Ειδήσεις

Συνεργασία της Συνεταιριστικής Τράπεζας με τον ΕΦΕΠΑΕ


Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 μεταξύ του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξη Χαρίτση και του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμά – Φωκίωνα Αλγιανάκογλου. Παρούσα στην υπογραφή ήταν η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ κα Ευγενία Φωτονιάτα και από τον ΕΦΕΠΑΕ παρίσταντο οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος και Εμμανουήλ Αλιφιεράκης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής κ. Αλέξανδρος Μακρής.
Ο ΕΦΕΠΑΕ θα επιτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, υπό την εποπτεία και ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ).
Ο Υφυπουργός δήλωσε: «Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής διαχείριση όλων των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων που θα υλοποιηθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Το Υπουργείο Οικονομίας, όλο το προηγούμενο διάστημα, προχώρησε σε μια σειρά από τεχνικές παρεμβάσεις εξασφαλίζοντας την απόλυτη διαφάνεια και την απλοποίηση των διαδικασιών κατά τη φάση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διάθεση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ στην πραγματική οικονομία. Σ΄ αυτό το νέο πλαίσιο διαχείρισης ο ΕΦΕΠΑΕ ως ενδιάμεσος φορέας καλείται να συνεισφέρει. Είμαστε βέβαιοι ότι με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ δήλωσε: «Ο ΕΦΕΠΑΕ ως ενδιάμεσος φορέας αναλαμβάνει σήμερα την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. Όπως και στην προηγούμενη περίοδο, θα φροντίσουμε να υλοποιηθούν σωστά τα προγράμματα με την τεχνογνωσία που έχουμε προς όφελος των επενδυτών και της ελληνικής οικονομίας».
Σημειώνεται ότι ο ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ, θα συνεργαστεί με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), με την οποία συνεργάστηκε με επιτυχία και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η σύμβαση συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμά – Φωκίωνα Αλγιανάκογλου και του Προέδρου της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας κ. Νίκου Μυρτάκη προβλέπει :
• Παροχή στον ΕΦΕΠΑΕ των αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου εγγυητικών επιστολών (καλής εκτέλεσης, προκαταβολών για χρηματοδοτήσεις δικαιούχων, προκαταβολών για άντληση λειτουργικών πόρων).
• Τήρηση τραπεζικών λογαριασμών του ΕΦΕΠΑΕ για χρηματοδότηση δικαιούχων και διατήρηση λειτουργικών πόρων.
Κατά την τρέχουσα περίοδο ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει καταρχήν τη διαχείριση τεσσάρων προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ, που έχουν ήδη προκηρυχθεί, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 322 εκ. €. Βάσιμα εκτιμάται ότι το αντικείμενο διαχείρισης του φορέα θα αυξηθεί σημαντικά στην πορεία, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες αναπτυξιακές αναγκαιότητες.
Η Δημόσια Δαπάνη των προγραμμάτων συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα προγράμματα:
Α) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Β) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Γ) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Δ) Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Το πλήρες ενημερωτικό υλικό των προγραμμάτων έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και των εταίρων του, καθώς επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ : , του EΦΕΠΑΕ : και των εταίρων του.

Για περαιτέρω πληροφορίες και ανάλογα με την περιφέρεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ στα παρακάτω τηλέφωνα:
ΑΤΤΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ – 210 3620242
ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ – 2310 480000
ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – 2610 622711
ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ – 2810 302400
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ.ΔΙΑ – 22310 67498
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΕΔΕΠ – 24210 76894
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΕΣΜΟΣ – 25310 35916

και στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 6985210, καθώς και στο γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ στο τηλέφωνο 801 11 36 300 (κλήση μόνο από σταθερό τηλέφωνο).

Προηγούμενο άρθρο Επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Νούσιου προς τη ΔΕΗ
Επόμενο άρθρο Πρώτη θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες Υπερελαφρών για την Αερολέσχη