Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 19η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 19η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. 20η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος

3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για ακίνητα που μισθώνει ο Δήμος (άρθρο 194 του Ν. 3463/06 και άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε οικισμού της Δ.Ε. Σοφάδων» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού Θραψιμίου» (Α.Μ. 23/11).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: 1) «Διαμόρφωση Δημοτικών Οδών Τ.Κ. Λουτροπηγής και Αηδονοχωρίου», Α.Μ. 37/12, προϋπολογισμού 12.416,21 € και 2) «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Ανάβρας», Α.Μ. 11/2013, προϋπολογισμού 36.600,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών έδρας Δήμου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση της αριθμ. 90/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος .

13. Έγκριση της αριθμ. 91/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

14. Έγκριση της αριθμ. 92/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

15. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (απολογισμός, ισολογισμός – χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2016 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2016 κατά είδος).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

16. Έγκριση της αριθμ. 136/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

17. Έγκριση της αριθμ. 122/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Γ΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

18. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

19. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

20. Περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (γιδιών επί 10 έτη, μεγάλων ζώων επί 7 έτη και προβάτων επί 5 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων πρεμνοφυούς δρυός και των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (παντός ζώου επί 10 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων ελάτης και αναγωγικής δρυός, σύμφωνα με τον πίνακα υλοτομίας της διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου, περιόδου 2014-2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

21. Περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (γιδιών επί 10 έτη, μεγάλων ζώων επί 7 έτη και προβάτων επί 5 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων πρεμνοφυούς δρυός και των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (παντός ζώου επί 10 έτη) μετά την υλοτομία των συστάδων ελάτης και αναγωγικής δρυός, σύμφωνα με τον πίνακα υλοτομίας της διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, περιόδου 2015-2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

22. Παράταση της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου στο έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δ. Σοφάδων» με αυτοχρηματοδότηση.

Εισηγητής: Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.

24. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.» .

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Προηγούμενο άρθρο Ορκίστηκαν 50 νέοι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας
Επόμενο άρθρο Διάκριση μαθήτριας του 1ου Γυμνασίου Παλαμά