Ειδήσεις

Αιτήσεις στο Δήμο Μουζακίου για 5 ημερομίσθια


Αιτήσεις για πρόσληψη 20 εργατών για πέντε ημερομίσθια μέσα στο μήνα που διανύουμε, δέχεται από σήμερα Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου και έως την ερχόμενη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Μουζακίου.

Συγκεριμένα πρόκειται για εργατικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί σε ανάγκες που συνδέονται µε τον καθαρισµό κοινoχρήστων χώρων και δρόµων και όπoυ υπάρχουν ανάγκες του ∆ήµoυ και των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων.

Οι αιτήσεις γίνονται στο Τµήµα Προσωπικού (∆ηµαρχείο, Καραισκάκη 1, Μουζάκι)

  1. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:

α) Αίτηση. (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ).

β) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας.

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

δ) Τίτλος σπουδών

ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού µητρώου θα διενεργηθεί από το ∆ήµο Μουζακίου).

στ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (∆ευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07:30 – 15:00, τµήµα προσωπικού, κ. Τσιρογιάννης Θ., (Τηλέφωνα: 24453 50119)

 

Προηγούμενο άρθρο Όλοι μαζί για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Πιστοποίηση Πληροφορικής στο ΣΔΕ Καρδίτσας