Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές


Tags |

Από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, ανακοινώθηκε η παράταση της διαδικασίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές Masterin Software Engineering for Internet and Mobile Applications)», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,έως και την Παρασκευή 17/9/2021.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β’2625/ 18.06.2021), είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων στη Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering), που είναι ο κλάδος της Επιστήμης της Πληροφορικής που ασχολείται με τη σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού. Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. εμβαθύνει στις περιοχές της Μηχανικής Λογισμικού που αφορούν τη δημιουργία σύγχρονων και μεγάλης κλίμακας διαδικτυακών και φορητών εφαρμογών, καθώς και συνδυασμού αυτών.
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το Π.Μ.Σ. με πλήρη φοίτηση είναι τρία εξάμηνα και με μερική φοίτηση 6 εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και υποστηρίζεται από όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα.
Στο Π.Μ.Σ. «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακέςκαι Φορητές Εφαρμογές» γίνονται δεκτοίπτυχιούχοιΑ.Ε.Ι.: α) Τμημάτων Πληροφορικής, β) Τμημάτων ΘετικώνΕπιστημών, γ) Πολυτεχνικών Τμημάτων και ισοδύναμων τμημάτων του εξωτερικού των οποίων το αντικείμενο άπτεται του αντικειμένου του Π.Μ.Σ., δ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. με συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. που κατά περίπτωση κρίνονται απότην αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. είναι έως τριάντα (30) ανά έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι σε πρώτη φάση, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.office.com/r/XWSsxm3nus. Εφόσον επιλεγούν, σε επόμενη φάση, θα πρέπει να αποστείλουν φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ: 2410-684708, e-mail: msc-seima-ds@uth.gr , καθώς και στο website του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα:https://seima.ds.uth.gr/
H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2021.