Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στα ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ  στις  26-4 -2016  ημέρα  ΤΡΙΤΗ    και ώρα    13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο 5η Τροποποίηση πρ/σμού  και αποδοχή πιστώσεων  του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών – προμηθειών για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  3ο Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.390,00 € και απόδοση  στην Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2016 –  (Β΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  4ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου « ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΠ. ΚΛΑΡΑ ΕΩΣ ΚΥΔΩΝΙΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ – Α.Μ. 17/2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για ανάκληση της  59/2016 απόφασης σχετικά με άσκηση από το Δήμο του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την αύξηση του μ.κ. της ΑΝΚΑ Α.Ε. και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  6ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α.  του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτος 2016 για εντάλματα προπληρωμής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων για την επιβολή Τ.Α.Π. για το έτος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού 3μηνης διάρκειας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  9ο Διαγραφή – παραγραφή παραστατικών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την είσπραξη των Δημοτικών τελών μέσω τραπεζικής η ταχυδρομικής συναλλαγής.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στο Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου, ύστερα από την σχετική εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάν διάθεσης δύο (2) επιβατικών αυτοκινήτων από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τις ανάγκες του δήμου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  και διάθεση πίστωσης ποσού 5.800 ευρώ για την αποκατάσταση της περίφραξης που κρίθηκε αμετάκλητα κατεδαφιστέα, στην Τ.Κ Βλασίου και τροποποίηση πρ/σμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση στην Δημοτική επιχείρηση του Δήμου ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ για το «Πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι» ποσού 10.000,00€
Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Αργυρός Γεώργιος – Πρόεδρος ΔΗΚΕΑΡ
Θέμα: 16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση-ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση δήμου στην Π.Ο.Α.Σ. για την διοργάνωση του Ανταμώματος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 18ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του δήμου Αργιθέας στις εκδηλώσεις “Καραϊσκάκεια 2016”
Εισηγητής:  Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  19ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για Συμβολή του δήμου στην έκδοση και χρηματοδότηση του βιβλίου με το ανέκδοτο ποιητικό έργο του συγγραφέα Πάνου Π. Καψάλη.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 20ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού άρδευσης Τ. Κοινοτήτων δήμου Αργιθέας
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 21ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάν διάθεσης εξοπλισμού εγκατάστασης αντλιοστασίου στο αρδευτικό του οικισμού Αρδάνοβο της Τ.Κ Καταφυλλίου, από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ENERGY A.Ε.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 22ο Λήψη απόφασης περί τρόπου καθορισμού για την σύνταξη της μελέτης: «Υδρογεωλογική μελέτη πηγής στη θέση « Φλωρέσια» στην Τ.Κ. Βραγκιανών» με σκοπό την κίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης για ικανοποίηση αναγκών ύδρευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 23ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταχώρηση του Δήμου Αργιθέας  στο “Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης” του Κανονισμού Ξυλείας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ψήφισμα Συμπαράστασης από το Σύλλογο Εκπ/κών Α ΄θμιας
Επόμενο άρθρο ΣΘΕΒ : Πιστοποίηση Εσωτερικού Επιθεωρητή ISO 9001:2015