Tag Archive | "Πλατάνια"

Tags: , ,

Ο αφανισμός των πλατανιών στην Αργιθέα προ των πυλών

Posted on 28 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Διαπιστώθηκε στην περιοχή μας η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, ασθένεια που είναι η πλέον καταστρεπτική για το είδος διεθνώς, προκαλεί τη νέκρωση των δένδρων και εξαπλώνεται εύκολα με κύριο παράγοντα διασποράς του παθογόνου τον άνθρωπο με τη μεταφορά της ξυλείας ή φυτευτικού υλικού και με τη χρήση μολυσμένων εργαλείων κλαδεύσεων καθώς επίσης διαδίδεται σε γειτονικά δένδρα με την επαφή ή την συνένωση των ριζών.

Το Δασαρχείο Μουζακίου, που στο χώρο ευθύνης του ανήκει η Αργιθέα, εντόπισε το πρόβλημα από το 2011 και παρότι αποφάσισε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της πλέον καταστροφικής ασθένειας των πλατάνων, σήμερα ακόμη γιγαντώνεται και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας:

Απαγορεύουμε σε όλη την περιφέρεια του Δασαρχείου Μουζακίου μέχρι 31-12-2021

1) Την υλοτομία, την κλάδευση, τη διακίνηση φυτών προς φύτευση, τη διακίνηση ξυλείας και τη διακίνηση σπόρων προς σπορά του πλατάνου, χωρίς την εποπτεία και έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.

2) Κάθε υλοτομία σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις, πάρκα και άλση εντός πόλεων και οικιστικών περιοχών, εκτός αν η υλοτομία προβλέπεται από πίνακες υλοτομίας ή διαχειριστικές μελέτες και βρίσκονται εκτός περιοχών που έχει εντοπισθεί ο επιβλαβής οργανισμός. Στην περίπτωση αυτή η διάμετρος αυξητικής ωριμότητας (έμφλοιος στηθιαία διάμετρος) καθορίζεται σε πενήντα (50) εκατοστά εκτός αν πρόκειται για δένδρα κακής ποιότητας, υγείας και ανάπτυξης, οπότε η αυξητική ωριμότητα σε διάμετρο καθορίζεται σε σαράντα (40) εκατοστά.

3) Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα, μέσα σε γεωργικά ή δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε αυτή την περίπτωση η υλοτομία είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, αυτοψίας αρμοδίου δασικού υπαλλήλου και έγκριση του Δασάρχη βάσει του άρθρ. 177, παρ. στ του Ν.Δ. 86/69, ανεξάρτητα από τη διάμετρο αυξητικής ωριμότητας. Η υλοτομία θεωρείται επιβεβλημένη, εφόσον στηρίζεται σε πραγματικούς λόγους καλύτερης και αποδοτικότερης αξιοποίησης του κτήματος και μετά από συνεκτίμηση της ωφέλειας και της ζημιάς στη γεωργική καλλιέργεια.

4) Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε χέρσους ή ακαλλιέργητους αγρούς. Σε αυτή την περίπτωση η υλοτομία είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, αυτοψίας αρμοδίου δασικού υπαλλήλου και έγκριση του Δασάρχη βάσει του άρθρ. 177, παρ. στ του Ν.Δ. 86/69, ανεξάρτητα από τη διάμετρο αυξητικής ωριμότητας, εφόσον η υλοτομία θεωρείται επιβεβλημένη για την καλύτερη εδαφολογική αξιοποίηση του κτήματος, ενώ αν το αίτημα έχει μόνο σκοπό τη ρευστοποίηση του ξυλώδους όγκου η υλοτομία θα εγκρίνεται για άτομα στηθιαίας διαμέτρου πενήντα (50) εκατοστών και άνω.

5) Κάθε υλοτομία αυτοφυών ενώσεων και παρόχθιων λωρίδων πλατάνου που απαντώνται μέσα σε ευρύτερες γεωργικές περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επιτραπεί η υλοτομία μετά από αυτοψία και έκθεση αρμόδιου δασικού υπαλλήλου, για πλατανώνες εμβαδού μικρότερου των 50 στρεμ., χωρίς πίνακα υλοτομίας και ανεξαρτήτου διαμέτρου, όταν είναι λυμένο οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης. Για πλατανώνες εμβαδού μεγαλύτερο των 50 στρεμ. και με λυμένο οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης, μπορεί να επιτραπεί η υλοτομία μόνο κατόπιν σύνταξης πίνακα υλοτομίας ή διαχειριστικής έκθεσης εγκεκριμένων αρμοδίως και για άτομα με διάμετρο αυξητικής ωριμότητας άνω των πενήντα (50) εκατοστών ή σαράντα (40) εκατοστών όταν πρόκειται για δένδρα κακής ποιότητας, υγείας και αναπτύξεως.

6) Κάθε υλοτομία σε παραλίμνιες περιοχές όπου τα φυόμενα πλατανόδεντρα έχουν πολύτιμη αξία για τις έμμεσες ωφέλειες τους. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επιτραπεί η υλοτομία μετά από αυτοψία και έκθεση αρμόδιου δασικού υπαλλήλου.

7) Κάθε υλοτομία σε άδενδρες ή ολιγόδενδρες ή υποβαθμισμένες απ’ την υπερβόσκηση ή καμένες εκτάσεις, όπου κάθε φυόμενο δένδρο πλατάνου αποτελεί πολύτιμο καταφύγιο ανθρώπων και ζώων ειδικά κατά τους θερινούς καύσωνες.

8) Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται σε πηγές, παρεκκλήσια και σε τοπία και περιοχές με ιδιαίτερη αισθητική αξία που προσφέρονται για αναψυχή. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επιτραπεί η υλοτομία μετά από αυτοψία και έκθεση δασικού υπαλλήλου.

9) Κάθε υλοτομία πλατάνου σε περιοχές που λειτουργούν λατομεία, μεταλλεία, βιομηχανίες κλ.π, όπου τα υπάρχοντα πλατανόδενδρα έχουν σπουδαία σημασία και επίδραση στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

10) Τέλος σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή πλατάνου από τον επιβλαβή οργανισμό Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani walter ή υπάρξει υποψία προσβολής, οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι γης, στις οποίες τα προσβεβλημένα δέντρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 220 Ν.Δ. 86/69, υποχρεούνται να προβαίνουν στις ενέργειες και να λαμβάνουν τα μέτρα που θα υποδειχθούν από αρμόδια δασικά όργανα προς αποφυγή εξάπλωσής του, τιμωρούμενοι σε διαφορετική περίπτωση σύμφωνα με το άρθρ. 268 Ν.Δ. 86/69. Σε περίπτωση άρνησης των κυρίων ή κατόχων να προβούν στα υποδειχθέντα μέτρα, δύναται η δασική αρχή να προβαίνει στη λήψη των μέτρων αυτών και να καταλογίζει τις δαπάνες στον υπόχρεο κάτοχο ή κύριο, κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και ανάρτησή της στο διαδίκτυο, καταργούμενης κάθε άλλης απαγορευτικής ή ρυθμιστικής διάταξης σχετικής με την διαχείριση των πλατάνων και λήγει την 31-12-2021.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 268 Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» η δε εφαρμογή της ανατίθεται στα Δασικά και Αστυνομικά όργανα καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Π. Ντούρβα: Κόβουν τις ρίζες μας, τις αναμνήσεις μας, εξαφανίζουν την ιστορία

Posted on 10 Μαρτίου 2017 by admin

Τα  υπεραιωνόβια πλατάνια της Λαζαρίνας, μνημεία της τοπικής ιστορίας ,φυτεμένα τον προηγούμενο αιώνα από τον τσιφλικά Χρηστάκη Ζωγράφο  μπήκαν  στο στόχαστρο από  το Δασαρχείο Τρικάλων. Ήδη κόπηκαν τρία ,ζημιά που δεν επανορθώνεται. Έγκλημα κατά της φύσης από μια υπηρεσία το Δασαρχείο που είναι ταγμένη να την προστατεύει.

Μετά από αίτημα της περιφέρειας Θεσσαλίας  για καθαρισμό των δρόμων , το Δασαρχείο Τρικάλων μίσθωσε με δημοπρασία το αποκλειστικό δικαίωμα καρπώσεως δένδρων λεύκης-φτελιά  κ.λ.π. πλατύφυλλων σε απαλλοτριωμένες εκτάσεις κατά μήκος  οδών της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων και της σιδηροδρομικής γραμμής. Στο όλο έργο συμπεριέλαβαν τμήμα της  επαρχιακής οδού Μεγάλων Καλυβίων –Λαζαρίνας από τον κόμβο ΕΛΒΙΚ έως όρια  Τρικάλων ,δηλαδή τα όρια  Λαζαρίνας που διοικητικά ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας . Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου  υπάρχουν μόνο τα πλατάνια της Λαζαρίνας ,μια συστοιχία που αρχίζει από το μεγάλο και κατάφυτο από αιωνόβια δένδρα οικόπεδο που βρίσκεται το κονάκι του μεγαλοκτηματία Ζωγράφου και εκτείνεται κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην σιδηροδρομική γραμμή Μεγάλων Καλυβίων .Τα πλατάνια  ανήκουν στο αγρόκτημα Λαζαρίνας και φυτεύθηκαν όταν αγοράσθηκε το τσιφλίκι  το έτος 1880 από τον τσιφλικά Χρηστάκη Ζωγράφο  προκειμένου να σκιάζεται ο δρόμος που οδηγούσε στα Τρίκαλα ,όπως και ο δρόμος που οδηγεί από Λαζαρίνα στη Μουριά .

Ο Χρηστάκης Ζωγράφος (1820-1896), καταγόταν από το Κεστοράτι της Βορείου Ηπείρου. Αποφοίτησε από την Ζωσιμαία σχολή Ιωαννίνων. Εργαζόταν στην Κωνσταντινούπολη και στο Παρίσι ως τραπεζίτης. Γρήγορα κατάφερε να επιτύχει επαγγελματικά και να αγοράσει μεγάλες αγροτικές εκτάσεις (τσιφλίκια) στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας. Όταν έφυγε από την Κων/πολη αγόρασε το τσιφλίκι της Λαζαρίνας μαζί με τα γύρω χωριά.  Ήταν προοδευτικός και διέθεσε σημαντικά κεφάλαια για τη βελτίωση των καλλιεργειών. Τα Ζωγράφεια κτήματα Λαζαρίνας ήταν σημείο αναφοράς στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας της Ελλάδας για εβδομήντα χρόνια, έως το 1953 που έγινε και η τελευταία απαλλοτρίωση.

Ο γιος του Γεώργιος Ζωγράφος σπούδασε νομικά στη Γαλλία και στη Γερμανία και εκλέχθηκε κατ’ επανάληψη βουλευτής Τρικάλων και Αθηνών ,διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Ράλλη και διοικητής της αυτόνομης Βόρειας Ηπείρου το έτος 1914.

Μετά τον τσιφλικά Ζωγράφο το πλατάνια και το όλο φυσικό περιβάλλον αποτέλεσαν κριτήριο για την εγκατάσταση του ιπποφορβείου της Ιπποτουρ στη Λαζαρίνα .  Ήταν το 1932, όταν ο τότε διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας «Προνομιούχος Ελληνική Εταιρεία Ιπποδρομιών ΑΕ», Ουίλιαμ Ριζ, προχώρησε στην ίδρυσή της , αφού εξασφαλίστηκε ο ενδεδειγμένος χώρος στα περίφημα Ζωγράφεια κτήματα της Θεσσαλίας. Αυτά τα πλατάνια που θαυμάζει ο κάθε επισκέπτης κρύβουν μεγάλη ιστορία που την αγνοεί φαίνεται  το Δασαρχείο Τρικάλων και ο υπάλληλος που τα σφράγισε για να κοπούν. Με την πρακτική του Δασαρχείο Τρικάλων  να κατακερματίσει την δενδροστοιχία και να κόψει τα πλατάνια που ανήκουν διοικητικά στο Νομό Τρικάλων ,γιατί δήθεν εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων , διαφωνούν σύσσωμοι οι κάτοικοι της Λαζαρίνας και των Μεγάλων Καλυβίων . Να θυμίσουμε στους ιθύνοντες ότι  τη δεκαετία του 1980 ,όταν έγινε αναδασμός στα κτήματα , για να προστατευθεί η δενδροστοιχία με τα πλατάνια ,όλοι οι κάτοικοι της Λαζαρίνας συμφώνησαν και άφησαν εκτάσεις από τα χωράφια τους   χωρίς καμία αποζημίωση ,προκειμένου να κατασκευαστεί άλλη λωρίδα δρόμου , παράλληλη με νησίδα στη μέση  ,για να μην εμποδίζουν τα πλατάνια την κυκλοφορία των οχημάτων. Σήμερα το κράτος αποφάσισε ότι εμποδίζουν και μη δίνοντας καμία σημασία στην  φυσική ,κοινωνική και πολιτική ιστορία του τόπου σφράγισε την κοπή τους.

Το Δασαρχείο Τρικάλων επέβλεπε  και  στο σημείο έσπευσαν υπάλληλοι του Δασαρχείο  Μουζακίου ,η  Δημοτική Αστυνομία Τρικάλων, αστυνομικοί της Α.Δ. Τρικάλων και Καρδίτσας. Δυστυχώς ήταν πολύ αργά .Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Μιχαλάκης ο οποίος  καταδίκασε την κίνηση αυτή του Δασαρχείου, δήλωσε πως η περιφέρεια ζήτησε μόνο τον καθαρισμό των ερεισμάτων των δρόμων  και όχι την κοπή πλατάνων και αναγνωρίζοντας ότι είναι περιουσία της Λαζαρίνας εξέφρασε την επιθυμία του η ξυλεία να μοιραστεί σε κατοίκους του χωριού.

Ελπίζουμε  το έργο κοπής των δένδρων να σταματήσει εδώ και να μην δούμε ξανά άλλα τέτοια περιστατικά. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου με πρωτοβουλία μας  θα ζητηθεί , οι δενδροστοιχίες με τα πλατάνια που περιστοιχίζουν τους  δρόμους από Λαζαρίνα προς Καλύβια και προς Μουριά , να κηρυχθούν ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ   και  στην απόφαση αυτή ζητούμε συμπαραστάτες τον Δήμο Τρικάλων ,την περιφέρεια Θεσσαλίας ,τα Δασαρχεία Τρικάλων και Μουζακίου και όλους τους βουλευτές Τρικάλων και Καρδίτσας προκειμένου με  προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων , με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας του τόπου να χαρακτηριστούν τα τμήματα αυτά ως παραδοσιακά σύνολα και ως χώροι, τόποι, τοπία και ζώνες ιδιαίτερου κάλλους και φυσικοί σχηματισμοί που συνοδεύουν ή περιβάλλουν το κονάκι του Ζωγράφου, στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς   για τα οποία να θεσπισθούν ειδικοί όροι προστασίας  και ανάδειξης .

 

 

Παρασκευή Χρ. Ντούρβα

        Επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Μουζακίου

  Συμβολαιογράφος-Υποθηκοφύλακας Μουζακίου Καρδίτσας

                  καταγόμενη από Λαζαρίνα Καρδίτσας

Comments (0)

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031