Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

21 Αυγούστου 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚΑ΄ 114/2006), του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-07-2018), του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 A΄)  που  κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν.4682/20 (ΦΕΚ 76 Α΄) και τις αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020, 20930/31.03.2020 και 163/29.5.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 26-8-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 18 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Τετάρτη 26-8-2020 από ώρα 12:00 έως 14:00 είτε ηλεκτρονικά στο email l.vlahou@mouzaki.gr, είτε στη γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Βλάχου Στυλιανή) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350136.

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης σύνδεσης Δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου και ορισμού εξουσιοδοτούμενου προσώπου για τις υπογραφές των συμβάσεων σύνδεσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )