το 1/2 της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.

Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία του αγορασθέντος καυσίμου θα υπολογίζεται με βάση τιμή λίτρου 0,80 ευρώ.

4) Οι δικαιούχοι για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 11/1/2021 σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet.

5) Το ποσό επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί ως εξής:

Έως την 31η/1/2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η/12/2020.
Έως την 31η/3/2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 28η/2/2021.

Προηγούμενο άρθρο Συμμετέχοντες στη λαϊκή αγορά των Σοφάδων το Σάββατο 30/1/2021
Επόμενο άρθρο Διαμαρτυρία φορέων και επαγγελματιών με αυτοκινητοπομπή