Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο


Με τις πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία και τις συνέπειές τους, θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα. Σχετική επερώτηση για το θέμα έχει καταθέσει η «Λαϊκή Συσπείρωση» και πρόταση. Επίσης θα παρουσιαστεί από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας ο οικονομικός απολογισμός για το 2015, ενώ συνολικά στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 23 θέματα.

Πιο αναλυτικά :

Α) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση » και πρόταση της Παράταξης «Θεσσαλών Συµπολιτεία» για την ένταξη του θέµατος στην ηµερήσια διάταξη: «Πληµµύρες στη Θεσσαλία».

Β) Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο

: Επικύρωση Πρακτικών της 7ης και 8ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου. Θεσσαλίας έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο

: Οικονοµικός Απολογισµός οικ. Έτους 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3ο

: 3 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. Έτους 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο

: Τροποποίηση Έργων Εθνικού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων & Νέα Όρια ΚΑΠ – Τροποποίηση ΚΑΠ Καρδίτσας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.

ΘΕΜΑ 5ο

: Επιχορήγηση 2016 Συλλόγων ΑΜΕΑ Ν. Λάρισας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 6ο

: Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις ΠΕ Λάρισας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Παιδής Αθανάσιος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 7ο

: Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου «Συµπληρωµατικές εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής φράγµατος στο ρέµα Μαυροµάτι του ∆ήµου Σούρπης» στο ΕΠ «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας 14 ο οποίος Συγχρηµατοδοτείται από το ταµείο Συνοχής µε τίτλο «ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 8ο

: Έγκριση υπογραφής της Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης έτους 2016 µεταξύ Υπ. Πολιτισµού – Αθλητισµού, Περιφέρειας Θεσσαλίας του ∆ήµου Βόλου και του ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού, ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 9ο

: Έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής σύµβασης, για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Β ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Ν.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 10ο

: Πρόθεση συµµετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε διακρατικά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 11ο

: Έγκριση ορισµού υπολόγου ( ΧΕΠ ) πληρωµών καυσίµων κίνησης της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.

ΘΕΜΑ 12ο

: Κήρυξη συµπληρωµατικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, συνολικού εµβαδού 380,93τ.µ., για την κατασκευή του έργου « Ολοκλήρωση ∆ακτυλίου Λάρισας :

Κατασκευή τµήµατος από Β΄ Γέφυρα Πηνειού έως οδό Κοζάνης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 13ο

: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. Νέας Αγχιάλου του ∆ήµου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας και

Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 14ο

: Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την «Αναθεώρηση & Επέκταση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

(Π.Σ.) Βόλου»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 15ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση και λειτουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύση βιοµάζας, ισχύος 1MW, µε την επωνυµία “ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”, στο υπ’ αριθµ. 525 αγροτεµάχιο της συµπληρωµατικής διανοµής Κοκκίνας, στη ∆.Ε. Φερών, ∆ήµου Ρήγα Φεραίου, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 16ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάµενα Λιµενικά Έργα στον αιγιαλό στον όρµο «Ρουσούµ Γιαλός», του ∆ήµου Αλοννήσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 17ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάµενα Λιµενικά Έργα στον αιγιαλό στο λιµάνι του όρµου «Γέρακας», του ∆ήµου Αλοννήσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 18ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της γαλακτοβιοµηχανίας µε παράλληλο µηχανολογικό εκσυγχρονισµό, επέκταση-κτιριακή επέκταση και αύξηση δυναµικότητας, µε την επωνυµία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ”, που βρίσκεται στο 16ο χλµ της Ε.Ο Λάρισας Θεσσαλονίκης,στην ∆.Ε Μακρυχωρίου, του ∆ήµου Τεµπών, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 19ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία περιφερειακής οδού Τ.Κ. Μαραθέας» στο ∆. Παλαµά της Π.Ε. Καρδίτσας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 20ο

: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας της ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 21ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ονοµαστικής ισχύος 37,5 MW καισυνοδών έργων ιδιοκτησίας ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.Ε., στη θέση «Καπροβούνι-Κεφαλόβρυση» της ∆.Ε. Ιτάµου και Καλλιφωνίου, του ∆ήµου Καρδίτσας, στην ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 22ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ονοµαστικής ισχύος 37,5 MW και

συνοδών έργων ιδιοκτησίας ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Α.Ε.Ε., στη θέση «Κούλια –Κορυφή – Πρ.Ηλίας» ∆.Ε. Καλλιφωνίου, στο ∆ήµο Καρδίτσας, της ΠΕ Καρδίτσας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 23ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιοµάζας µε τη µέθοδο της αεριοποίησης ισχύος

300ΚW φερόµενης ιδιοκτησίας της «Πίνδος Ενεργειακή Ο.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Κτήµατα Τσικρίκη» στην Τ.Κ. Καλλιθήρου, στη ∆.Ε. Ιτάµου στο ∆ήµο Καρδίτσας, της Π.Ε. Καρδίτσας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

 

Προηγούμενο άρθρο Συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΕΒΕ Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για πιάνο και φωνή