Tag Archive | "Περιοχές"

Tags: , ,

Πρωτοβουλία για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Δικτύου Ορεινών Περιοχών

Posted on 30 Νοεμβρίου 2018 by admin

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου Γεώργιος Κωτσός, συναντήθηκε με τον Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Καθηγητή Ξενοφώντα Σπηλιώτη και το μέλος της Συγκλήτου του Ιδρύματος, Καθηγητή Αλέξανδρο Παπαχατζή, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ίδρυση “Ευρωπαϊκού Δικτύου Ορεινών Περιοχών”, με κύριο σκοπό την προώθηση της σημασίας των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και τη συνεχή στήριξη τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της υποβολής και εφαρμογής πολιτικών και ειδικών δράσεων-μέτρων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, το περιβάλλον, τον βιώσιμο τουρισμό, τις μεταφορές, την καθαρή ενέργεια, τη γεωργία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα, σε συνδυασμό με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών.

Το δίκτυο αυτό θα καταστήσει σαφή την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών και την στήριξη προσαρμοσμένων δράσεων κυκλικής οικονομίας για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Θα συγκεντρώσει διεθνείς και εθνικούς φορείς της αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, διεθνών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων δυνητικών επενδυτών, για να προωθήσουν βέλτιστες πρακτικές και διαθέσιμες τεχνολογίες με την στήριξη χρηματοδοτικών και κανονιστικών εργαλείων, με στόχο την ανάληψη επιτόπιων ενεργειών.

Οι συνέργειες του δικτύου με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς θα ενισχύσουν την εκπροσώπησή του, σε μεγάλες ευρωπαϊκές και διεθνείς συναντήσεις με ανάλογη θεματολογία καθώς και την προώθηση της ορεινότητας στην ΕΕ.

Η ίδρυση του δικτύου προγραμματίζεται να λάβει χώρα την 8η Φεβρουαρίου 2019 στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Κυκλική οικονομία, επιχειρηματικότητα και αγροδιατροφικός τομέας», που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2019, στην πόλη της Λάρισας και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Γ.Δ. Περιβάλλοντος DGENV (Ευρωπαϊκής Επιτροπής) του προγράμματος Interreg MED,  με την υποστήριξη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Δήμου Ελασσόνας και του Δήμου Μουζακίου.

Το συνέδριο θα πραγματευτεί σημαντικά θέματα όπως:

Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία και πολιτικές στον αγροδιατροφικό τομέα, καινοτομία και καλές πρακτικές ,εξέταση του καθολικού συστήματος γεωργικών προϊόντων διατροφής και η διερεύνηση χρηματοδοτικών αλλά και δανειοδοτικών ευκαιριών σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Comments (0)

Tags: , ,

ΕΝΠΕ: Να ενταχθούν στις Περιφέρειες οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευoμένων Περιοχών

Posted on 25 Ιανουαρίου 2018 by admin

«Να αποτελέσουν δομή εντασσόμενη στον Οργανισμό της οικείας Περιφέρειας οι  Φορείς Διαχείρισης Προστατευoμένων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και να μεταφερθούν στις Περιφέρειες οι προβλεπόμενοι και αναλογούντες πόροι για τους εν λόγω Φορείς», πρότεινε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Δημήτρης Μαραβέλιας μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου της ΕΝΠΕ κ. Κώστα Αγοραστού επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Φορείς διαχείρισης προστατευoμένων περιοχών και άλλες διατάξεις» στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (ακρόαση φορέων).

«Εναλλακτικάη ΕΝΠΕ προτείνει οι εν λόγω φορείς να εποπτεύονται από την οικεία Περιφέρεια και σε κάθε περίπτωση να λειτουργούν, με χωρική αρμοδιότητα, αποκλειστικά εντός των ορίων μιας Περιφέρειας», επισήμανε ο κ. Δ. Μαραβέλιαςαναδεικνύοντας «τα δυσεπίλυτα προβλήματα που δημιουργούνται όταν οι Φορείς εκτείνονται στα όρια περισσοτέρων της μιας Περιφερειών».

Το μέλος του ΔΣ της ΕΝΠΕ προέβη στην εκτίμηση ότι «αν δεν υιοθετηθούν οι προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών που είναι προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, τα προβλήματα ελλιπούς οργάνωσης  και λειτουργίας, υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευoμένων Περιοχών θα παραμείνουν άλυτα και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου» καθώς, όπως εξήγησε, «από την προσεκτική ανάγνωση του νομοσχεδίου προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:

-Κατά κανόνα διατηρείται σε ισχύ και η προγενέστερη νομοθεσία με αποτέλεσμα η πολυνομία και οι ασάφειες να επαυξάνονται και τα ερμηνευτικά προβλήματα να οξύνονται.

-Οι προβλεπόμενες προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας, τελούν υπό την αίρεση της βεβαίωσης των σχετικών πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (άρθρο 7 του νομοσχεδίου).

-Οι διατάξεις του νομοσχεδίου αναφέρονται σε πηγές χρηματοδότησης των ΦΔΠΠ, μεταξύ άλλων και από τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ (άρθρο 8 παρ. γ’ του νομοσχεδίου), οι οποίοι δεν τους εποπτεύουν, δεν διαθέτουν τις σχετικές πιστώσεις και αδυνατούν ακόμη και να ανταποκριθούν στην καταβολή των λειτουργικών δαπανών τους – ειδικότερα οι Περιφέρειες έχουν υποστεί μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) τους, σε ποσοστό άνω του 65% κατά την τελευταία εξαετία».

Ανέδειξε, πάντως, το γεγονός ότι «παρά τους περιορισμένους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διαθέτουν,οι Περιφέρειες έχουν συνδράμει αποφασιστικά στην επιτέλεση σημαντικού έργου υποστήριξης της λειτουργίας και δράσης των ΦΠΔΔ».

Στην ομιλία του ο κ. Δημ. Μαραβέλιαςεπαναβεβαίωσε ότι ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας «τασσόμαστε υπέρ των σκοπών και του έργου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευoμένων Περιοχών (ΦΔΠΠ) για την υλοποίηση και παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία  του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000 καθώς και για την ανάληψη δράσεων για την ήπια τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη στις προστατευόμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεση, οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις:

-να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και πληρότητα,

-να διέπονται από την αρχή της αποκέντρωσης εξουσιών  και να αποδίδουν αρμοδιότητες και αναλογούντες πόρους προς την Αυτοδιοίκηση και εν προκειμένω τις Περιφέρειεςκαι

-να στηρίζονται στην αμεσότητα εφαρμογής τους,

Για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, είναι ωφέλιμο να υιοθετηθούν οι προτάσεις μας», προέτρεψε.

 

Το υπόμνημα που κατέθεσε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευoμένων Περιοχών έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΝΠΕ www.enpe.gr.

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Μάρτιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC