Ειδήσεις

ΦΠΑ δαπανών – εξόδων στα τιμολόγια των αγροτών του ειδικού καθεστώτος


Διευκρινήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του ΦΠΑ στα τιμολόγια δαπανών για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Οι συντάκτες του ανωτέρω εγγράφου λένε ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, δεν δικαιούνται να συμψηφίζουν στα έξοδα τους, τον ΦΠΑ που πληρώνουν  στα τιμολόγια εξόδων και δαπανών που κάνουν για την παραγωγή τους. Πιο συγκεκριμένα, στην §4 του εν λόγω εγγράφου αναφέρεται: «Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους τους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, να μην λαμβάνεται υπόψη ως εκπεστέος από τις δαπάνες τους, ο ΦΠΑ που αναγράφεται στα τιμολόγια αγορών και δαπανών,  δεδομένου ότι οι εν λόγω αγρότες δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ (επί των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων  και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών) που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος και δεν τους βαρύνει».

Ας το δούμε με ένα παράδειγμα.

Έστω ένας αγρότης του ειδικού καθεστώτος, ο οποίος είχε για το 2015 τα εξής δεδομένα:

Έξοδα (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, έξοδα κίνησης, κλπ) 5.000,00€ καθαρή αξία + 1.150,00€ ΦΠΑ = συνολικά έξοδα = 6.150,00€

Παρήγαγε προϊόντα (έστω βαμβάκι) αξίας 10.000,00€. Το προϊόν αυτό το πουλάει στο εκκοκκιστήριο χωρίς ΦΠΑ, (καθώς ως αγρότης του ειδικού καθεστώτος δεν εισπράττει ΦΠΑ.

Αυτός ο άνθρωπος όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε τη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχουμε ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα τα εξής:

10.000,00€ – 6.150,00€ = 3.850,00€ καθαρό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα έξοδα στο παράδειγμά μας πρέπει να είναι 5.000,00€. Δηλαδή, ενώ έχει πληρώσει 6.150,00€, θα πρέπει να εμφανίσει ως έξοδα 5.000,00€.

 

Από 01.01.14 όλοι όσοι έχουν αγροτικό εισόδημα (ειδικού καθεστώτος, κανονικού καθεστώτος, ανένταχτοι), αυτό υπολογίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο: έσοδα μείον έξοδα.

Οι αγρότες  του κανονικού καθεστώτος, έχουν το δικαίωμα να συμψηφίζουν τον ΦΠΑ των εξόδων τους, με αυτό των πωλήσεων τους και να ζητούν (και να παίρνουν εφόσον δικαιούνται), επιστροφή το ποσό στο σύνολο του ή μέρος αυτού.

 

Ένα από τα (ελάχιστα) πράγματα στα  οποία οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, αλλά και οι ανένταχτοι και όσοι αποκτούν αγροτικό εισόδημα, διαφοροποιούνται από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, αλλά και τις λοιπές επιχειρήσεις είναι το ότι δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Οι συναλλαγές τους όμως γίνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο: Ο ΦΠΑ που πληρώνουν στα εφόδια και στα πάσης φύσεως έξοδα τους, (με ελάχιστες εξαιρέσεις) είναι 23%.

Η ΠΟΛ.1113/02.06.15 ορίζει: «….Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από τον φόρο των εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόμενες δαπάνες κατά τον Κ.Φ.Ε., εκπίπτεται κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα….».

 

Θεωρώ ότι είναι λάθος ο τρόπος αντιμετώπισης του όλου θέματος. Κόστος, στην πράξη, είναι όλα όσα πλήρωσε κάποιος (με τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά), προκειμένου να παράξει ένα προϊόν.  Το κόστος αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί στο σύνολό του από τις πωλήσεις που έκανε προκειμένου να έχουμε το τελικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα, όπως άλλωστε σε όλες τις περιπτώσεις.

Ο ΦΠΑ τέλος, τον οποίο δικαιούται από την επιστροφή με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% (ή 3% στις περιπτώσεις των πράσινων τιμολογίων), θα αφαιρεθεί από τα έξοδα του στο έτος είσπραξης (κατ’ εξαίρεση, σε σχέση με τα ΕΛΠ και την αυτοτέλεια των χρήσεων), ώστε να είναι δίκαιη και ακριβής η αποτύπωση του αποτελέσματος.

 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ        

Φοροτεχνικός,  Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.

(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών

Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας)

 

Προηγούμενο άρθρο Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η χρηματοδότηση της συνέχισης των Κέντρων Συμβουλευτικής γυναικών
Επόμενο άρθρο Ο ΚΑΛΛΙΧΟΡΟΣ στην Αθήνα