Ειδήσεις

Δήμος Αργιθέας: ανάρτηση του θεωρημένου Δασικού Χάρτη


Ανάρτηση του θεωρημένου Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του “Ελληνικού Κτηματολογίου”

Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών. Σημειώνεται ότι, στον αναρτημένο δασικό χάρτη οι περιπτώσεις του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων, απεικονίζονται και αποτυπώνονται:

α. με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών του άρθρου 23 παράγραφοι 2α΄και 2β΄, β. με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων του άρθρου 23 παράγραφοι 4, 5 και 6.

Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου, κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 15-03-2019 ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 27-06-2019 ημέρα Πέμπτη.

Προηγούμενο άρθρο Δενδροφυτεύσεις σε Παυσίλυπο και Κεντρική Πλατεία
Επόμενο άρθρο Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας