Ειδήσεις

Ένας νέος ποδηλατόδρομος στο κέντρο της Καρδίτσας


Μια σημαντική παρέμβαση στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας υλοποιεί η Δημοτική αρχή κατόπιν σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόκειται για την κατα­σκευή νέου ποδηλατοδρόμου στην οδο Ηρώων Πολυτεχνείου ο οποίος θα διατρέχει τον αστικό ιστό και θα καταλήγει στο Διοικητήριο της Καρδίτσας. Με βάση τον όλο σχεδια­σμό είναι έργο αναβάθμισης και ανάπλασης του αστικού χώρου, το οποίο αναπτύσσεται γραμμικά κατά μήκος μιας σημαντικής αρτηρίας της πόλης τόσο από
άποψη κυκλοφοριακού φόρτου, όσο και από πλευράς χρήσεων. Το έργο που χρηματοδο­τείται απο το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 και ειδικότερα από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι προϋπολογισμού 724.000 ευρώ. Έτσι μετά την έγκριση του από την αρ­μόδια Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναμένεται η δημοπράτηση του. Για το έργο ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος δήλωσε: “ Με σκληρή δουλειά των στελεχών μας στην Τεχνική Υπηρεσία και στη Δ/νση Προγραμματισμού του Δήμου και με τις κατάλληλες κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ωρι­μάσαμε ένα σημαντικό έργο. Η κατασκευή νέου ποδηλατοδρόμου στην οδό Ηρώων Πο­λυτεχνείου και στην οδό Φλωράκη μήκους περίπου 1300 μέτρων θα κάνει πιο φιλική την πόλη μας στη χρήση ποδηλάτου. Ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει λειτουργικά και αισθητικά έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Καρδίτσας. Πρόκειται για σημαντική παρέμ­βαση για την οποία θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό. Ο κ. Αγοραστός με απόφαση του ενέταξε στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το συγκεκριμένο έργο που πρότεινε η Δημοτική Αρχή αποδεικνύοντας το διαρκές  ενδιαφέρον του για την Καρδίτσα.  Κλείνω λέγοντας ότι σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση” κατέληξε στη δήλωση του ο Δήμαρχος.

Στοιχεία για το έργο
Το έργο αλλάζει ριζικά την ποιότητα του αστικού χώρου, με εκτεταμένη και θεματική φύ­τευση, φωτισμό και αστική επίπλωση. Μέσω του έργου ανακτώνται και αποδίδονται σε κοινή χρήση τμήματα υποβαθμισμένου ή και κατειλημμένου (κυρίως από στάθμευση) δημόσιου χώρου. Το έργο ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένε­ται να έχει θετική επίπτωση στο περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική        συνοχή της ευρύτερης περιοχής.

 

Περιγραφή

Ο ποδηλατόδρομος που κατασκευάζεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, ενώνει το υπάρ­χον δίκτυο της πόλης με το νέο υπό κατασκευή Διοικητήριο. Κατασκευάζεται στο επίπεδο του πεζοδρομίου και σε προέκταση αυτού στην δυτική πλευρά της Ηρώων Πολυτεχνείου από Υψηλάντου έως τον πεζόδρομο που υπάρχει λίγο πριν την οδό Θεσσαλιώτιδος, μετα­ξύ των Ο.Τ. 171α &171β. Μέσω του πεζοδρόμου που σημαίνεται και σηματοδοτείται με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η κίνηση των ποδηλάτων οδηγείται στο απέναντι πε­ζοδρόμιο της οδού Κουμουνδούρου και με κατάλληλη διαμόρφωση του κόμβου Θεσσα­λιώτιδος-Κουμουνδούρου-Φλωράκη στην οδό Χαριλάου Φλωράκη. Στο τμήμα μεταξύ των οδών Παλαιολόγου και Δημητρίου Λάππα, στο ύψος της πλατείας Δραχμής, εξαιτίας της ύπαρξης αφετηρίας του αστικού ΚΤΕΛ, ο ποδηλατόδρο­μος αλλάζει πορεία και περ­νάει μέσα από το πάρκο, πίσω ακριβώς από το στέγαστρο της αφετηρίας των λεωφορεί­ων. Ο ποδηλατόδρομος επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου πε­ριλαμβάνει λωρίδα πλάτους 1,50 μ. μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας ποδηλάτου, αντίθε­της με την κίνηση του αυτοκινήτου στην οδό, και προστατευτική λωρίδα πλάτους 0,75 μ. μεταξύ του ποδη­λάτου και του αυτοκινήτου, η οποία περιλαμβάνει φύτευση, φω­τισμό, καλαθάκια μικροα­πορριμμάτων και ποδηλατοστάσια.
Κατασκευάζεται σε ενιαία κλίση με το πεζοδρόμιο, 1% περίπου εγκάρσια, διαμορφώνο­ντας ύψος κρασπέδου 9 εκ τουλάχιστον και γίνεται διαμόρφωση των υπαρχόντων φρεα­τίων στο νέο υψόμετρο. Η χάραξη του ποδηλατοδρόμου γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το υπερυψωμένο τμήμα που αποτελεί προέκταση του πεζοδρομίου, να αρχίζει σε κάθε Ο.Τ. μετά την διάβαση πεζών.

Επίσης σε όλες τις γωνίες των Ο.Τ. η διαμόρφωση των πεζοδρο­μίων είναι στο επίπεδο του οδοστρώματος για να γίνεται εύκολη η πρόσβαση των πεζών και των ΑΜΕΑ.
Το ολικό μήκος της ανωτέρω περιγραφόμενης παρέμβασης είναι περίπου 750,00 μ.
Ειδικότερα στο 1ο Ο.Τ., στην γωνία με την οδό Βασιαρδάνη, η λωρίδα του ποδηλάτου έχει μεγαλύτερο μήκος στο επίπεδο του οδοστρώματος, για να διευκολύνεται η στροφή του αστικού λεωφορείου. Γενικά σε όλο το μήκος της οδού, γίνεται καθαίρεση του  υπάρ­χοντος κρασπεδόρειθρου, καθώς και των υπαρχόντων πλακοστρώσεων, ώστε να
κατασκευαστούν νέες κατάλληλες κλίσεις, όπως αναλυτικά φαίνεται στη σχηματική
τομή της μελέτης. Η διαμόρφωση του τελικού επιπέδου γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε ελάχιστο ύψος κρασπέδου 9,00 εκ. Όπου χρειάζεται για να επιτευχθούν οι κατάλ­ληλες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων, η τελική στάθμη του πεζοδρομίου στο επί­πεδο της Οικοδομικής γραμμής θα είναι ψηλότερη από τη σημερινή.
Η επίστρωση του πεζοδρομίου αλλά και της προστατευτικής ζώνης, γίνεται με βοτσα­λόπλακες λευκές διαστάσεων 40Χ40 εκ, με μικρή και μεγάλη ψηφίδα, κοκκομετρίας αντί­στοιχα 4 και 6 χιλιοστών. Στο πεζοδρόμιο κατασκευάζεται όδευση τυφλών με τσιμε­ντόπλακες διαστάσεων 40Χ40 εκ, χρώματος γκρι, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κανονι­σμός για τα ΑΜΕΑ. Οι πλάκες θα είναι πορείας, εξυπηρέτησης, αλλαγής πορείας και κιν­δύνου. Στα σημεία που η όδευση τυφλών συναντάει υπάρχοντα φρεάτια, γίνεται ειδική κατασκευή με την τοποθέτηση ειδικού καλύμματος φρεατίου που θα επενδυθεί με τις αντίστοιχες τσιμεντόπλακες. Η λωρίδα του ποδηλάτου επιστρώνεται με βοτσαλόπλακα με κόκκινο χρώμα μικρής ψηφίδας κοκκομετρίας 4 χιλιοστών και οριοθετείται δεξιά και αριστερά με επίστρωση φιλέτου χτενιστού μαρμάρου Κοζάνης διαστάσεων 15Χ40 εκ και πάχους 3 εκ. Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται χωρίς αρμό, για να μην υπάρχει κραδα­σμός κατά την κύλιση του ποδηλάτου. Στην προστατευτική ζώνη που κατασκευάζεται με­ταξύ του ποδηλατοδρόμου και του οδοστρώματος, τοποθετούνται κάδοι μικροαπορριμ­μάτων και ποδηλατοστάσια. Κατασκευάζονται επίσης εσοχές διαστάσεων 0.75Χ1.50 μ για την μελλοντική τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης. Η πρόβλεψη είναι να τοποθετηθεί ένας κάδος χαρτιού-γυαλιού σε ένα Οικοδομικό Τετράγωνο και ένας κάδος για μέταλλο στο επόμενο. Οι κάδοι των σύμμικτων υλικών θα παραμείνουν στην ανατολική πλευρά του δρόμου, όπως είναι και σήμερα. Επίσης η προστατευτική ζώνη αποτελεί και ζώνη φύτευ­σης. Τα δέντρα που επιλέχθηκαν να φυτευτούν στο δρόμο είναι οι πασχαλιές, δέντρα με όμορφα και εύοσμα άνθη την άνοιξη, αλλά και όμορφο φύλλωμα και κόμη από την άνοι­ξη έως το φθινόπωρο, δίνοντας στο δρόμο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Τα δέντρα είναι φυλλοβόλα και έτσι το χειμώνα δεν εμποδίζουν τον ήλιο να φτάσει ως τις βιτρίνες των καταστημάτων, το δάπεδο του πεζοδρομίου και του ποδηλατοδρόμου, αλλά και τους αν­θρώπους που κυκλοφορούν σ΄αυτό.  Για τον ηλεκτροφωτισμό της οδού και του ποδηλα­τοδρόμου τοποθετούνται ιστοί φωτισμού και φωτιστικά ανά 9,60μ που εξυπηρετούν κατά περίπτωση τόσο την
κυκλοφορία του δρόμου, όσο και του ποδηλατόδρομου. Για τις διαγραμμίσεις θα
χρησιμοποιηθεί υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας. ο ίδιο υλικό θα χρησι­μοποιηθεί και για την διαγράμμιση του ποδηλατοδρόμου στην οδό Χαριλάου Φλωράκη με μήκος περίπου 580,00 μ, η οποία σχεδιάστηκε ως οδός μικτής χρήσης ποδηλάτων και οχημάτων (cycle street). Αυτό σημαίνει την συνύπαρξη ποδηλάτων και οχημάτων, με μέγιστη ταχύτητα κυκλοφορίας τα 30 km/h, με κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (στάμπες ποδηλάτου λευκού χρώματος για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης κυκλοφο­ρίας των ποδηλάτων, πριν και μετά από κάθε διασταύρωση και σε αποστάσεις 20-50 μ.)

Προηγούμενο άρθρο Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες και τους ποταμούς της ΠΕ Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Δίπλα στα Κέντρα Υγείας η Αυτοδιοίκηση