Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 22-12-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00 μ.μ για τα ακόλουθα θέματα:

Θέμα 1ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 2ο 12η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 – και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών –

υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 4ο Περί Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ), Ετησίου προγράμματος δράσης 2018, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2018.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αργυρός Γεώργιος – Πρόεδρος (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ)

Θέμα 5ο Απολογισμός Ενεργειών ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ για το έτος 2017

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αργυρός Γεώργιος – Πρόεδρος  (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ)

Θέμα 6ο Περί Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου με

την επωνυμία “Ιστορικό – εκκλησιαστικό & Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού”, Ετησίου προγράμματος δράσης 2018, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2018.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα 7ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης  δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2018 βάσει του άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 8ο Συγκρότηση επιτροπής παρ

αλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών

για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221)

Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα: 9ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων

συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4

412/2016 (άρθρο 221)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης

δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 11ο Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης

της εργασίας ” Συντήρηση υδραγωγείων Δ.Ε. Αχελώου για το έτος 2017″

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης

της εργασίας “Συντήρηση υδραγωγείων Δ.Ε. Αργιθέας για το έτος 2017”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 15ο Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

 

Προηγούμενο άρθρο Με διαφάνεια και ισοτιμία η αντιμετώπιση όλων των ΜΜΕ από το Δήμο Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Κώστας Τσιάρας: Νέα μέτρα 2 δις ευρώ στον νέο Προϋπολογισμό