Ειδήσεις

Πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών σε καλλιέργειες του Παλαμά


 Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Τρίτη, 15/06/2022, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από τα ζηµιογόνα αίτια:

  1. Καύσωνας της 05/08/2021στις καλλιέργειες παραγωγών των Δ./Τ.Κ. Παλαμά και Μάρκου.
  2. Βροχόπτωση της 26/08/2021στις καλλιέργειες παραγωγών των Δ./Τ.Κ.Παλαμά, Καλυβακίων, Βλοχού, Μάρκου, Γοργοβιτών, Κοσκινά και Μεταμορφώσεως.
  3. Βροχόπτωση της 11/08/2021στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ.Κ. Παλαμά.
  4. Βροχόπτωση της 08/09/2021στις καλλιέργειες παραγωγών των Τ.Κ. Μάρκου και Γοργοβιτών.
  5. Βροχόπτωση της 15/10/2021στις καλλιέργειες παραγωγών τηςΤ.Κ.Καλυβακίων και Αγίου Δημητρίου.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 27/06/2022. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων Από: 15/06/2022 έως: 27/06/2022

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντωναγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργείδέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

  • η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.
  • η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,

Πληροφορίες στoτηλέφωνο2444350100, Ξένος Κωνσταντίνος.

Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2022-2023
Επόμενο άρθρο Συναυλία καθηγητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας