Tags: , ,

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καρδίτσας στην 16η Εμποροβιοτεχνική

Για ακόμη μια φορά εντυπωσιακή και ουσιαστική η παρουσία του Κυνηγετικού Συλλόγου στην 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας που διοργάνωσε με επιτυχία το Επιμελητήριο της Καρδίτσας από τις 12 έως και 16 Οκτωβρίου 2018.
Ο σκοπός της παρουσίας του περιπτέρου ήταν να επικοινωνήσουμε στους επισκέπτες της έκθεσης και στο ευρύ κοινό του νομού μας τις πολλές και ενδιαφέρουσες δράσεις που υλοποιεί ο Σύλλογος και αφορούν στην προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για το πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης κενών φυσιγγίων, τα ετήσια διαχειριστικά προγράμματα του Συλλόγου, τις δράσεις στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας (δασοπροστασία – δασοπυρόσβεση) και να λάβουν το σχετικό έντυπο υλικό και την ετήσια έκδοση του κυνηγετικού χάρτη του νομού μας που διανέμεται συνεχώς δωρεάν στα μέλη μας.
Το περίπτερό μας, εκτός από το Προεδρείο, τους συμβούλους και τους διοργανωτές του Ε.Β.Ε. , τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία, επισκέφτηκε πλήθος κόσμου και πολλοί επίσημοι προσκεκλημένοι καθώς και εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων της Θεσσαλίας, οι οποίοι μας έδωσαν συγχαρητήρια και μίλησαν με θερμά λόγια για την παρουσία μας στην Έκθεση. Τέλος, από την πλευρά μας, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο φιλόδοξο εγχείρημα του νέου θεσμού του “Εκπτωτικού Χωριού 2018 ” που διοργανώνει το Ε.Β.Ε. Καρδίτσας καθημερινά από τις 20 έως 27 Οκτωβρίου 2018 στο χώρο των Καπναποθηκών όπου διεξήχθη η Έκθεση.

Tags: , ,

Δήλωση στοιχείων και ΑΦΜ στον Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. Θεσσαλίας

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Στραγγιστικών Έργων  (Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε.) Θεσσαλίας  γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με το νόμο 4546/2018, οι υπόχρεοι για την καταβολή των δαπανών (πάγιες στραγγιστικές εισφορές, αρδευτικά τέλη και λοιπά δικαιώματα) υπέρ των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων υποχρεούνται μέχρι τις 12 Ιουνίου 2019 να υποβάλουν στον Οργανισμό, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους που επωφελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα, δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας και του αριθμού φορολογικού μητρώου τους (ΑΦΜ).

Αν η χρήση του ακινήτου έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη του σε άλλο πρόσωπο και έχει συμφωνηθεί η καταβολή των οφειλών να γίνεται από το πρόσωπο αυτό, ιδιοκτήτης και παραχωρησιούχος υποβάλλουν κοινή δήλωση, που υπογράφεται και από τους δύο και περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τους ΑΦΜ.

Αν μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία υποχρέου, οφείλουν να υποβάλουν νέα δήλωση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία μέσα σε δύο μήνες από τη μεταβολή. Για τις ανωτέρω δηλώσεις διατίθενται στον ΓΟΕΒ σε Θεσσαλιας σχετικά έντυπα.

Η μη υποβολή της δήλωσης αυτής και η απόκρυψη στοιχείων των ωφελουμένων ακινήτων είτε η μη έγκαιρη και εντός διμήνου αλλαγή αυτών συνεπάγονται επιβολή προστίμων, που φτάνουν στο διπλάσιο της εισφοράς

Υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση των ωφελουμένων προβλέπεται και η εξόφληση χρεών μέσω δόσεων, που ορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις του Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. Θεσσαλίας.

 

Tags: , ,

Συγκρότηση Συντονιστικού Συμβουλίου Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση (ΑΔΑ: ΩΒΥΝ465ΧΘ7-ΑΚΠ), συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν.4368/21.2.2016.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεωνσυγκαλείται από τον Υπουργό και συνεδριάζει τακτικά τέσσερις φορές το χρόνοκαι κατά περίπτωση για ειδικά θέματα σε έκτακτες συνεδριάσεις.

Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών, οι εφτά Συντονιστές & Συντονίστρια, η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησηςτου ΥΠΕΣ καθώς επίσης και οι καθ’ύληναρμόδιοι Υπουργοίανάλογα με τα εξεταζόμενα θέματα.

Το Συμβούλιο αποσκοπεί στο συντονισμό της δράσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στην επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν απονεμηθεί από τα καθ’ύλην αρμόδια Υπουργεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και στη χάραξη οριζόντιων δράσεων ανά τομέα πολιτικής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, προκειμένου να προωθηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις ή να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι.

 

 

Tags: , ,

Πρόγραμμα ΣΘΕΒ: Οικονομικά για μη οικονομικούς

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου (ώρες 16:30-21:00), με θέμα: «Οικονομικά για μη οικονομικούς», στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου στη Λάρισα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες οι  βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικών μιας επιχείρησης και να εκπαιδευτούν ώστε να κατανοούν, να ερμηνεύουν, και να αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης που δεν κατέχουν ιδιαίτερες γνώσεις λογιστικής και πρέπει να γνωρίζουν τα χρηματοοικονομικά της επιχείρησής τους ή θέλουν να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις άλλων εταιρειών, όπως πελατών, προμηθευτών, ανταγωνιστών κλπ ώστε να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Πατεράκης Μανώλης (BSc,MA,MBA), επιχειρηματικό στέλεχος με μακροχρόνια εμπειρία διοίκησης από θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες αλλά και στην κυβέρνηση.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% 2018. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ.: 24 Οκτωβρίου 2018.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδια κα Ελένη Ευαγγελοπούλου), e-mail: education@sthev.gr

Tags: , ,

Χρηματοδότηση εγγειοβελτιωτικών έργων ύψους 15,2 εκατ. ευρώ

Στη χρηματοδότηση εγγειοβελτιωτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 15,2 εκατ. ευρώ προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς μετά την έγκριση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστού, εκδόθηκε η αντίστοιχη πρόσκληση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τη Δράση «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους.

Τα έργα που υποστηρίζονται από την παρούσα δράση αφορούν σε μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του νερού στη γεωργία που συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) της Θεσσαλίας.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Ως αιρετή Περιφέρεια στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον απέναντι στα ζητήματα που αφορούν την σκληρή καθημερινότητα των παραγωγών και των ανθρώπων της υπαίθρου. Έμπρακτα, με έργα και όχι λόγια στηρίζουμε με παρεμβάσεις ουσίας τον αγροτικό τομέα, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μια από τις λύσεις στην κρίση, αν αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα του τόπου μας. Μέσω της πρόσκλησης αυτής πρόκειται να υλοποιήσουμε απαραίτητα εγγειοβελτιωτικά έργα, ενώ δίνουμε τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση. Τα έργα αυτά δίνουν ζωή στην ύπαιθρο, αλλά παράλληλα τονώνουν όχι μόνο την τοπική οικονομία αλλά και την κοινωνία γενικότερα, γιατί διατηρούν και δημιουργούν θέσεις εργασίας».

Η Πρόσκληση απευθύνεται δε στις Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε όλους τους Δήμους της Θεσσαλίας και αφορά στην υποβολή προτάσεων υλοποίησης τεχνικών έργων και των αντίστοιχων συνοδευτικών μελετών τους σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων, με προϋπολογισμό για κάθε πρόταση από 100.000 ευρώ έως 2.200.000 ευρώ. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική. Οι προτάσεις υποβάλλονται από την 22α /10/2018 (ημερομηνία έναρξης υποβολής) έως την 21η /12/2018 (ημερομηνία λήξης υποβολής).

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των «εκχωρημένων» πόρων του Π.Α.Α. 2014-2020 στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.  Βρίσκεται αναρτημένη με τα συνημμένα της, στους δικτυακούς τόπους  της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessalia-espa.gr ), του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr)  και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία.

 

Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού (ανακυκλωμένα ύδατα).Στο πλαίσιο αυτό στηρίζεται η υλοποίηση τεχνικών έργων και των αντίστοιχων συνοδευτικών μελετών τους, όπως:

– εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών,

– ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,

– χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

Συμπληρωματικά και στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης της εξυπηρέτησης του στόχου για αύξηση της αποδοτικότητας του νερού στη γεωργία, σημαντικό ρόλο παίζει η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία. Βασικό Μέτρο διαχείρισης της απόληψης αποτελεί η αντικατάσταση της ανεξέλεγκτης ιδιωτικής άρδευσης – με απολήψεις από υπόγεια ή/και επιφανειακά σώματα – από συλλογικά ολοκληρωμένα έργα, η διαχείριση των οποίων βασίζεται στον προγραμματισμό των αρδεύσεων και στη μέτρηση του εφαρμοζόμενου νερού, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα.

Η καλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού καθώς και ο έλεγχος των εφαρμοζόμενων μεθόδων άρδευσης, συμβάλλει έτσι στη μείωση των απολήψεων του νερού και συνεπώς στη βελτίωση της αποδοτικότητας του νερού. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η ύπαρξη ή η πρόβλεψη εγκατάστασης υδρομετρητή σε κάθε επιλέξιμη πράξη.

Σημειώνεται ότι η ανεξέλεγκτη ιδιωτική άρδευση με απόληψη κυρίως από υπόγεια υδατικά σώματα αποτελεί τη βασική αιτία υποβάθμισης των υπόγειων υδατικών σωμάτων στην Ελλάδα. Η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, όπου η ζήτηση για νερό άρδευσης είναι αυξημένη, οδηγεί σε μείωση των πιέσεων των υπόγειων υδάτων. Σε συνδυασμό δε με την κατασκευή σύγχρονων αρδευτικών δικτύων επιτυγχάνεται συνολικά μείωση της κατανάλωσης του νερού και συνεπώς αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία.

Στο ίδιο πλαίσιο, και οι τεχνητοί εμπλουτισμοί, ως έργα αποκατάστασης της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και στην αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων εξασφαλίζοντας παράλληλα νερό για την γεωργία. Τα έργα αυτά συμβάλλουν μόνο έμμεσα στη στόχευση του παρόντος Υπομέτρου και γι’ αυτό προτείνονται ως επιλέξιμα, μόνο όταν είναι συμπληρωματικά έργα άλλων προτεινόμενων δράσεων με άμεση στόχευση τη μείωση της κατανάλωσης του νερού (π.χ. ανακαίνιση αρδευτικού δικτύου με απόληψη από γεωτρήσεις). Σε συμφωνία με τα ανωτέρω, η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει επιπλέον μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων:

– ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων

– τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

 

Tags: , ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας για τον Άγιο Αρτέμιο

Η εορτή του Προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελεί για όλους τους αστυνομικούς ημέρα επίκλησης της χάρης του Αγίου Αρτεμίου για προστασία από τους υπηρεσιακούς κινδύνους και στήριξη στις καθημερινές οικογενειακές, οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Η ανάγκη για προστασία και σκέπη του Πολιούχου μας Αγίου Αρτεμίου στην παρούσα χρονική συγκυρία, κρίνετε επιπλέον επιτακτική και απαραίτητη μιας και το Σώμα εγκαταλείφτηκε εδώ και καιρό από τους φυσικούς του συμπαραστάτες.

Ο βίος του Αγίου και Προστάτη μας Αρτεμίου, συνδέεται με τη θυσία κάθε αξιώματος και εξουσίας, αρνούμενου παραδειγματικά στη θέση τους να θυσιάσει ιδανικά, πίστη και αξίες, με αποτέλεσμα να καρατομηθεί, να βασανιστεί και να αποκεφαλιστεί. Ένας βίος που δημιουργεί σύγχρονους συνειρμούς, είναι απόλυτα διαχρονικός, αλλά και που δυστυχώς στερείται μιμητών και προσώπων που είναι αποφασισμένοι όχι να θυσιάσουν άλλους, αλλά να θυσιάσουν πρωτίστως τον εαυτό τους για χάρη του συνόλου.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας εύχεται ο Κύριος με τις πρεσβείες του Αγίου  μας να φωτίζει το νου και τις ψυχές όλων μας, ώστε να καταστούμε ικανοί να βιώσουμε έναν βίο πλούσιο σε ιδανικά, αξίες και δύναμη, καθιστώντας μας ικανούς να υπερασπιζόμαστε ανά πάσα στιγμή την κοινωνία, την Πατρίδα και την Δημοκρατία μας.

Tags: , ,

Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και τα υπόλοιπα τέσσερα Σπίτια Αγάπης

Η σκέψη και η μέριμνα της τοπικής μας Εκκλησίας για τον πάσχοντα άνθρωπο παραμένει ζώσα και ενεργή. Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και τα υπόλοιπα τέσσερα «Σπίτια Αγάπης», στα Φάρσαλα, στο Αγναντερό, στον Παλαμά και στους Σοφάδες, τα οποία προσφέρουν καθημερινά ένα πιάτο ζεστό φαγητό σε όσους έχουν ανάγκη και πνευματική στήριξη.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος τέλεσε την Ακολουθία του Αγιασμού την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 στις κατά τόπους εγκαταστάσεις των «Σπιτιών Αγάπης».

Τόνισε μεταξύ άλλων πως η διακονία αυτή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, εάν δεν υπήρχαν οι κυρίες, οι οποίες δίδουν καθημερινά όλο το είναι τους και γι’ αυτό οφείλουμε να τις ευχαριστήσουμε. Ακόμη, ευχαρίστησε τους υπευθύνους Κληρικούς των «Σπιτιών Αγάπης» π. Λάζαρο Αλιβάνογλου (Φάρσαλα), π. Βασίλειο Χαντζή (Αγναντερό), π. Στέφανο Ζαφείρη (Παλαμά) και π. Ηλία Γώγο (Σοφάδες), αλλά και τον υπεύθυνο του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου και συντονιστή του έργου αυτού Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Θεόκλητο Δήμο.

Tags: , ,

Δεν ανοίγουμε την πόρτα στην αξιολόγηση

Σε πλήρωση κενών θέσεων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων του νομού (ΓΕΛ: 5ο-Παλαμά-Σοφάδων,  Γυμνάσια:Σοφάδων-Μουζακίου, ΕΠΑΛ:Σοφάδων-Εσπερινό, ΕΕΕΕΚ) προχωρά η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας καλώντας τους συλλόγους διδασκόντων μέχρι 24/10 να επιλέξουν-αξιολογήσουν τους υποψήφιους υποδιευθυντές.

Σύμφωνα με το ν.4541/18 που ψηφίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού, τα  “Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η επστημονική του συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του εμπειρία, η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων.”

Πρόκειται για άλλο ένα βήμα στην αξιολογική περικύκλωση του κλάδου που επιχειρεί όπως λέει και ο Γαβρόγλου να εμπεδώσει στον κλάδο την “κουλτούρα αξιολόγησης”, επαναφέροντας στο συγκεκριμένο νόμο την αξιολόγηση βαφτίζοντάς τη, “Συλλογικό προγραμματισμό και ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων”.

Κομβικό σημείο στην παραπάνω διαδικασία έχει και η αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, ανοίγοντας τον δρόμο για αντίστοιχες προσαρμογές και στην ατομική αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού. Ουσιαστικά επιδιώκεται να συμφιλιωθεί ο εκπαιδευτικός με την αξιολόγηση ώστε να μη μπορεί να αρνηθεί και την δική του. Αφού αξιολογείς τους “από πάνω” και συ πρέπει να δεχτείς να αξιολογηθείς “από πάνω”.

Σ’ αυτή την διαδικασία εμπέδωσης  του κλίματος αξιολόγησης, διάλυσης της συλλογικότητας στα σχολεία και στήριξης των μηχανισμών διοίκησης, η μόνη απάντηση που μπορούν να δώσουν οι εκπαιδευτικοί είναι η αποχή από τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών.

Η διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων σε μεγάλο βαθμό έχει απενοχοποιηθεί με ευθύνη του συνόλου σχεδόν των παρατάξεων από τότε που την εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ ως “λαϊκή συμμετοχή”  στους μηχανισμούς διοικησης. Όμως στα πλαίσια των αντιδραστικών νόμων-διαταγμάτων, το υπουργείο αναθέτει καθήκοντα και αρμοδιότητες στους υποδιευθυντές. Αυτό το γεγονός δεν πρέπει να προσπερνιέται επειδή οι υποδιευθυντές διατηρούν τα διδακτικά τους καθήκοντα και συχνά μετατρέπονται στους χαμάληδες των σχολείων. Οι υποδιευθυντές είναι μέρος της διοίκησης που δεν πρέπει να νομιμοποιείται.

Απέχουμε από τις διαδικασίες επιλογής υποδιευθυντών

 • γιατί δεν κλείνουμε τα μάτια μας νομιμοποιώντας την επερχόμενη αξιολόγηση που προωθεί η κυβέρνηση. Δεν της “ανοίγουμε την πόρτα”.
 • γιατί δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες για δημοκρατική επιλογή διοίκησης όταν διαλύουν τη δουλειά και τη ζωή μας.
 • γιατί δε νομιμοποιούμε τους μηχανισμούς διοίκησης και την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική.

 

ΔΑΚΕ και Ενωτική Κίνηση(ΣΥΝΕΚ) συνηγορούν στην κουλτούρα αξιολόγησης στηρίζοντας τα σχέδια του υπουργείου και τσακώνονται πάντα για το πάπλωμα,(ποιοι θα στελεχώσουν τη διοίκηση). Οι δυνάμεις όμως που τάσσονται ενάντια στην αξιολόγηση(ΠΑΜΕ-Εκπαιδευτική Δράση) πρέπει να τοποθετηθούν.

 

Των Αγωνιστικών Κινήσεων Εκπαιδευτικών Καρδίτσας

Tags: , ,

Διαφωνία του Δ. Καρδίτσας για την χρέωση της στάθμευσης στο χώρο έναντι της εμποροπανήγυρης

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι ο χώρος που βρίσκεται μπροστά από τις Καπναποθήκες, έναντι της εμποροπανήγυρης δεν είναι δημοτική έκταση, αλλά ανήκει στο Επιμελητήριο Καρδίτσας. Ο Δήμος Καρδίτσας αιτείται κάθε χρόνο, την παραχώρηση της χρήσης του κατά τη διάρκειά της εμποροπανήγυρης για την δωρεάν στάθμευση των οχημάτων των επισκεπτών της.

Φέτος το Επιμελητήριο, δεν παραχώρησε την έκταση, όπως συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατά συνέπεια αποτελεί επιλογή του και η επιβαλλόμενη χρέωση της στάθμευσης των οχημάτων στο χώρο αυτό.

Ο Δήμος Καρδίτσας εκφράζει τη διαφωνία του με την χρέωση της στάθμευσης στον παραπάνω χώρο που επιβαρύνει τους πολίτες σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλους.

 

 

Tags: , ,

Αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου Λογιστών Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου  η διαδικασία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων του Συλλόγου στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Προηγουμένως έγινες ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. που εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Σώμα.

Τα αποτελέσματα έχουν (με αλφαβητική σειρά των εκλεγέντων) ως εξής:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Αποστολόπουλος Αλέξανδρος
 2. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Νταντάμη Γεωργία
 4. Παπαδημητρίου Γεώργιος
 5. Συρόπουλος Γεώργιος

Β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

 1. Αβραμόπουλος Βασίλειος
 2. Λωρίδα Βασιλική
 3. Πουλορινάκης Εμμανουήλ

Γ. Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία

 1. Αποστολόπουλος Αλέξανδρος
 2. Βαϊοπούλου Βασιλική

3.Βασιλείου Βασίλειος

4.Εκίζογλου  Ελένη

5.Ζαχάκης Σεραφείμ

 1. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
 2. Λέτσικας Θωμάς
 3. Νταντάμη Γεωργία
 4. Παπαδημητρίου Γεώργιος
 5. Παππάς Γεώργιος
 6. Συρόπουλος Κωνσταντίνος

 

Tags: , ,

Στη Ρώμη για το Erasmus το ΕΠΑΛ Μουζακίου

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο  «Evaluation and quality in technical – vocational education» και κωδικό 2017-1-EL01-KA102-035710, αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ Μουζακίου συναποτελούμενη από εκπαιδευτικούς  διαφορετικών επαγγελματικών σχολείων  του νομού Καρδίτσας βρέθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας από τις 19/08/2018 μέχρι  και 01/09/2018.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα: Αξιολογηση και ποιοτητα στην τεχνολογικη – επαγγελματικη εκπαιδευση. Οι 10 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, , επιμορφώθηκαν σε ζητήματα αξιολόγησης και ποιότητας της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο. Επίσης,  έγινε λεπτομερής παρουσίαση του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος, των μεθόδων αξιολόγησης καθώς και  καλών εκπαιδευτικών πρακτικών. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε μέσα από σεμινάρια από ειδικούς και τεχνικές επισκέψεις σε σχολεία και οργανισμούς  της Ρώμης.

Οι συμμετέχοντες μας, μέσα από την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, απέκτησαν:

 • Δυνατότητα παροχής  υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής ή κοινωνικής ομάδας ώστε να είναι ομαλή η ενσωμάτωση τους στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Δεξιότητες οι οποίες θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
 • Δυνατότητα μεταφοράς καινοτόμων πρακτικών στο πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης
 • Γνώση και δεξιότητες που βοηθούν στην προσωπική και  επαγγελματική εξέλιξη τους.
 • Γνώση για τη δημιουργία μελλοντικών σχεδίων, αλλά και γνωριμίας συναδέλφων από άλλες χώρες με τους οποίους στοχεύουν να συνεργαστούν στο μέλλον.
 • Δυνατότητα διάχυσης των γνώσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.

 

 

 

Tags: , ,

Λιάζονται αχρησιμοποίητοι στο Μουζάκι οι ξύλινοι οικίσκοι προώθησης προϊόντων

Όπως βλέπετε  και στις  επισυναπτόμενες  ΦΩΤΟ  οι  τρείς (3)΄΄συμπαθέστατοι οικίσκοι΄΄ είναι  ΄΄εγκαταλειμμένοι και  σαπίζουν΄΄ στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού   Γυμναστηρίου Μουζακίου χωρίς  να  χρησιμοποιούνται,  δημιουργώντας απορία  στους  Συνδημότες μας  για ποιο λόγο  και  σκοπό  ΄΄πληρώθηκε  δημόσιο χρήμα΄΄  για την προμήθειά τους .

Τους  ενημερώνουμε ότι  τον Ιούνιο μήνα του έτους 2014 η πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου  αποφάσισε, <<τη  διενέργεια  της  προμήθειας   ξύλινων  οικίσκων για  τις  ανάγκες  του  στάσιμου  εμπορίου!!! ,με  πίστωση  10.000,00€  καθορίζοντας  μάλιστα  και  ωςτρόπο ανάθεσης  αυτής,την απευθείας  ανάθεση !!! από τοΔήμαρχο>>. Διαφώνησαν  τότε ο  Αντιπρόεδρος και  ο  Γραμματέας  της  Οργάνωσής  μας , <<μη  αποδεχόμενοι  την εισήγηση,  την πολιτική  γνώμη  και  τις  τυχόν  ειδικότερες  γνώσεις του  κατ  εξοχήν αρμόδιου Αντιδημάρχου>>.

Το μήναΝοέμβριο του  έτους 2014 βλέπουμε  την Υλοποίηση  της  Απόφασης   για  την  απευθείας  ανάθεση  της  Προμήθειας  τώρα  όμως  ως ,<<ξύλινων  οικίσκων για  έκθεση & προώθηση προϊόντων !!!για  τις  ανάγκες  του  στάσιμου  εμπορίου>>.

Τον Σεπτέμβριο  μήνα  του  έτους  2015 βλέπουμε  τηνπληρωμήτης  Προμήθειας  και  όλες  τις   σχετικές  αποφάσεις  του  δημ.συμβ!!!.

Αδυνατώντας  να απαντήσουμε στους  Πολίτες  ποια  προϊόντα  εκθέτει  και  προωθεί  ο Δήμος Μουζακίου΄΄και  γιατί  δαπανήθηκαν  αυτά  τα  χρήματα΄΄, πληροφορηθήκαμε ότι οι οικίσκοι  είχαν  τοποθετηθεί  και  είχαν στεγάσει  υπαίθριες  ιδιωτικές  εμπορικές  δραστηριότητες (Με ποια διαδικασία δεν γνωρίζουμε),  στον Περιφερειακό Δρόμο Μουζακίου-Αργιθέας  δίπλα στην Παλαιά Γέφυρα.  Και  αφού παρέμειναν εκεί για΄΄λίγο΄΄χρονικό διάστημα,  ΄΄Όπως  ξαφνικά  μπήκαν, έτσι και   έφυγαν΄΄.

Δεν μάθαμε αν υπήρξαν  σχετικές  αποφάσεις  και από ποια  όργανα  του  Δήμου  Μουζακίου και αν  και  πόσο κόστισαν  στους  Δημότες   αυτές  οι εκθεσιακές  καιπροωθητικές ΄΄πράξεις , τοποθέτησης  και  αποτοποθέτησης΄΄των οικίσκων.

Το γεγονός  όμως  τώρα όπως επισημαίνουν οι Πολίτες  είναι  ότι,  οι οικίσκοι  αυτοί  πριν  καταστραφούν  από  την  εγκατάλειψη,να  εξυπηρετήσουν έναν  σκοπό χρησιμεύοντας  κάπου.

Ελπίζουμε  ότι  ο  Δήμος Μουζακίου και  ιδιαίτερα  η  Οικονομική  του Επιτροπή με δημόσια ανακοίνωση  κατά  την  άποψή  μας θα πρέπει  να αιτιολογήσουν  τις  μέχρι τώρα  ενέργειες , καθώς  επίσης  να  γνωστοποιήσουν   στους Πολίτες  τη  σχετική νομιμότητα  και  σκοπιμότητα  δαπανών  προμήθειας  και  εκτέλεσης  εργασιών  για  τους   οικίσκους.

Υποχρέωση  ενημέρωσης  των  Πολιτών  κατά  την  άποψή  μας  έχει  και  το  Δ.Σ  του  Ν.Π.Δ.Δ   αθλητισμος –πολιτισμος-νεοτητα  Δημου Μουζακιου. (Χρήσιμο  θα  είναι  όλοι  μαζί  να  μας  πούνε  τι  δουλειά έχουν εκεί  μέσα οι  οικίσκοι  του στάσιμου  εμπορίου;).Άμεση    θα  πρέπει  να  είναι  η  χωρική οργάνωση  γιατην περιβαλλοντική  αναβάθμιση  του  Δημοτικού Γυμναστηρίου.

Ιδού  πεδίον λαμπρό  για  τις  μεγάλες και  πανάκριβες, Έννοιες  και  Ιδέες της  Έξυπνης Πόλης!!! .

Της Περιβαλλοντικής  και  Οικολογικής  Παρέμβασης  Μουζακίου- Παμίσου- Ιθώμης

Tags: , ,

Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του αγίου Λουκά

  Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στην ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του αγίου, ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου και ευαγγελιστού Λουκά στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Καρδίτσης.

Tags: , ,

Το 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας σε θεατρική παράσταση

Οι μαθητές της Τρίτης τάξης του 1ου Γυμνασίου Καρδίτσας, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 , παρακολούθησαν στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο τη θεατρική παράσταση «Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσση Ουίλιαμς. Ο «Γυάλινος Κόσμος» είναι αυτοβιογραφικό έργο για την ανάγκη των ανθρώπων να καταφεύγουν σε ψευδαισθήσεις ή στην τέχνη προκειμένου να αντέξουν τη σκληρή πραγματικότητα που τους συνθλίβει. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1944 στο θέατρο Σιβίκ (Civic) του Σικάγου το 1944 και την επόμενη χρονιά στη Νέα Υόρκη (Θέατρο Playhouse, Μάρτιος 1945), όπου κέρδισε το Βραβείο NewYorkDramaCriticsCircleAward. Αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη θεατρική επιτυχία του Τένεσι Ουίλιαμς, που καθιερώθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς του αιώνα. Στην πόλη μας ανέβηκε από τη  τρικαλινή θεατρική ομάδα «Επίκεντρο».

Οι μαθητές μυήθηκαν στον μαγικό κόσμο του θεάτρου,  προβληματίστηκαν σχετικά με την επίδραση της οικονομικής κρίσης στις ανθρώπινες σχέσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό ανθρώπων με κινητικά προβλήματα και την ανάγκη για φυγή από τη σκληρή πραγματικότητα, θέματα που θίγονται εμφατικά στην παράσταση.  Το έργο, πιο επίκαιρο από ποτέ, συγκίνησε τους μαθητές και αποτέλεσε αφόρμηση για παραγωγή προφορικού αλλά και γραπτού λόγου στα πλαίσια των γλωσσικών μαθημάτων.