Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 28-2-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00′ μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κλ. Γιαννέλος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Δ΄τριμήνου 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας για την παραλαβή κωδικών ηλεκτρονικής ενημέρωσης και οικονομικής διαχείρισης (web – banking) από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τη μεταφορά του ταμειακού υπολοίπου της Ν.Ε.Λ.Ε και ορισμός υπολόγου για τη διαχείρισή του (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό της αρδευτικής περιόδου και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων για το έτος 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020” (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 “Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας” της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας”, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 2 “Λειτουργία Παραρτήματος Στήριξης Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας” της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας”, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020” (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 “Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου” της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας”, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 2 “Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου” της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας”, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προς υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προς υλοποίηση της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας”, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση των συμβάσεων του υφιστάμενου προσωπικού του “Κέντρου Στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων” και ένταξή του στη συγχρηματοδοτούμενη πράξη “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν.4071/2012 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ οικονομικού έτους 2016 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ οικονομικού έτους 2017 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στο 3ο χλμ. Καρδίτσας – Ρούσσου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών – παροχών υπηρεσίας (σκέλος αναθέσεων) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση τιμολογίων έτους 2016 εντός της οικονομικής χρήσης έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τέλους 0,5% (Αν. Ζευγαρά) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από κλήση και επαναβεβαίωση αυτής σε νέο οφειλέτη (Δημ. Μυλωνάς) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων, καθώς και ρύθμιση οφειλών από μισθώματα (Αθ. Βασιλάκος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων οφειλών (Λ. Γιοβάνης κλπ)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Κων. Φιλίππου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Χρ. Καραζάχος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Χρ. Κουβαράς) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού σε οφειλέτη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 361/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Β. Καραζάχου) (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
 32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή ενεργειακών πιστοποιητικών προηγούμενου έτους του κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών έτους 2017 για το κληροδότημα Βαλταδώρου (επιτροπές παραλαβής παροχής υπηρεσιών και γνωμοδοτικής επιτροπής) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

 

 

 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Προηγούμενο άρθρο Οι Ακολουθίες τη Μ. Τεσσαρακοστή στους Αγίους Αναργύρους
Επόμενο άρθρο Κώστας Τσιάρας: Έξαρση ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων