Tags: , ,

Σ. Μπακαλάκου: Άνθρακας η επικοινωνιακή βόμβα χρέους της νέας Δημοτικής Αρχής

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρδίτσας όπως λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, είναι βιώσιμη. Δεν είναι ένας Δήμος εύρωστος, κουβαλάει πολλά δάνεια από πολύ παλιά, τα οποία ρυθμίστηκαν εκ νέου  στη θητεία μας- χωρίς αύξηση επιτοκίων- με τη λογική μέχρι το 2032 όλες οι Δημοτικές αρχές να εξοφλούν ετήσια – σε τράπεζες και οφειλές προς δημόσιο-  αθροιστικά το ίδιο ποσό.

Σε γενικές γραμμές, ο δήμος μπορεί πλέον να πληρώνει τις ετήσιες υποχρεώσεις του (μισθούς- προμηθευτές, δάνεια και ρυθμισμένες οφειλές) και περισσεύουν περίπου 1.000.000 ευρώ,  το οποίο είχαμε αναφέρει παλιότερα ως «πλεόνασμα». Τα χρήματα αυτά είχαμε αποφασίσει να επιστρέφονται στο Δημότη μέσω του τεχνικού προγράμματος (Χωριά και μικρές παρεμβάσεις στην πόλη).

Η δημοτική αρχή χρησιμοποίησε τα στοιχεία που πήρε από την υπηρεσία και επέλεξε να προσθέσει και να αφαιρέσει ότι βόλευε.

Τι έκανε με λίγα λόγια; Άθροισε τις άμεσες υποχρεώσεις , τα ρυθμισμένα χρέη που θα πληρωθούν σε πολλά χρόνια στο μέλλον, εκτός των δανείων των τραπεζών, (στην ουσία προσπάθησε να παρουσιάσει τις σε βάθος χρόνου ρυθμισμένες οφειλές ως άμεσες υποχρεώσεις) και επινόησε 800.000 ευρώ υποχρεώσεις που δεν υφίστανται, είναι εν δυνάμει, καθώς είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό άρα ίσως και να γίνουν!!!!!!  Και από αυτά αφαίρεσε μόνο το ταμείο που αφορά τα τακτικά έσοδα (910.102,22), ενώ μέσα στις οφειλές προς τρίτους περιλαμβάνονται και δαπάνες που πληρώνονται από ειδικευμένες πιστώσεις και περιλαμβάνονται στο ταμείο με τα ειδικευμένα που ανέρχεται σε 2.905.023,15.

Και το κατασκεύασμα αυτό, με τα στοιχεία που επέλεξε να παρουσιάσει από το παραπάνω έγγραφο, το βάφτισε «βόμβα», να δημιουργήσει δηλαδή την υπόνοια ότι είναι κάτι που ανακαλύφθηκε ξαφνικά, που ενδεχομένως να μην ήταν γνωστό και ότι ο Δήμος κινδυνεύει άμεσα από την ύπαρξη αυτών των υποχρεώσεων. Και όπως προκύπτει και από τα συμφραζόμενα, το πιο πιθανό, όλο αυτό ήταν στημένο για να μας προϊδεάσει στην προσφυγή σε δανεισμό.

Ο λόγος που ζητήσαμε ορκωτούς λογιστές ήταν για να παρουσιαστούν και να ερμηνευτούν τα στοιχεία με τον ορθό τρόπο για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες. Ακολουθεί μια ανάλυση που αποτυπώνει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια την οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρδίτσας, με τη χρήση επίσημων εγγράφων και στοιχείων:

Α. Μπορεί ο Δήμος να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του;

Με βάση το έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών μπορούμε να συμπεράνουμε πρώτα απ όλα ότι οι υποχρεώσεις που είναι απαιτητές άμεσα είναι:

-Υποχρεώσεις σε Τρίτους, αμοιβές προσωπικού, ασφαλιστικούς οργανισμούς και Δημόσιο ταμείο (2.031.109,41 +517.938,18 +284.260,32+94139,26)= 2.927.447,17

-Τα ταμειακά διαθέσιμα με βάση το είναι: τακτικά προς διάθεση: 910.102,22  + Ειδικευμένα : 2.905.023,15  = 3.815.125,37

Επιπλέον με βάση το έγγραφο της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού στα ταμειακά διαθέσιμα που αφορούν την χρονικό διάστημα του 1ου 8μήνου πρέπει να προστεθούν και 476.000 (595.031,13 για 10 μήνες, αντιστοιχεί σε 476.000 για 8 μήνες) καθώς αφορούν το επιπλέον ποσό που παρακρατούσε η τράπεζα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ρύθμισης , το οποίο και επιστράφηκε ήδη.

Έτσι, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε

910.102,22 € +  476.000= 1.386.102,22 (τακτικά)

                                            +  2.905.023,15 (Ειδικευμένα)

Σύνολο ταμείου: 4.291.125,37

Συνεπώς, αν από το συνολικό ταμείο (4.291.125,37) αφαιρέσουμε τις άμεσες υποχρεώσεις (2.927.447,17) βλέπουμε ότι στο ταμείο ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ 1.364.678,22.  Και αν λάβουμε υπόψη και τις παρατηρήσεις της παρακάτω σημείωσης τα χρήματα που ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ αγγίζουν τα 2.000.000 ευρώ. Δηλαδή ο Δήμος είναι ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟΣ σε κάθε περίπτωση.

Σημείωση: Στην ανάλυση των ποσών του εγγράφου   περιλαμβάνονται και κάποια ποσά που δεν αποτελούν άμεσες υποχρεώσεις του Δήμου όπως 368.170,44 για προνοιακά επιδόματα (ποσά που ο Δήμος έχει βεβαιώσει, αναμένει να εισπράξει και στη συνέχεια να αποδώσει καθώς και 233.013,38 στην alpha bank που δεν συνιστούν οφειλή καθώς ήταν μια αποτύπωση της στιγμής, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η τράπεζα έχει ήδη επιστρέψει τα ποσά που επιπλέον παρακρατούσε . Για να μπορούμε να είμαστε σαφής στην αποτύπωση χρειάζεται προσεκτική εξέταση όλων των ποσών και γι αυτό ζητήσαμε τη συνδρομή ορκωτών λογιστών, που στο τέλος της χρονιάς προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

 

Β. Ποια είναι η διαφορά στις υποχρεώσεις του Δήμου με βάση τα έγγραφα της υπηρεσίας μεταξύ 31.08.2014 και 31.08.2019, αν δεν υπολογίσουμε τα δάνεια (αυτό που επιχείρησε να κάνει ο κ Τσιάκος);

2019:Με βάση το έγγραφο οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ανέρχονται σε 4.757.773,73και τα τακτικά ταμειακά διαθέσιμα 1.386.102,22

2014: Με βάση το έγγραφο οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ανέρχονται σε 13.259.919,37 και τα τακτικά ταμειακά διαθέσιμα 45.000

Αν επιχειρήσουμε να ακολουθήσουμε τη συλλογιστική της δημοτικής αρχής, θα έπρεπε να αφαιρέσουμε 45.000 τακτικά ταμειακά διαθέσιμα ευρώ από τα 13.259.919,37  και 1.386.102,02 τακτικά ταμειακά διαθέσιμα  από το 4.757.773,73.

Δεν υιοθετούμε όμως την ανάλυση αυτή  γιατί όπως εξηγήσαμε και στην αρχή δεν είναι ορθό να αθροίζονται  στις άμεσες υποχρεώσεις οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που θα πληρωθούν σε αρκετά χρόνια και να συγκρίνονται με την εικόνα του ταμείου μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Είναι άστοχο.

Οπότε αυτό που μπορούμε να συγκρίνουμε είναι το σύνολο των «Υποχρεώσεων εκτός δανείων» για να βρούμε πόσο μειώθηκαν από 31.08.2014 έως 31.08.2019. Αυτό που προκύπτει είναι ότι οι υποχρεώσεις, εκτός των δανείων μειώθηκαν κατά 8.502.145,64

Γ. Το σύνολο των υποχρεώσεων, όπως καταγράφεται στους ισολογισμούς και μπορεί να είναι συγκρίσιμο διαχρονικά.

Όταν αναλάβαμε κάναμε μια καταγραφή των υποχρεώσεων που παραλάβαμε με σκοπό να οριοθετήσουμε την αφετηρία μας.  Καταγράψαμε τότε το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου τις οποίες είχαμε υπολογίσει να ανέρχονται περίπου 30.000.000. Στην καταγραφή αυτή είχαμε συμπεριλάβει και τις δαπάνες τις οποίες ήταν τιμολογημένες αλλά δεν ήταν καταχωρημένες και που απεστάλη στον Υπουργό μόλις αναλάβαμε μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά καθώς και τις οφειλές των νομικών προσώπων)

Η αποτύπωση που κάναμε ήταν σεμνή, αν τη συγκρίνουμε με τα επίσημα στοιχεία που είναι οι ισολογισμοί που συντάσσονται από τους ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι δείχνουν τα εξής:

– Στον ισολογισμό του 2013 που εγκρίναμε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2014, το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 33.696.796,17, στον οποίο δε συμπεριλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες ήταν τιμολογημένες αλλά δεν ήταν καταχωρημένες 2.180.694,83. Σύνολο υποχρεώσεων 35.877.491

(Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται επίσης οι οφειλές των Νομικών προσώπων του Δήμου ύψους 720.000 ευρώ τα οποία στην πλειοψηφία τους επιβάρυναν τελικά τον προϋπολογισμό του Δήμου στις επόμενες χρήσεις. Τα σχετικά έγγραφα θέσαμε στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής αλλά δεν επισυνάπτονται καθώς περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα)

– Στον ισολογισμό του 2018, το οποίο εγκρίναμε από την οικονομική επιτροπή τον προηγούμενο μήνα και πρόκειται προσεχώς να συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 23.412.283,41. Το ποσό της οφειλής δεν προστίθενται άλλες οφειλές καθώς πλέον δεν υφίστανται δαπάνες τιμολογημένες που δεν είναι καταχωρημένες.

Η διαφορά μεταξύ των 5 παραπάνω χρήσεων (από 1.1.2014 έως 31.12.2018) είναι 12.465.207,59

Συμπερασματικά:

Ο Δήμος όπως αναφέραμε στην αρχή είναι βιώσιμος. Οι άμεσες υποχρεώσεις είναι μικρότερες από το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων τόσο στις 31.08.2019 όσο και στο σύνολο του έτους. Δεν υπάρχουν μη ρυθμισμένα χρέη, είναι όλα ρυθμισμένα μέχρι το 2032. Δεν υπάρχουν οφειλές μη καταχωρημένες στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου. Δεν υπάρχουν οφειλές ούτε στα Νομικά Πρόσωπα  του Δήμου, εξοφλήθηκαν όλες οι οφειλές και σήμερα είναι όλα επίσης βιώσιμα. Ο δήμος περιήλθε σ αυτή την κατάσταση μετά από πολλές ενέργειες ορθής και συνετής διαχείρισης που περιλάμβανε πρώτα απ όλα τη μείωση των δαπανών και στη συνέχεια την αύξηση των εσόδων. Για να συνεχίσει ο Δήμος να είναι βιώσιμος πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική της συνετής διαχείρισης και όχι με αύξηση των δαπανών μέσα από σπατάλες και περιττά έξοδα.

Διευκρινήσεις:

Για τη σύγκριση 1.1.2015 έως 31.12.2019 θα πρέπει να περιμένουμε να κλείσει ο ισολογισμός της φετινής χρονιάς, να γίνουν οι εργασίες από τους ορκωτούς  και να έχουμε τα επίσημα στοιχεία. Σίγουρα οι συνολικές οφειλές που αποτελούσαν αφετηρία μας δεν ήταν αυτή που δείχνει ο ισολογισμός 31.12.2013 αλλά λιγότερες, το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις συνολικές οφειλές κατά τη λήξη της θητείας μας που δεν ήταν όσες 31.12.2018 αλλά λιγότερες. Αν επιθυμούμε να είμαστε απόλυτα ακριβείς πρέπει να γίνει ειδική αποτίμηση από 1.9.2014 έως 31.08.2019 ξεχωριστά είτε από τους ορκωτούς (με απόλυτη ακρίβεια) είτε από την υπηρεσία (με εξαιρετικά καλή προσέγγιση) αλλά απαιτεί προσεκτική ανάλυση και χρόνο εργασίας.

Στα στοιχεία του χρέους προς τις τράπεζες υπολογίζονται τα καθαρά ποσά και όχι οι τόκοι. Οι τόκοι της κάθε χρονιάς, επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πληρώνονται και με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται και ενσωματώνονται στον ισολογισμό κάθε έτους. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είναι ορθό να προστίθενται ξανά οι τόκοι στο ποσό των συνολικών υποχρεώσεων του ισολογισμού κάθε έτους. Περιλαμβάνονται ήδη.

Οι δαπάνες αναφέρονται ως τιμολογημένες αλλά μη καταχωρημένες στο πληροφορικό σύστημα είναι δαπάνες ΝΟΜΙΜΕΣ αλλά δεν ήταν καταχωρημένες στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου γιατί δεν υπήρχε περιθώριο στα έσοδα να αντιστοιχιστούν.  Με απλά λόγια, επειδή δεν έφταναν τα χρήματα των εσόδων για να πληρωθούν όλα τα έξοδα, μπορούσες σε γενικές γραμμές να εγγράψεις τόσες δαπάνες όσες ήταν και τα έσοδα που αναμένεις να έχεις διαθέσιμα μέσα στην επόμενη χρονιά. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε όταν αναλάβαμε και κάναμε πολλές ενέργειες για να βρούμε λύση, πρώτα να εμφανισθούν αυτές οι οφειλές στον προϋπολογισμό και στη συνέχεια να ρυθμιστούν και να αρχίσουν να πληρώνονται.

 

Τοποθέτηση της Σωτηρίας Μπακαλάκου στη συνέντευξη τύπου της μείζονος αντιπολίτευσης

Tags: , ,

Συνάντηση Δημάρχου Αργιθέας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ο Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου, ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη κατά την πρόσφατη συνάντησή τους, την επίσημη συνδρομή της πολιτείας στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η νέα δημοτική αρχή για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής τροχιάς της περιοχής.

Στο δύσκολο εγχείρημα δημιουργίας ενός ορεινού Δήμου που θα είναι πρότυπο, το Υπουργείο Ανάπτυξης δύναται να συμβάλλει τα μέγιστα, στηρίζοντας στην πράξη τον πρωτογενή τομέα, καθώς και τους μόνιμους κατοίκους.

Με έμφαση στο στοιχείο της ορεινότητας και με γνώμονα την καθιέρωση της «bottom-up» χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής, δημιουργούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την επίτευξη της πολυπόθητης αφετηρίας μιας ήπιας αναπτυξιακής στροφής.

Μεταξύ άλλων, ειδικότερα, τέθηκε για ακόμη μια φορά η σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου του Αχελώου, καθώς πρόκειται κυριολεκτικά για ένα έργο πνοής που θα αλλάξει ριζικά τις προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα υπογραμμίστηκε πως αναπτυξιακή τροχιά χωρίς την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων και την οριστική άρση του οδικού αποκλεισμού της περιοχής, δε μπορεί να επιτευχθεί. Συνεπώς απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από τα συναρμόδια Υπουργεία και όλα τα θεσμικά όργανα ώστε να δρομολογηθεί η κρίσιμη αυτή κατεύθυνση.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε το πιλοτικό σχέδιο Ανάπτυξης της Αργιθέας το οποίο έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ κατά το παρελθόν και αποτυπώνει σημαντικούς κατευθυντήριους άξονες. Μάλιστα, τονίστηκε η χρησιμότητα αυτού ως οδηγό αναμόχλευσης πιθανών πόρων και εξεύρεσης αναπτυξιακών λύσεων.

Τέλος, ζητήθηκε η ουσιαστική συνδρομή του Υπουργείου για το νέο ΕΣΠΑ αναφορικά με την τοπική επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία στον πρωτογενή κλάδο, καθώς και στον εναλλακτικό τουρισμό στις ορεινές περιοχές. Μάλιστα, προγραμματίστηκε εξειδικευμένη συνάντηση με την Ειδική Γραμματέα Διαρθρωτικών Ταμείων κα. Δανδόλου.

 

Tags: , ,

Σύλληψη 30χρονης για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών

 Συνελήφθη στις 2-12-2019 το απόγευμα στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας, μία 30χρονη, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ηρωίνης σε μορφή βράχου, μικροποσότητα ναρκωτικών δισκίων, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, καθώς και δύο δισκία άγνωστης χημικής σύστασης.

Tags: , ,

Το πρώτο LTTA του προγράμματος Erasmus στο ΑΚΕΘ

Το πρώτο LTTA του προγράμματος Erasmus + KA204 με τίτλο «DevelopingFarmers’ Digital Skills «, κωδικός 2018-1-TR01-KA204-059557, πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΑΚΕΘ στα Τρίκαλα.
22 συμμετέχοντες από χώρες-εταίρους συμμετείχαν στη βραχυπρόθεσμη δραστηριότητα εκμάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης, η οποία ήταν Εκπαίδευση Εκπαιδευτών όπως γράφτηκε στην Πρόταση του Έργου. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τον τρόπο σύνταξης εκπαιδευτικών ενοτήτων και τον τρόπο λήψης και επεξεργασίας βίντεο για τις ανάγκες του έργου.

Tags: , ,

To 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας στη Ρουμανία στο πλαίσιο του Erasmus+

Tη Ρουμανία επισκέφθηκαν από 3 – 9 Νοεμβρίου, έξι (6) μαθήτριες του 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας μαζί με τις τρεις συνοδούς καθηγήτριές τους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Erasmus+“Effective language – Effective communication”. Ο στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή και η αξιολόγηση της παιδαγωγικής μεθοδολογίας της αφήγησης ιστοριών «storytelling», ως ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στο σχολείο. Οι μαθήτριες Κολοβού Ξένια, Κουκουλιάκου Ελένη, Κουτσώνα Ελένη, Κρομμύδα Άλκηστη, Κωνσταντινίδου Άννα και Τάκα Ελεάνα και οι εκπαιδευτικοί Αποστολοπούλου Σοφία, Βλαχοθανάση Ευαγγελία και Κουκούλη Κατερίνα μετέβησαν στην πόλη Buzau (100χλμβορειοανατολικά του Βουκουρεστίου), φιλοξενούμενοι του Γενικού Λυκείου “AlexandruMarghiloman”τουBuzau.

Στο Buzau οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη χώρα, την πόλη και το σχολείο τους, ιστορίες από τον τόπο τους αλλά κυρίως να γνωρίσουν μαθητές με άλλα ήθη και έθιμα. Παράλληλα, γνώρισαν την τοπική κουζίνα και αρκετές από τις λαϊκές παραδόσεις, τις μουσικές και τους χορούς της Ρουμανίας  ενώ συμμετείχαν σε πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συνδυάζουν διαφορετικές δεξιότητες των παιδιών.

Επίσης, επισκέφθηκαν τη  μεσαιωνική πόλη Brasov καθώς και την περιοχή των Καρπαθίων. Μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή έφτασαν στο Bran, όπου ο μύθος συναντά την ιστορία στο φημισμένο “Κάστρο του Κόμη Δράκουλα”.

Στην κινητικότητα, εκτός από το 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας, συμμετείχαν το PalsmanesInternatpamatskola της Λετονίας, το Λύκειο «ZelihaTuncerAnadoluImamHatip» της πόλης Gasipasa(Αττάλεια) της Τουρκίας, το Λύκειο «AranyJános Gimnázium, ÁltalánosIskolaés Kollégium», της πόλης Nyíregyházi της Ουγγαρίας και το Λύκειο “Alexandru Marghiloman” από το Buzau της Ρουμανίας. Τονερχόμενο Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί η τελευταία μετακίνηση μαθητών και καθηγητώντων προαναφερόμενων σχολείων στην Ουγγαρία.

 

Tags: , ,

Συμμετοχή στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Καρδίτσας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καρδίτσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρδίτσας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρδίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25
2 Νέες  εναλλακτικές  καλλιέργειες 25
3 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25
4 Μετανάστες-Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
5 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
6 Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 25
7 Αγροτική  Επιχειρηματικότητα –Marketing  Αγροτικών προϊόντων 25
8 Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα- Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
9 Δημιουργώ τη δική μου Επιχείρηση 25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτεστο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :24413 50733

Ταχ. Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1,  3ος όροφος ,γραφείο 3

Email: v.taratsalou@dimoskarditsas.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε αυτή τη φάση του προγράμματος η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι 15 12 2019. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας το σχετικό link στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη συνέχεια η υποβολή θα γίνεται στο E mail: v.taratsalou@dimoskarditsas.gov.grείτε αυτοπροσώπως στον 3ο όροφο του Δημαρχείου Καρδίτσας αρμόδια υπάλληλος κ. Βαία Ταράτσαλου.               

Tags: , ,

Ο Σεβασμιώτατος στην Γ.Σ. της Αμφικτιονίας των Θεσσαλών Καραγκούνηδων

   O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:30΄π.μ., παρέστη στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Αμφικτιονίας των Θεσσαλών Καραγκούνηδων στο Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων στον Παλαμά.

Tags: , ,

Ομιλία στο ΚΑΠΗ Καρδίτσας

Ομιλία από τον φυσιοθεραπευτή κ. Νέστορα Τριανταφύλλου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου και ώρα 9:30πμ στο ΚΑΠΗ Καρδίτσας. Το θέμα της ομιλίας είναι η “συμβολή της φυσικής δραστηριότητας στην καλή γήρανση” και μπορούν  ελεύθερα να την παρακολουθήσουν όσοι επιθυμούν.

Tags: , ,

Ιωάννης Ντελής: Δεν υφίσταται καμία βόμβα χρέους

Έχοντας υπάρξει στη Διοίκηση του Δήμου γνωρίζουμε πολύ καλά  τα οικονομικά του Δήμου Καρδίτσας.  Δεν υφίσταται καμία βόμβα χρέους, εφόσον ο υπολογισμός των 4,6 εκατ. ευρώ της σημερινής διοίκησης του Δήμου, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου, είναι επιστημονικά αλλά και ουσιαστικά αυθαίρετος.  Δύο  στοιχεία μόνο  θα αναφέρω για να δείτε ότι  οι υπολογισμοί αυτοί δεν αντέχουν ούτε σε επιστημονική, αλλά ούτε και σε διοικητική κριτική. Η βόμβα χρέους περιλαμβάνει οφειλές ύψους δυο εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες δημιουργήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, όπως οι ασφαλιστικές εισφορές και έχουν πλέον ρυθμιστεί μέχρι το 2032. Περιλαμβάνει,επίσης,δαπάνες οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί ή μπορεί και να μην πραγματοποιηθούν ποτέ (ως ατιμολόγητες). Ιδιαίτερα,όταν με την πολιτική μας , της οικονομικής εξυγίανσης, πετύχαμε από τη μια μεριά να εκπέμψουμε ένα αίσθημα ασφαλείας στους δημοτικούς υπαλλήλους  του Δήμου και από την άλλη με την μείωση  των οφειλών σε προμηθευτές,  αποκτήσαμε και πάλι «πρόσωπο στην αγορά».Για το λόγο αυτό  ζητήσαμε τη  συνδρομή ορκωτών λογιστών, ή ό,τι άλλο η Δημοτική Αρχή ζητήσει να ελεγχθεί στη διάρκεια της θητείας μας και, επιπλέον, αιτηθήκαμε ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Δεν αξίζει, λοιπόν, να σταθώ περισσότερο  στα οικονομικά. Περισσότερα και αναλυτικότερα επί των οικονομικών θεμάτων θα τοποθετηθεί η  δημοτική σύμβουλος κ Σωτηρία Μπακαλάκου.Επιτρέψετε μου μόνο ορισμένες πολιτικές παρατηρήσεις.

Δεν αποτελεί σφάλμα η φιλοδοξία να θέλεις και να πιστεύεις ότι μπορείς να χειριστείς καταστάσεις πιο αποτελεσματικά από τους προκατόχους σου. Δεν γίνεται,όμως, να αγνοείς ότι τελικά η διακυβέρνηση ενός  Δήμου,  ο χειρισμός των αναγκών και προσδοκιών των δημοτών σου είναι σαν τη σκυταλοδρομία, αρπάζεις τη σκυτάλη  από τον προκάτοχό σου και τρέχεις βάζοντας τα δυνατά σου ώστε  να φέρεις το καλύτερο αποτέλεσμα.

Αποτελεί,όμως, σφάλμα και εύκολο τρόπο η λογική  της κατηγόριας για το πόσο κακή ήταν η προηγούμενη δημοτική αρχή κι αν ακόμη πράγματι οι προηγούμενοι είχαν ελλείψεις ή αποτυχίες.

Η  συνεχής διαχρονική επανάληψη  των φράσεων ″βόμβα στα θεμέλια του Δήμου το χρέος πολλών εκατομμυρίων ευρώ″ ή  το παραμύθι της ″καμένης γης″  είναι μια συνταγή που δημιούργησε ανοσία  και σήμερα δεν πείθει. Τα στοιχήματα στην αγορά  από καιρό πέφτανε βροχή για την ημερομηνία που η σημερινή Δημοτική αρχή θα διαλέξει να αποδομήσει το προνομιακό μας πεδίο,αυτό  «της  χρηστής οικονομικής διαχείρισης του δήμου» (πολλοί ποντάρανε πως θα ειπωθεί νωρίς, προσωπικά πάντως πόνταρα πως θα ειπωθεί λίγο πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού).

Οι παραπάνω φράσεις,″βόμβα στα θεμέλια του Δήμου″, ″καμένη γη″ είναι φράσεις αγαπημένες στην ελληνική πολιτική ζωή. Είναι το πρώτο καταφύγιο της εκάστοτε δημοτικής αρχής προκειμένου να κερδίσει χρόνο. Είναι, ταυτόχρονα, η καταδίκη των απερχόμενων και η δικαιολογία των επερχόμενων.  Είναι φράσεις  που λειτουργούν ως μια μετακύλιση ευθυνών που σε απαλλάσσουν από την ευθύνη της ίδιας της πολιτικής που υποσχέθηκες πως θα εφαρμόσεις. Με βάση τις φράσεις αυτές, από τη στιγμή που ο παλαιότερος θα είναι πάντα  υπεύθυνος για το κάθε δεινό,είσαι απαλλαγμένος από δεσμεύσεις προς το εκλογικό σου σώμα ή από αστοχίες της δικής σου διαχείρισης. Είναι  φράσεις που συμπυκνώνουν την πολιτική που έχεις προαποφασίσει  να ακολουθήσεις  τα χρόνια που έρχονται.

Μια δημοτική αρχή ΠΩΣ αντιμετωπίζει τη λειτουργία της Δημοτικής μηχανής, τις ανάγκες της καθημερινότητας και ΠΩΣ οργανώνει το μέλλον;  Διαχειριστικά; Προσπαθώντας να κάνει απλώς καλύτερα, με τιμιότητα και διαφάνεια τη δουλειά της, με συναινετικό προφίλ, με οράματα και στόχους τετραετίας ή συλλαμβάνει ένα άλλο σχέδιο, οργανώνει μια άλλη πολιτική πραγματικότητα που δεν έχει καμιά σχέση με τα προηγούμενα;

 

Μελετώντας πολύ προσεχτικά τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σχέδιο.   Από την μια μεριά διαπιστώνουμε με θλίψη  ότι η νέα Δημοτική Αρχή δεν έχει τη γενναιότητα να αναγνωρίσει ούτε τα αυταπόδεικτα θετικά της θητείας μας. Απεναντίας, ψάχνει να βρει μικρά πράγματα και να τα μεγαλοποιήσει για να αφήσει σκιές στη Διοίκησηπου διαδέχθηκε.  Από την άλλη απαντήσεις όχι επί της ουσίας, «πετάμε την μπάλα στην εξέδρα», κερδίζουμε τις εντυπώσεις, δημαγωγούμε, υποτιμούμε, σπιλώνουμε και προσβάλλουμε πολλές φορές ακόμη και σκληρά τους πολιτικούς μας  αντιπάλους, γιατί είμαστε εμείς οι νικητές, εμείς αποφασίζουμε.

Μέσα από τα γραφόμενα τους,  αρχίζει να διαφαίνεται ότι αποβλέπουν και σε κάτι άλλο, πιο μακρινό και μη εμφανές για την ώρα στους ανυποψίαστους δημότες του Δήμου Καρδίτσας.  Ειδικά τώρα που διανύουν τον μήνα του μέλιτος.  Δεν προβληματίζει και μόνο η αναφορά στη προσφυγή σε δανεισμό; Καλη ώρα να πούμε;

Στο ερώτημα πώς στεκόμαστε εμείς απέναντι σε αυτά τα σχέδια, απαντώ με αυτό που ανέφερα και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η υπεράσπιση των δημοτών και γενικότερα το συμφέρον του Δήμου ήταν και εξακολουθεί να είναι το βασικό μας μέλημα. Η άποψή μας είναι ότι η πρόοδος δεν έρχεται μειώνοντας την άλλη πλευρά, αλλά δουλεύοντας για να τους ξεπεράσεις, να αφήσεις το δικό σου στίγμα υπηρετώντας τα καθήκοντα που σου ανέθεσαν οι πολίτες. Η πρότασή μας ήταν και είναι να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση η νέα δημοτική αρχή και είμαστε εδώ να επικροτούμε κάθε θετική πρωτοβουλία αλλά και να συμβάλλουμε με επιχειρήματα επισημαίνοντας, παράλληλα, καλοπροαίρετα τα αρνητικά και τις αδυναμίες της,  καθώς αυτός είναι και ο θεσμικός μας ρόλος, και ένας τρόπος να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Σεβόμενοι τις διακριτές διαφορές μας, θα συνεχίσουμε με ευπρέπεια, καλόπιστα  να παίρνουμε πρωτοβουλίες και να αναλαμβάνουμε δράσεις για μια καλύτερη  Καρδίτσα, για Κοινότητες που αξίζει να ζει  κάποιος και να δημιουργεί.

 

Δήλωση του δημοτικού συμβούλου Καρδίτσας Ιωάννη Ντελή για τα οικονομικά του Δήμου

Tags: , ,

Διανομή τροφίμων στις οικογένειες του ΚΕΑ-TEBA από το Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που έχουν αιτηθεί να είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 2019 από 10:00 π.μ. έως 15:00 στην  Αγορασιά στο κτήριο του Δήμου Αργιθέας.

Όλοι οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τις ώρες διανομής, καθώς και το σημείο όπου θα προσέλθουν για να παραλάβουν τα προϊόντα που τους αναλογούν και θα πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικα επίσημο έγγραφο απ’ όπου να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α τους.

Όπως ορίζει το πρόγραμμα, σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, να προσέρχονται τις ημέρες και ώρες που τους υποδεικνύουν οι υπηρεσίες των Δήμων κατά την επικοινωνία τους, για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτησή τους.

Tags: , ,

Σύλληψη φυγόποινου στην Καρδίτσα

Συνελήφθη στις 2-12-2019 το πρωί στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Καρδίτσας, ένας 31χρονος, διότι εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης, με ποινή φυλάκισης επτά μηνών, για απόπειρα κλοπής.

Tags: , ,

Η ΑΣΑ για τον αγώνα του Σαββάτου στο Καρποχώρι

Η ιστορία των τόσων χρόνων του Συλλόγου, δεν μας επιτρέπει να ανεχόμαστε συμπεριφορές, όπως αυτές που διαδραματίστηκαν μετά το τέλος του παιχνιδιού του περασμένου Σαββάτου, στο γήπεδο του Καρποχωρίου.

Η αποστολή της Αναγέννησης δέχθηκε επίθεση, τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές μαζί με τον προπονητή, πανηγύριζαν τη νίκη της ομάδας στο κέντρο του γηπέδου. Εν έτει 2019 όλα αυτά τα τραγελαφικά γεγονότα, μας γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω, παρακάμπτοντας τα σημαντικά βήματα προόδου στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα από καθαρά θέμα τύχης, δεν είχαμε θύματα ή κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Έχουμε μάθει να κερδίζουμε και να χάνουμε εντός γηπέδου και να δεχόμαστε κάθε αποτέλεσμα. Μολονότι η Αναγέννηση θα είναι περαστική από την κατηγορία, φέρεται σε όλες τις ομάδες φιλόξενα και με σεβασμό.

Αναμένουμε από όλους να καταδικάσουν τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες δεν έχουν θέση στον αθλητισμό.

 

Tags: , ,

Ιερά Αγρυπνία επί τη ιερά μνήμη του οσίου Πορφυρίου

 O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 1 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 8:30΄μ.μ., προέστη της ιεράς Αγρυπνίας επί τη ιερά μνήμη του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσης.
Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams