Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό την 19-1-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Θέμα: 2ο Έγκριση ή μη του  πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  του διαγωνισμού, για την επιλογή προσωρινού αναδόχου της προμήθειας : «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2018 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων »
Θέμα: 3ο Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων   κατά της αριθ. 207/2017 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας  σχετικά με την από 8-11-2017 αίτηση  του Κουτή Θεοφάνη –Παναγιώτη του Δημητρίου  κατά του Δήμου Αργιθέας.

 

 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Τσιβόλας Λάμπρος

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Με ήττα ξεκίνησαν οι Παμπαίδες του Σ.Π.Α. Καρδίτσας