Ειδήσεις

29 υδρονομείς θα προσλάβει ο Δήμος Παλαμά


29 υδρονοµείς θα προσλάβει ο Δήμος Παλαμά για την αρδευτική περίοδο (15/4 έως 15/9) με τις αιτήσεις να υποβάλλονται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Παλαµά από ώρες 08.30 – 14.00.
Έναρξη ημερομηνίας υπoβoλής είναι η ∆ευτέρα 20 Μαρτίου και ολoκληρώνονται την Τρίτη 28 Μαρτίου.
Οι υδρονομείς θα απασχοληθούν στις ακόλουθες περιοχές:
Για το αγρόκτηµα Παλαµά άτοµα οχτώ (8)
Για το αγρόκτηµα Βλοχού άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Γοργoβιτών άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Κοσκινά άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Συνoικισµού Ψαθοχώρας της Τ.Κ Κοσκινά άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Καλυβακίων άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Μάρκoυ άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Μεταµόρφωσης άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Προαστίου άτοµα δύο (2)
Για τα αγροκτήµατα Αγίας Τριάδας και Καλογριανών άτοµο ένα (1)
Για τα αγροκτήµατα Πεδινού και Μαραθέας άτοµα δυο (2)
Για το αγρόκτηµα Ιτέας άτοµα δύο (2)
Για το αγρόκτηµα Συκεώνας άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Αστρίτσας άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Φύλλου άτοµα δύο (2)
Για το αγρόκτηµα Αµπελώνας άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Ορφανών άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Πετρίνου άτοµο ένα (1)
Απαιτούµενα προσόντα για να εκλεγεί (από το Δημοτικό Συμβούλιο) κάποιος υδρονοµέας:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συµπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να µη υπερβαίνει το 60ο. («’Υδρονοµεύς δύναται να εκλεγή και ο άγων ηλικίαν µέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογηµένης.», σύµφωνα µε το άρθρο 6 παραγ.1β. του Β.∆ 28.3/15.4.1957)
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισµό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό του οικείου δηµάρχου (ή προέδρου κοινότητος) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο µητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραµµατικών γνώσεων του υποψηφίου.
γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού µητρώου των υποψηφίων, εκδιδόµενο ένα µήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισµό.

Καθήκοντα Υδρονοµέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισµό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισµός, κατά τα κρατούντα έθιµα και την καθιερωµένη σειράν αρδεύσεως).
β. Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, µέχρι της, εις έκαστο
αρδευόµενο κτήµα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή επιτροπών εκδιδοµένων διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικηµάτων.
στ. Η άµεσος γνωστοποίηση εις τον αρµόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις µικράν από τούτων απόσταση κειµένων αγροτικών κτηµάτων, διά κέκτηνται αρµοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες παρέχονται στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου Παλαµά ∆ιεύθυνση Β. Παπακυρίτση 4, Τηλέφωνο 2444350123 και FAX 2444350117, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Προηγούμενο άρθρο Σε αγώνα ποδηλασίας βουνού ο Ποδηλατικός Όμιλος Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Την Παρασκευή 24 Μαρτίου η λαϊκή αγορά στο Μουζάκι