Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   27-10-2017  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο 9η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών  για το οικονομικό έτος 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  4ο Τροποποίηση Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
Θέμα:  5ο Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών δημοτικών ΝΠΔΔ που έχουν εξοφληθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος
Θέμα:  6ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης: “Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας” με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS 5009077).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  7ο Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού  για τη διενέργεια πληρωμής  έργου (Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας ) του  προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0061.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  8ο Έγκριση Διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  9ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Εγγειοβελτιωτικά –αντιπλημμυρικά έργα στα Δ.Δ. του Δήμου Αργιθέας » με Α.Μ. 241/2007».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  10ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που  αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος
Θέμα:  11ο Έγκριση τεχνικού προγράμματος  του Δήμου  οικονομικού  έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά ή μη των διαθεσίμων του Δήμου Αργιθέας στις ομάδες λογαριασμών Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/97 και Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  13ο Συγχώνευση ή μη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για άσκηση φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  15ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για Τροποποίηση ΟΕΥ δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  16ο Ένταξη ή μη του δήμου Αργιθέας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) που έχουν καθοριστεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010, στα πλαίσια της διαβούλευσης για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04)
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ.104773_17/09-08-2017 πρόσκληση της Δ/νσης Δανείων Ο.Τ.Α του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  18ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αποπεράτωση παιδικής χαράς Τ.Κ.Καταφυλλίου και Τ.Κ.Αργυρίου Δ.Ε. Αργυρίου(4/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  19ο Έγκριση επιστροφής    αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 37,20 € στον κ. Καλλιώρα Δημήτριο του Γεωργίου  από τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Καρυάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος
Θέμα:  20ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος
Θέμα:  21ο Ένταξη Δήμου Αργιθέας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  22ο Μέτρα στήριξης υπηρετούντων μόνιμα στα άγονα Ιατρεία μας (θέρμανση/μετακίνηση για επίσκεψη ασθενών/ διαμονή κ.λ.π.) Ν. 4325/2015 άρθρο 34 & Ν. 4368/2016 άρθρο 88 & Ν. 4483/31-7-2017  άρθρο 32.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης
Θέμα:  23ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για απόσυρση από την κυκλοφορία –  διαγραφή μηχανήματος έργων του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος
Θέμα:  24ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος δημότη κ. Τσαπραϊλη Αχιλλέα για την παραχώρηση δασικής έκτασης 2.163,74 τ.μ. στην θέση Βούλια του οικισμού Αετοχωρίου Τ.Κ. Στεφανιάδας.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα:  25ο Συζήτηση της υπ΄αριθμ.πρωτ.2807/04-07-2017 αίτηση του κ. Ελευθερίου Κάμπα ,κατοίκου Ρώσση Πετρίλου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τουραλιάς Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης
Θέμα:  26ο Συζήτηση επί αιτήσεως του κ. Κοθώνα Γρηγορίου κατοίκου Μεταμόρφωσης Ανθηρού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης
Θέμα:  27ο Αιτήσεις Συλλόγου Γρυμπιανιτών α). Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου  Γρυμπιανών β) Πρόταση  για ένταξη στο πρόγραμμα αναπλάσεων του χώρου αναψυχής πηγής Γκούρα Γρυμπιανών.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Έναρξη Εσπερινών Κηρυγμάτων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Τιμοθέου
Επόμενο άρθρο Karditsa Earthquake Project– Σχολεία εν Δράσει