Ειδήσεις

Ενδικοφανείς προσφυγές του Προγράμματος Μείωσης της Νιτρορύπανσης


Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής: Λαμβάνοντας υπόψιν τα οριζόμενα στην με αριθμ.1013/95296/13-09-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄3256/18-09-2017) καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της δράσης 10.1.04«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020,της ΠΕ Καρδίτσας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων),κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής της δράσης ,να τις υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών  ήτοι από 04 Ιανουαρίου 2019 έως και 17 Ιανουαρίου 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

  1. Στην προσφυγή του ο δικαιούχος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους προσφεύγει καθώς και να προσκομίσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.
  2. Προσφυγές για δεδομένα που αφορούν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα(Ο.Σ.) (δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε.), ο δικαιούχος πρέπει να προβεί σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες (διοικητικές πράξεις) για τη διόρθωση των στοιχείων του στο Ο.Σ. από την Αρμόδια Αρχή (ΟΠΕΚΕΠΕ), ώστε να πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενη πληρωμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας  (αρμόδιοι γεωπόνοι οι κκ Βάιος Νασιόπουλος και Ευάγγελος Μανόπουλος)

Προηγούμενο άρθρο Προσοχή στη στάθμευση και τις μετακινήσεις των οχημάτων ενόψη χιονιά συνιστά ο Δήμος Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί την ίδρυση νέων και εν λειτουργία ΜμΕ