Ειδήσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 29-01


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας με τηλεδιάσκεψη την  29/1/2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019

Θέμα:  1ο 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο 2η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  3ο Λήψη απόφασης για τη σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δυτικής Θεσσαλίας σύμφωνα με τος διατάξεις του Ν.4674/2020
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
    Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2020.
    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για Σύμφωνο αποδοχής ορών της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα:  6ο    Συζήτηση και λήψη απόφασης για Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Δενδροκηπευτικών & Εδαφικών Πόρων, HORTLAB» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δια του Καθηγητού Δενδροκομίας, Δρ. Αλέξανδρου Παπαχατζή και του Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
     Θέμα:  7ο Αιτήσεις δημοτών – Φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι:

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Συνεργασία και σύμπραξη σε προγράμματα και δράσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Επόμενο άρθρο Παραιτούμαστε από τη θέση του αιρετού των ψευδοεκλογών της 7ης Νοέμβρη στο ΠΣΥΠΕ Καρδίτσας