Tag Archive | "Χρήση"

Tags: , ,

Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών

Posted on 02 Απριλίου 2019 by admin

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4036/2012,που αφορά στη διάθεση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων, γνωστοποιεί  τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις υγιεινής, δημόσιας υγείας και βιοποικιλότητας, φροντίζει ώστε να ελαχιστοποιείται ή να απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών.

Ως ειδικές περιοχές χαρακτηρίζονται αυτές που βρίσκονται  κοντά σε κατοικίες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και αυτές  που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή από το ευρύ κοινό, όπως δημόσια πάρκα  και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές.

            Στις παραπάνω περιοχές εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και χρησιμοποιούνται  γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου.

Οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής,  ορίζονται ως εξής:

α) Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 265/3−9−2002 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού  Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1214/τ.Β΄/19−9−2002) β) Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Η χρήση γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή από κατόχους τίτλου σπουδών, που επέχει θέση του ανωτέρω αναφερόμενου πιστοποιητικού

Οι προβαίνοντες σε ψεκασμούς στις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές, θα πρέπει να ενημερώνονται από τον επιστήμονα που εξέδωσε την συνταγή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και τον  υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος προμήθειας γεωργικών φαρμάκων και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση, που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας τους.

 Επιπλέον, υποχρεούνται να προβαίνουν πριν από κάθε ψεκασμό σε έγγραφη ενημέρωση, να αναρτούν δηλαδή στο χώρο που θα γίνει ο ψεκασμός έντυπη ανακοίνωση τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εφαρμογή, ώστε οι περίοικοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Posted on 15 Μαρτίου 2019 by admin

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  Π.Ε. Καρδίτσας κάνει γνωστά τα εξής: Στο Ν.4036/2012 σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση τους, προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

Στα πλαίσια των παραπάνω κατευθύνσεων, εκδόθηκαν οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα παρακάτω:

 1. Χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει:

α.  Να είναι εγκεκριμένα για το σκοπό που εφαρμόζονται.

β. Να τηρούνται πιστά τα αναγραφόμενα στις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασία τους ως προς τη δοσολογία, το χρόνο ψεκασμού, τον όγκο του ψεκαστικού διαλύματος, το μεσοδιάστημα ψεκασμών, την απόσταση από επιφανειακά και υπόγεια νερά.

γ.  Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά τον ψεκασμό (φόρμα, μάσκες, γάντια, μπότες).

δ.  Τα κενά δοχεία των συσκευασιών να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συσκευασία τους:

  Τριπλό ξέπλυμα, με το νερό ξεπλύματος να ρίχνεται στο ψεκαστικό υγρό

 Τρύπημα των κενών ξεπλυμένων δοχείων

–  Προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, τα κενά πλαστικά δοχεία σε καμία περίπτωση δεν καίγονται.

Τα νόμιμα γεωργικά φάρμακα πρέπει να φέρουν πάντα ετικέτα στην ελληνική γλώσσα και αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κάθε γεωργικό φάρμακο με ετικέτα ξενόγλωσση είναι παράνομο. 

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενημερώνονται από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος προμήθειας των γεωργικών φαρμάκων και είναι υποχρεωμένοι να   τηρούν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους.

Η χρήση γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή από κατόχους τίτλου σπουδών, που επέχει θέση του ανωτέρω αναφερόμενου πιστοποιητικού.

Με το Ν. 4235/2014, θεσπίστηκε η απαίτηση συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμπορία τους από καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

Η συνταγή χρήσης εφαρμόζεται μόνο στα γεωργικά φάρμακα, που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μάλιστα μόνον στα επαγγελματικής χρήσης.

Δεν απαιτείται στα ερασιτεχνικής χρήσης φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ούτε στα βιοκτόνα.

 

Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει :

– Να είναι πιστοποιημένα από εξουσιοδοτημένους Σταθμούς Επιθεώρησης ,

      – να καθαρίζονται αμέσως μετά από κάθε εφαρμογή εκτός κατοικημένων χώρων, σε τμήμα αγρού με βλάστηση που δεν προορίζεται για κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα και μακριά από αυλάκια ή άλλες πηγές νερού και

– να συντηρούνται  σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

 1. Σωστή αποθήκευση

Φροντίζουμε να μην έχει περάσει ο χρόνος λήξης των φυτοφαρμάκων που έχουμε στην αποθήκη μας.

Διατηρούμε τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, τρόφιμα και ζωοτροφές.

Τα ζιζανιοκτόνα τα αποθηκεύουμε χωριστά από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα, τα λιπάσματα και τους σπόρους.

Διατηρούμε σε καλή κατάσταση την ετικέτα και δεν αλλάζουμε την αρχική συσκευασία των φαρμάκων.

 

 1. Καταγραφή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να καταχωρείται σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο  ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο γίνεται καταχώρηση:

 Της ονομασίας του φυτοφαρμάκου,

 –  Του χρόνου και της δόσης εφαρμογής,

 Της καλλιέργειας και της τοποθεσίας στην οποία χρησιμοποιήθηκε.

Το αρχείο πρέπει να διατηρείται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.  Από το αρχείο μπορεί να ελεγχθεί και το κατάστημα από το οποίο έγινε η προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων.  Το κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το οποίο αγοράζουμε τα γεωργικά φάρμακα, πρέπει να έχει γνωστοποιήσει με αναγγελία την έναρξη εμπορίας στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  και στη συνέχεια, ύστερα από σχετικό έλεγχο, χορηγείται από την ίδια υπηρεσία βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.

 1. Μέτρα προστασίας των μελισσών

Τα γεωργικά φάρμακα που είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες φέρουν σχετικές ενδείξεις επί της ετικέτας τους και μπορούν εύκολα να ενημερωθούν οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι μέλισσες των οποίων ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού, έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσών.

Μετά την επιλογή του πλέον κατάλληλου γεωργικού φαρμάκου, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω μέτρα προστασίας των μελισσών:

 • Πρέπει να ελέγχεται η παρουσία και δραστηριότητα μελισσών στο χωράφι. Τονίζεται ότι το μελίτωμα που παράγουν οι αφίδες είναι ελκυστικό για τις μέλισσες.
 • Πρέπει να εφαρμόζονται πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας του γεωργικού φαρμάκου, όσον αφορά τις μέλισσες.
 • Απαγορεύεται η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων που αναφέρουν επί της συσκευασίας τους επικινδυνότητα στις μέλισσες, όταν η καλλιέργεια ή τα ζιζάνια είναι ανθισμένα, εκτός εάν άλλως αναφέρουν οι οδηγίες χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.
 • Συνιστάται ψεκασμός τις βραδινές ώρες, όταν οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε, καθώς αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
 • Εάν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνιστάται να γίνεται νωρίς το πρωί .
 • Αποφεύγεται η δημιουργία μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.

 

 1. Έλεγχοι για τα φυτοφάρμακα

Ο έλεγχος της ορθής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων γίνεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές:

 α.  Με την συλλογή φύλλων και τμημάτων φυτών και έλεγχος σε ειδικό εργαστήριο.  Τα ευρήματα από την δειγματοληψία μπορεί να συγκριθούν και με το ημερολόγιο καταγραφής των γεωργικών φαρμάκων.

 β.  Με δειγματοληψία εδάφους για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 γ. Με δειγματοληψία ψεκαστικού διαλύματος και εργαστηριακό έλεγχο από τον οποίο διαπιστώνεται η δραστική ουσία και η συγκέντρωση (πυκνότητα) του διαλύματος. Τα αποτελέσματα εξετάζονται σε σχέση με την καλλιέργεια, δηλαδή εάν η δραστική ουσία που βρέθηκε στην ανάλυση, έχει έγκριση για την καλλιέργεια που έγινε ο ψεκασμός.

 δ. Με δειγματοληψία σε συγκομισθέντα προϊόντα φυτικής προέλευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΚΑΝ.396/2005 για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.

Προϊόντα – κυρίως νωπά οπωροκηπευτικά – με υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ή με υπολείμματα μη εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, καταστρέφονται και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στους υπεύθυνους.

Τέλος επισημαίνεται για πολλοστή φορά, ότι η μη ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία των καταναλωτών, των παραγωγών και να ζημιώσει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία των προϊόντων τους.

Comments (0)

Tags: , ,

Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου ίσως μπορεί να βοηθήσει τους πρώην καπνιστές να μην πάρουν κιλά, σύμφωνα με έρευνα

Posted on 23 Νοεμβρίου 2016 by admin

Νέα μελέτη αποδεικνύει πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη θα μπορούσαν να εμποδίσουν την απόκτηση επιπλέον βάρους, μια βασική έγνοια που απασχολεί όσους σκοπεύουν να κόψουν το κάπνισμα.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενδέχεται να βοηθήσουν όσους θέλουν να κόψουν το κάπνισμα στο να κρατήσουν μακριά τα κιλά, υποστηρίζουν ερευνητές, επισημαίνοντας πως το ηλεκτρονικό κάπνισμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη μάχη κατά της παχυσαρκίας.
Η απόκτηση επιπλέον σωματικού βάρους αποτελεί σοβαρή ανησυχία για όσους θέλουν να κόψουν το τσιγάρο. Κατά μέσον όρο όσοι περνούν έναν χρόνο μακριά από το κάπνισμα βάζουν πέντε κιλά. Είναι γνωστό πως η νικοτίνη μειώνει την όρεξη και αυξάνει τον ρυθμό του μεταβολισμού, μεταξύ των άλλων συνεπειών που έχει.
Αν και οι θεραπείες με υποκατάστατα νικοτίνης μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της απόκτησης βάρους και στη διακοπή του καπνίσματος, οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη αποτελούν ίσως καλύτερη επιλογή.
«Οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν την περιεκτικότητα σε νικοτίνη, έτσι προκειμένου να κόψουν το κάπνισμα μπορούν να αρχίσουν με ένα πιο δυνατό ηλεκτρονικό υγρό και σταδιακά να τη μειώσουν με έναν πιο επιδέξιο τρόπο απ’ ό,τι με μια θεραπεία με υποκατάστατο της ουσίας, κάτι που είναι πιο ωφέλιμο για τη διατήρηση της υγείας και την απώλεια βάρους» λέει μια από τους συντάκτες της μελέτης, η Λίντα Μπολντ, καθηγήτρια της Πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Στέρλινγκ και αναπληρώτρια διευθύντρια στο βρετανικό Κέντρο Σπουδών για το Αλκοόλ και τον Καπνό. Το τεράστιο φάσμα των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υγρών, προσθέτει, θα μπορούσε επίσης να αποτρέψει από το «τσιμπολόγημα», δεδομένου μάλιστα του μεγάλου αριθμού των προσφερόμενων γλυκών ή φρουτένιων γεύσεων.
Οι συντάκτες της μελέτης σημειώνουν ότι η μείωση στην επικράτηση του καπνίσματος είναι μεταξύ των παραγόντων που συνδέονται με τους αυξανόμενους ρυθμούς παχυσαρκίας, επισημαίνοντας πως νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση της απώλειας των κιλών θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμες.
Δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Nicotine and Tobacco Research» από επιστήμονες της Νέας Ζηλανδίας και του Στέρλινγκ, η μελέτη εξέτασε ένα φάσμα ερευνών που ασχολούνται με την επίδραση της νικοτίνης στο σώμα, καθώς και τη σχέση ανάμεσα στο άρωμα, στη γεύση και στο αίσθημα του κορεσμού, προκειμένου να ανακινήσουν το θέμα της πιθανής δράσης των e-cigarettes στη διαχείριση της απόκτησης κιλών από τους καπνιστές που θέλουν να διακόψουν αυτή τη συνήθεια.
Οι συντάκτες τονίζουν πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, με τις χιλιάδες γεύσεις, δυνητικά θα μπορούσαν να καταστείλουν την επιθυμία για συγκεκριμένα φαγητά. Επιπλέον, η μελέτη επισημαίνει πως οι φυσικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το γέμισμα ενός ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορούν να μειώσουν την παρόρμηση για φαγητό.
«Γεμίζεις το τσιγάρο με ηλεκτρονικά υγρά, ίσως αναμειγνύεις και δικά σου υγρά, δοκιμάζεις διαφορετικές γεύσεις, κάνεις πράγματα με τα χέρια σου που απαιτούν χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι δεν απλώνεις το χέρι στο μπολ με τα M&Ms» λέει η κυρία Μπολντ.
Παρά τις επισημάνσεις που γίνονται από ορισμένους σχετικά με την ασφάλεια στη μακροχρόνια χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, η κυρία Μπολντ λέει πως η έρευνα δείχνει τα πλεονεκτήματα της χρήσης προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη για τους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν.
«Ένα από τα πράγματα που δείχνει αυτή η μελέτη είναι πως δεν θα έπρεπε να νοιαζόμαστε τόσο πολύ για τη μακροχρόνια χρήση νικοτίνης, ειδικά αν μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να μην πάρουν βάρος – κάτι που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για διαβήτη και άλλες παθήσεις» τονίζει.
Ωστόσο οι συντάκτες επισημαίνουν πως πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα. Και φωτίζουν πολλές περιοχές που θα έπρεπε να εξερευνηθούν, από τις συνέπειες του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην πρόσληψη κιλών για εκείνους που σταματούν το κάπνισμα μέχρι την επίδραση των ηλεκτρονικών υγρών στο αίσθημα του κορεσμού.
«Δεν υποστηρίζουμε ότι θα έπρεπε να προωθήσουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει» διευκρινίζει η κυρία Μπολντ. «Αλλά για τους ανθρώπους που σκέφτονται ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να κόψουν το κάπνισμα και ανησυχούν μήπως πάρουν περιττά κιλά θεωρούμε πως τα e-cigarettes είναι κάτι που σίγουρα θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη» καταλήγει.
Ο Πολ Εβιαρντ, καθηγητής της Συμπεριφορικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Όξφορντ, επισημαίνει πως είναι «σχεδόν σίγουρο» πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη θα μπορούσαν να μειώσουν την απόκτηση βάρους σε εκείνους που επιχειρούν να κόψουν το κάπνισμα. Ωστόσο, διευκρινίζει, τα πιθανά οφέλη των e-cigarettes στη διαχείριση πρόσληψης βάρους στους πρώην καπνιστές δεν σημαίνουν αντίστοιχα οφέλη στις προσπάθειες των μη καπνιστών να χάσουν βάρος.
Επιπλέον, προσθέτει, έχοντας κάποιες αποδείξεις ότι η νικοτίνη θα μπορούσε να παίξει κάποιον ρόλο στην ανάπτυξη του διαβήτη, ίσως να υπάρχουν και κάποιες αρνητικές πλευρές στη χρήση τέτοιων συσκευών, ακόμη και αν όντως βοηθούν τους καπνιστές να μείνουν μακριά από τα κιλά. «Η ισορροπία ανάμεσα στα δύο αποτελέσματα δεν είναι γνωστή» τονίζει.
Η Αμάντα Σάντφορντ, από τη Δράση για το Κάπνισμα και την Υγεία, λέει: «Ο κίνδυνος να πάρουμε βάρος όταν κόβουμε το κάπνισμα αποτελεί κοινή ανησυχία και μπορεί να αποθαρρύνει τους καπνιστές στην προσπάθειά τους να το κόψουν. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ασφαλέστερη εναλλακτική σε σχέση με το τσιγάρο και αν μπορεί να βοηθήσει επιπλέον τους ανθρώπους να μην πάρουν βάρος, πέραν της βοήθειας στη διακοπή του καπνίσματος, αυτό είναι ένα επιπλέον δώρο».

 

Πηγή δημοσίευσης: http://www.310.gr

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ορθή χρήση των μέσων συσκευασίας κατά τη μεταφορά νωπών ακτινιδίων

Posted on 27 Οκτωβρίου 2016 by admin

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ακτινιδίων για τα παρακάτω:

– Ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa), μπορεί να μεταδοθεί από τη γύρη καθώς και από προσβεβλημένα φυτικά τμήματα/υπολείμματα.

– Η επαναχρησιμοποίηση εντός οπωρώνων ακτινιδιάς παλετοκιβωτίων (bins) συγκομιδής ακτινιδίων, ενέχει σοβαρό κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς του οργανισμού από οπωρώνα σε οπωρώνα και μεταξύ περιοχών, αν τα παλετοκιβώτια και τα αντίστοιχα οχήματα διακίνησής τους δεν έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί ενδελεχώς πριν από τη χρήση τους με αποτέλεσμα να υπάρχουν σε αυτά προσκολλημένα μολυσμένα φυτικά υπολείμματα.

– Τα παλετοκιβώτια και τα μέσα μεταφοράς που έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί κατάλληλα, ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μετάδοσης του Psa σε αμόλυντες περιοχές.

Κατά συνέπεια:

Α) Στα κενά παλετοκιβώτια θα πρέπει να γίνεται:

 1. i) επιθεώρηση κατά μονάδα και απομάκρυνση φυτικών υπολειμμάτων και χώματος- συλλογή και τοποθέτηση τυχόν υπολειμμάτων σε αχρησιμοποίητη πλαστική σακούλα η οποία σφραγίζεται, και ακολούθως καταστρέφεται.
 2. ii) εξωτερικό και εσωτερικό πλύσιμο. Tα κενά παλετοκιβώτια πλένονται και απολυμαίνονται με κατάλληλο απολυμαντικό σε δοσολογία σύμφωνα με τον παρασκευαστή Οίκο. Το νερό πλυσίματος συλλέγεται σε προστατευόμενη δεξαμενή και απολυμαίνεται.

iii) ευκρινής σήμανση των καθαρών – απολυμασμένων παλετοκιβωτίων

Β) Τα καθαρά, απολυμασμένα και σημασμένα παλετοκιβώτια μεταφέρονται πάνω στα οχήματα πλήρως σκεπασμένα με προστατευτικό κάλυμμα (μουσαμά ή άλλο μέσο), για να αποφεύγεται η επιμόλυνσή τους κατά τη μετακίνηση.

Γ) Τα κενά παλετοκιβώτια να μη μεταφέρονται μέσα σε οπωρώνες ακτινιδιάς και να γεμίζονται στον καθορισμένο χώρο στάθμευσης όπως αυτός αναφέρεται ακολούθως.

Δ) Οι επιφάνειες των οχημάτων που μεταφέρουν τα κενά παλετοκιβώτια ή άλλα μηχανικά μέσα που έρχονται σε επαφή με φυτικούς ιστούς θα πρέπει πριν τη φόρτωσή να πλένονται επιμελώς και να απομακρύνονται φυτικά υπολείμματα και χώμα. Ειδικά, οι τροχοί των μέσων αυτών να έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί.

Ε) Τα οχήματα που μεταφέρουν τα κενά παλετοκιβώτια θα πρέπει να σταθμεύουν για παραλαβή και φόρτωση των ακτινιδίων σε καθορισμένο χώρο, ο οποίος να βρίσκεται, κατά το δυνατό μακρύτερα από οπωρώνες ή φυτώρια ακτινιδιάς. Ο καθορισμένος αυτός χώρος στάθμευσης να έχει επιφάνεια η οποία να μπορεί να σκουπιστεί και να πλυθεί εύκολα (π.χ. να μην καλύπτεται από γρασίδι ή άλλα φυτά ή γυμνό χώμα που δυσκολεύουν τον καθαρισμό του). Επίσης, ο χώρος αυτός θα πρέπει να διατηρείται σχολαστικά καθαρός από φυτικά υπολείμματα.

Ζ) Γενικά όλα τα οχήματα που εισέρχονται στο χώρο στάθμευσης επιθεωρούνται επιμελώς και καθαρίζονται όπως παραπάνω αναφέρεται σε όλα τα μέρη τους: επιφάνειες, καλύμματα για τυχόν ύπαρξη φυτικών υπολειμμάτων. Οι τροχοί των οχημάτων να πλένονται και να απολυμαίνονται.

Η) Τα ρούχα και τα υποδήματα του προσωπικού που συνοδεύει τα οχήματα θα πρέπει να είναι επίσης απαλλαγμένα από προσκολλημένους φυτικούς ιστούς, και σε κάθε περίπτωση, να χρησιμοποιούνται χαλάκια εμποτισμένα με απολυμαντικό για καθαρισμό των υποδημάτων, καθώς και να γίνεται πλύσιμο των χεριών με αντίστοιχο απολυμαντικό.

Θ) Οι εργασίες επιθεώρησης και καθαρισμού καταγράφονται σε αρχείο που διατηρούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ι) Πληροφορίες σχετικές με απολυμαντικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναγράφονται στη ιστοσελίδα: http://www.bpi.gr/files/pdf/elkos-aktinidias_new.pdf («Ορθές πρακτικές δενδροκομικής υγιεινής σε οπωρώνες ακτινιδίου»).

 

 

Comments (0)

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031