Ειδήσεις

Σ. Μπακαλάκου: Άνθρακας η επικοινωνιακή βόμβα χρέους της νέας Δημοτικής Αρχής


Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρδίτσας όπως λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, είναι βιώσιμη. Δεν είναι ένας Δήμος εύρωστος, κουβαλάει πολλά δάνεια από πολύ παλιά, τα οποία ρυθμίστηκαν εκ νέου  στη θητεία μας- χωρίς αύξηση επιτοκίων- με τη λογική μέχρι το 2032 όλες οι Δημοτικές αρχές να εξοφλούν ετήσια – σε τράπεζες και οφειλές προς δημόσιο-  αθροιστικά το ίδιο ποσό.

Σε γενικές γραμμές, ο δήμος μπορεί πλέον να πληρώνει τις ετήσιες υποχρεώσεις του (μισθούς- προμηθευτές, δάνεια και ρυθμισμένες οφειλές) και περισσεύουν περίπου 1.000.000 ευρώ,  το οποίο είχαμε αναφέρει παλιότερα ως «πλεόνασμα». Τα χρήματα αυτά είχαμε αποφασίσει να επιστρέφονται στο Δημότη μέσω του τεχνικού προγράμματος (Χωριά και μικρές παρεμβάσεις στην πόλη).

Η δημοτική αρχή χρησιμοποίησε τα στοιχεία που πήρε από την υπηρεσία και επέλεξε να προσθέσει και να αφαιρέσει ότι βόλευε.

Τι έκανε με λίγα λόγια; Άθροισε τις άμεσες υποχρεώσεις , τα ρυθμισμένα χρέη που θα πληρωθούν σε πολλά χρόνια στο μέλλον, εκτός των δανείων των τραπεζών, (στην ουσία προσπάθησε να παρουσιάσει τις σε βάθος χρόνου ρυθμισμένες οφειλές ως άμεσες υποχρεώσεις) και επινόησε 800.000 ευρώ υποχρεώσεις που δεν υφίστανται, είναι εν δυνάμει, καθώς είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό άρα ίσως και να γίνουν!!!!!!  Και από αυτά αφαίρεσε μόνο το ταμείο που αφορά τα τακτικά έσοδα (910.102,22), ενώ μέσα στις οφειλές προς τρίτους περιλαμβάνονται και δαπάνες που πληρώνονται από ειδικευμένες πιστώσεις και περιλαμβάνονται στο ταμείο με τα ειδικευμένα που ανέρχεται σε 2.905.023,15.

Και το κατασκεύασμα αυτό, με τα στοιχεία που επέλεξε να παρουσιάσει από το παραπάνω έγγραφο, το βάφτισε «βόμβα», να δημιουργήσει δηλαδή την υπόνοια ότι είναι κάτι που ανακαλύφθηκε ξαφνικά, που ενδεχομένως να μην ήταν γνωστό και ότι ο Δήμος κινδυνεύει άμεσα από την ύπαρξη αυτών των υποχρεώσεων. Και όπως προκύπτει και από τα συμφραζόμενα, το πιο πιθανό, όλο αυτό ήταν στημένο για να μας προϊδεάσει στην προσφυγή σε δανεισμό.

Ο λόγος που ζητήσαμε ορκωτούς λογιστές ήταν για να παρουσιαστούν και να ερμηνευτούν τα στοιχεία με τον ορθό τρόπο για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες. Ακολουθεί μια ανάλυση που αποτυπώνει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια την οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρδίτσας, με τη χρήση επίσημων εγγράφων και στοιχείων:

Α. Μπορεί ο Δήμος να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του;

Με βάση το έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών μπορούμε να συμπεράνουμε πρώτα απ όλα ότι οι υποχρεώσεις που είναι απαιτητές άμεσα είναι:

-Υποχρεώσεις σε Τρίτους, αμοιβές προσωπικού, ασφαλιστικούς οργανισμούς και Δημόσιο ταμείο (2.031.109,41 +517.938,18 +284.260,32+94139,26)= 2.927.447,17

-Τα ταμειακά διαθέσιμα με βάση το είναι: τακτικά προς διάθεση: 910.102,22  + Ειδικευμένα : 2.905.023,15  = 3.815.125,37

Επιπλέον με βάση το έγγραφο της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού στα ταμειακά διαθέσιμα που αφορούν την χρονικό διάστημα του 1ου 8μήνου πρέπει να προστεθούν και 476.000 (595.031,13 για 10 μήνες, αντιστοιχεί σε 476.000 για 8 μήνες) καθώς αφορούν το επιπλέον ποσό που παρακρατούσε η τράπεζα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ρύθμισης , το οποίο και επιστράφηκε ήδη.

Έτσι, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε

910.102,22 € +  476.000= 1.386.102,22 (τακτικά)

                                            +  2.905.023,15 (Ειδικευμένα)

Σύνολο ταμείου: 4.291.125,37

Συνεπώς, αν από το συνολικό ταμείο (4.291.125,37) αφαιρέσουμε τις άμεσες υποχρεώσεις (2.927.447,17) βλέπουμε ότι στο ταμείο ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ 1.364.678,22.  Και αν λάβουμε υπόψη και τις παρατηρήσεις της παρακάτω σημείωσης τα χρήματα που ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ αγγίζουν τα 2.000.000 ευρώ. Δηλαδή ο Δήμος είναι ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟΣ σε κάθε περίπτωση.

Σημείωση: Στην ανάλυση των ποσών του εγγράφου   περιλαμβάνονται και κάποια ποσά που δεν αποτελούν άμεσες υποχρεώσεις του Δήμου όπως 368.170,44 για προνοιακά επιδόματα (ποσά που ο Δήμος έχει βεβαιώσει, αναμένει να εισπράξει και στη συνέχεια να αποδώσει καθώς και 233.013,38 στην alpha bank που δεν συνιστούν οφειλή καθώς ήταν μια αποτύπωση της στιγμής, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η τράπεζα έχει ήδη επιστρέψει τα ποσά που επιπλέον παρακρατούσε . Για να μπορούμε να είμαστε σαφής στην αποτύπωση χρειάζεται προσεκτική εξέταση όλων των ποσών και γι αυτό ζητήσαμε τη συνδρομή ορκωτών λογιστών, που στο τέλος της χρονιάς προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

 

Β. Ποια είναι η διαφορά στις υποχρεώσεις του Δήμου με βάση τα έγγραφα της υπηρεσίας μεταξύ 31.08.2014 και 31.08.2019, αν δεν υπολογίσουμε τα δάνεια (αυτό που επιχείρησε να κάνει ο κ Τσιάκος);

2019:Με βάση το έγγραφο οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ανέρχονται σε 4.757.773,73και τα τακτικά ταμειακά διαθέσιμα 1.386.102,22

2014: Με βάση το έγγραφο οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ανέρχονται σε 13.259.919,37 και τα τακτικά ταμειακά διαθέσιμα 45.000

Αν επιχειρήσουμε να ακολουθήσουμε τη συλλογιστική της δημοτικής αρχής, θα έπρεπε να αφαιρέσουμε 45.000 τακτικά ταμειακά διαθέσιμα ευρώ από τα 13.259.919,37  και 1.386.102,02 τακτικά ταμειακά διαθέσιμα  από το 4.757.773,73.

Δεν υιοθετούμε όμως την ανάλυση αυτή  γιατί όπως εξηγήσαμε και στην αρχή δεν είναι ορθό να αθροίζονται  στις άμεσες υποχρεώσεις οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που θα πληρωθούν σε αρκετά χρόνια και να συγκρίνονται με την εικόνα του ταμείου μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Είναι άστοχο.

Οπότε αυτό που μπορούμε να συγκρίνουμε είναι το σύνολο των «Υποχρεώσεων εκτός δανείων» για να βρούμε πόσο μειώθηκαν από 31.08.2014 έως 31.08.2019. Αυτό που προκύπτει είναι ότι οι υποχρεώσεις, εκτός των δανείων μειώθηκαν κατά 8.502.145,64

Γ. Το σύνολο των υποχρεώσεων, όπως καταγράφεται στους ισολογισμούς και μπορεί να είναι συγκρίσιμο διαχρονικά.

Όταν αναλάβαμε κάναμε μια καταγραφή των υποχρεώσεων που παραλάβαμε με σκοπό να οριοθετήσουμε την αφετηρία μας.  Καταγράψαμε τότε το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου τις οποίες είχαμε υπολογίσει να ανέρχονται περίπου 30.000.000. Στην καταγραφή αυτή είχαμε συμπεριλάβει και τις δαπάνες τις οποίες ήταν τιμολογημένες αλλά δεν ήταν καταχωρημένες και που απεστάλη στον Υπουργό μόλις αναλάβαμε μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά καθώς και τις οφειλές των νομικών προσώπων)

Η αποτύπωση που κάναμε ήταν σεμνή, αν τη συγκρίνουμε με τα επίσημα στοιχεία που είναι οι ισολογισμοί που συντάσσονται από τους ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι δείχνουν τα εξής:

– Στον ισολογισμό του 2013 που εγκρίναμε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2014, το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 33.696.796,17, στον οποίο δε συμπεριλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες ήταν τιμολογημένες αλλά δεν ήταν καταχωρημένες 2.180.694,83. Σύνολο υποχρεώσεων 35.877.491

(Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται επίσης οι οφειλές των Νομικών προσώπων του Δήμου ύψους 720.000 ευρώ τα οποία στην πλειοψηφία τους επιβάρυναν τελικά τον προϋπολογισμό του Δήμου στις επόμενες χρήσεις. Τα σχετικά έγγραφα θέσαμε στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής αλλά δεν επισυνάπτονται καθώς περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα)

– Στον ισολογισμό του 2018, το οποίο εγκρίναμε από την οικονομική επιτροπή τον προηγούμενο μήνα και πρόκειται προσεχώς να συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 23.412.283,41. Το ποσό της οφειλής δεν προστίθενται άλλες οφειλές καθώς πλέον δεν υφίστανται δαπάνες τιμολογημένες που δεν είναι καταχωρημένες.

Η διαφορά μεταξύ των 5 παραπάνω χρήσεων (από 1.1.2014 έως 31.12.2018) είναι 12.465.207,59

Συμπερασματικά:

Ο Δήμος όπως αναφέραμε στην αρχή είναι βιώσιμος. Οι άμεσες υποχρεώσεις είναι μικρότερες από το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων τόσο στις 31.08.2019 όσο και στο σύνολο του έτους. Δεν υπάρχουν μη ρυθμισμένα χρέη, είναι όλα ρυθμισμένα μέχρι το 2032. Δεν υπάρχουν οφειλές μη καταχωρημένες στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου. Δεν υπάρχουν οφειλές ούτε στα Νομικά Πρόσωπα  του Δήμου, εξοφλήθηκαν όλες οι οφειλές και σήμερα είναι όλα επίσης βιώσιμα. Ο δήμος περιήλθε σ αυτή την κατάσταση μετά από πολλές ενέργειες ορθής και συνετής διαχείρισης που περιλάμβανε πρώτα απ όλα τη μείωση των δαπανών και στη συνέχεια την αύξηση των εσόδων. Για να συνεχίσει ο Δήμος να είναι βιώσιμος πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική της συνετής διαχείρισης και όχι με αύξηση των δαπανών μέσα από σπατάλες και περιττά έξοδα.

Διευκρινήσεις:

Για τη σύγκριση 1.1.2015 έως 31.12.2019 θα πρέπει να περιμένουμε να κλείσει ο ισολογισμός της φετινής χρονιάς, να γίνουν οι εργασίες από τους ορκωτούς  και να έχουμε τα επίσημα στοιχεία. Σίγουρα οι συνολικές οφειλές που αποτελούσαν αφετηρία μας δεν ήταν αυτή που δείχνει ο ισολογισμός 31.12.2013 αλλά λιγότερες, το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις συνολικές οφειλές κατά τη λήξη της θητείας μας που δεν ήταν όσες 31.12.2018 αλλά λιγότερες. Αν επιθυμούμε να είμαστε απόλυτα ακριβείς πρέπει να γίνει ειδική αποτίμηση από 1.9.2014 έως 31.08.2019 ξεχωριστά είτε από τους ορκωτούς (με απόλυτη ακρίβεια) είτε από την υπηρεσία (με εξαιρετικά καλή προσέγγιση) αλλά απαιτεί προσεκτική ανάλυση και χρόνο εργασίας.

Στα στοιχεία του χρέους προς τις τράπεζες υπολογίζονται τα καθαρά ποσά και όχι οι τόκοι. Οι τόκοι της κάθε χρονιάς, επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πληρώνονται και με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται και ενσωματώνονται στον ισολογισμό κάθε έτους. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είναι ορθό να προστίθενται ξανά οι τόκοι στο ποσό των συνολικών υποχρεώσεων του ισολογισμού κάθε έτους. Περιλαμβάνονται ήδη.

Οι δαπάνες αναφέρονται ως τιμολογημένες αλλά μη καταχωρημένες στο πληροφορικό σύστημα είναι δαπάνες ΝΟΜΙΜΕΣ αλλά δεν ήταν καταχωρημένες στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου γιατί δεν υπήρχε περιθώριο στα έσοδα να αντιστοιχιστούν.  Με απλά λόγια, επειδή δεν έφταναν τα χρήματα των εσόδων για να πληρωθούν όλα τα έξοδα, μπορούσες σε γενικές γραμμές να εγγράψεις τόσες δαπάνες όσες ήταν και τα έσοδα που αναμένεις να έχεις διαθέσιμα μέσα στην επόμενη χρονιά. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε όταν αναλάβαμε και κάναμε πολλές ενέργειες για να βρούμε λύση, πρώτα να εμφανισθούν αυτές οι οφειλές στον προϋπολογισμό και στη συνέχεια να ρυθμιστούν και να αρχίσουν να πληρώνονται.

 

Τοποθέτηση της Σωτηρίας Μπακαλάκου στη συνέντευξη τύπου της μείζονος αντιπολίτευσης

Προηγούμενο άρθρο Συνάντηση Δημάρχου Αργιθέας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Επόμενο άρθρο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Θεσσαλίας: Ανάδοχη οικογένεια για την J.