Ειδήσεις

Ενημερωτικό των αιρετών της Εκπαιδευτικής Δράσης του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας


Σε συνέχεια του 14ου ενημερωτικού, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ με τα παρακάτω θέματα:

20-9-2016

Τοποθέτηση εκ/κών ΠΕ70 και ΠΕ11 σε κενά, αναστολή λειτουργίας Τ.Ε. λόγω έλλειψης μαθητών, μετάθεση ωραρίου σε νηπιαγωγείο του νομού, επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60 λόγω αναστολής λειτουργίας ολοήμερων τμημάτων.

 • Οι Τοποθετήσεις ΠΕ70 και ΠΕ11 σε κενά, εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 • Εγκρίθηκε ομόφωνα, μετά από βεβαίωση της Διοίκησης βάση των στοιχείων, η αναστολή λειτουργίας Τ.Ε. λόγω έλλειψης μαθητών, στα παρακάτω σχολεία: 1ο Δημ. Σχ. Μουζακίου, Δημ. Σχ. Μακρυχωρίου, 2ο Νηπ. Σοφάδων και 1/θ Ειδ. Δημ. Σχ. Παλαμά.
 • Εγκρίθηκε, βάση νόμου, ομόφωνα, η μετάθεση ωραρίου σε νηπιαγωγείο.
 • Εγκρίθηκε ομόφωνα η επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60, λόγω αναστολής ολοήμερων τμημάτων. Έμειναν στη διάθεση 9 νηπιαγωγοί, τα ονόματα των οποίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Στα τρία νέα κενά που προέκυψαν, αποφασίστηκε, ομόφωνα, να ζητηθούν δηλώσεις από τις διαθεσίμους.

Διατηρήσαμε επιφυλάξεις όσον αφορά την αναστολή λειτουργίας του νηπ. Αργυρίου, διότι οι πληροφορίες είναι συγκρουόμενες: α) υπάρχει πίνακας εγγραφέντων με ένα νήπιο β) έγινε εισήγηση της Διεύθυνσης στην Περιφέρεια για λειτουργία του νηπιαγωγείου, που πέρυσι ήταν σε αναστολή και γ) νεότερος πίνακας εγγραφέντων με κανένα παιδί (χωρίς να υπάρχει μετεγγραφή).

Μετά από αίτημά μας, ενημερωθήκαμε ότι οι εγκεκριμένες από το ΚΕΔΔΥ παράλληλες στηρίξεις για το Νομό μας, είναι μέχρι στιγμής τριάντα (30). Έχουν προσληφτεί έως τώρα επτά (7).

21-09-2016

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60 σε νέα λειτουργικά κενά και σε κενά αναπλήρωσης αδειών,  ορισμός προϊσταμένων σε 1/θ Δ.Σ. και Ν/Γ και σε 2/θ Δ.Σ. για το σχ. έτος 2016-2017, ορισμός αναπληρωτών Δ/ντών σε Δ.Σ. με λειτουργικότητα από 4/θ έως και 9/θ, τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ05, τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΠΕ11.

 • Στα δύο από τα τρία λειτουργικά κενά, η τοποθέτηση έγινε ομόφωνα. Όπως επίσης, ομόφωνα έγιναν και οι τοποθετήσεις σε κενά για κάλυψη αδειών. Για το ολοήμερο τμήμα του Ν/Γ Λεονταρίου, η τοποθέτηση εκ/κού ΠΕ60 έγινε κατά πλειοψηφία 3-2. Διαφωνήσαμε με την εισήγηση της Διευθύντριας, διότι σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/8-3-96 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-97τ. Α΄), σε κενά που δεν δηλώνονται, είναι σαφής ο νόμος πως πρέπει να γίνονται οι τοποθετήσεις. Τονίσαμε δε, ότι μ’ αυτόν τον τρόπο έγιναν ήδη οι τοποθετήσεις ΠΕ70 στα κενά Αργυρίου και Ανθηρού και έτσι πρέπει να γίνουν και τώρα. Επομένως δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
 • Ο ορισμός προϊσταμένων 1/θ Δ.Σ. και Ν/Γ και 2/θ Δ.Σ. καθώς και ο ορισμός Αναπληρωτών                                                                         Δ/ντών  στα Δ.Σ. από 4/θ έως και 9/θ, εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 • Η τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ05, εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Στο θέμα της τροποποίησης τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΠΕ11, πάρθηκε απόφαση κατά πλειοψηφία 3-2, να ερωτηθεί η εκπαιδευτικός αν επιθυμεί να τοποθετηθεί εξ ολοκλήρου στο 4ο Δ.Σ. Σοφάδων. Διαφωνήσαμε διότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός καλύπτει υπαρκτές ανάγκες και σε άλλο σχολείο στο οποίο είναι ήδη τοποθετημένη με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου.

22-09-2016

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ19-20, διάθεση εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο στη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας. 

 • Η επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ19-20, εγκρίθηκε ομόφωνα, αφού πρώτα εξετάστηκαν και ικανοποιήθηκαν ομόφωνα οι δύο ενστάσεις ΠΕ19-20 που εκκρεμούσαν. Για τα εναπομείναντα κενά ΠΕ19-20 στα σχολεία του Νομού, αποφασίστηκε ομόφωνα, να ζητηθούν διαθέσιμοι εκ/κοί ΠΕ19-20 από την Δευτεροβάθμια, όπως επίσης και για τα κενά των εκ/κών ΠΕ05.
 • Όσον αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο στη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας, αποφασίστηκε τελικά ομόφωνα να εξεταστούν σε κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ ακολουθώντας την σχετική νομοθεσία: α) Νόμος 4203 ΦΕΚ 235/Α/1-11-13, β) Απόφαση 29195/ΓΔ4 ΦΕΚ 394/Β/19-2-16, γ)Νόμος 4386 ΦΕΚ 83/α/11-5-16, και δ)Νόμος 4415 ΦΕΚ 159/Α/6-9-16.

Σημειώνεται ότι στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, θέσαμε θέμα, ότι σε Ν/Γ της πόλης, λόγω αναστολής ολοημέρου, σε προηγούμενη συνεδρίαση, νηπιαγωγός, έμεινε σε διάθεση ενώ το ολοήμερο του σχολείου λειτουργεί και αποφασίστηκε τελικά ομόφωνα, να ζητηθεί νέος πίνακας εγγραφέντων από το συγκεκριμένο Ν/Γ.

26-09-2016

Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ. Ορισμός προϊσταμένης, λόγω λειτουργικού υποβιβασμού 4/θ Δ.Σ. Μακρυχωρίου για το 2016-2017.

 • Εγκρίθηκε ομόφωνα.

 29-09-2016

Ανάθεση υπερωριών Οκτωβρίου 1/θ και 2/θ Δ.Σ., προσωρινές τοποθετήσεις ΠΕ70 για κάλυψη λειτουργικών κενών από άδεια, διάθεση εκπαιδευτικού ειδικότητας στο ολοήμερο τμήμα Δ.Σ. Αγναντερού. Διόρθωση σχολείου τοποθέτησης σε δύο εκπαιδευτικούς ΠΕ11, στο 4ο Δ.Σ. Καρδίτσας και Δ.Σ. Μαγούλας.

 • Η ανάθεση υπερωριών εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Οι προσωρινές τοποθετήσεις ΠΕ70 για κάλυψη κενών από άδειες, εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 • Η διάθεση εκπαιδευτικού στο ολοήμερο τμήμα του Δ.Σχ, εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Η διόρθωση, ως προς το σχολείο τοποθέτησης των δύο εκ/κών ΠΕ11, εγκρίθηκε ομόφωνα.

Στην παραπάνω συνεδρίαση κάναμε δήλωση  σχετικά με τις παράλληλες στηρίξεις . Δηλώσαμε  ότι   οι τοποθετήσεις  πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την ιεράρχησή τους από το ΚΕΔΔΥ και την Σχ. Σύμβουλο Ειδ. Αγωγής. Υπενθυμίζουμε ότι, η τοποθέτηση των αναπληρωτών, βάση νόμου, γίνεται από την Διευθύντρια. Όσον αφορά δε αυτό το θέμα έχουμε καταθέσει τη διαφωνία μας και την έχουμε δημοσιοποιήσει όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει σε προηγούμενο ενημερωτικό μας.

30-09-2016

Τοποθετήσεις ΠΕ05 και ΠΕ19-20 από διάθεση Δ.Ε., τοποθέτηση ΠΕ70 μετά την ανάκληση απόσπασης σε άλλο ΠΥΣΠΕ, εξέταση εισήγησης της Σχ.Συμβούλου Πρ. Αγωγής για τοποθέτηση επιπλέον νηπιαγωγού στο 33ο Ν/Γ Καρδίτσας, αναγνώριση προϋπηρεσίας ΠΕ11.

 • Οι τοποθετήσεις από διάθεση Δ.Ε., εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 • Η τοποθέτηση ΠΕ70, από ανάκληση απόσπασης, εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Η τοποθέτηση ΠΕ60 στο 33ο Ν/Γ, εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Η αναγνώριση προϋπηρεσίας, εγκρίθηκε ομόφωνα.

Σημειώνεται ότι μετά την εκ νέου αποστολή του πίνακα εγγραφέντων από το Ν/Γ της πόλης,   (συνεδρίαση 22-9-16), η νηπιαγωγός που είχε βγει στη διάθεση επανήλθε δικαίως στη θέση της, παρά τις όποιες αρχικές αντιδράσεις.

Υπενθυμίζουμε πως για τις εκ/κούς ΠΕ05 και ΠΕ07 ισχύει πάντα η αρχική μας δήλωση για την οποία σας έχουμε ενημερώσει στο 14ο ενημερωτικό μας.

Επισημαίνουμε επίσης ότι οι ενιστάμενοι εκ/κοί έχουν δικαίωμα να αιτούνται των πρακτικών των συνεδριάσεων που τους αφορούν. (Νόμος 2690/ΦΕΚ45/Α/9-3-1999).

Για τις υπόλοιπες συνεδριάσεις, θα αναφερθούμε σε επόμενο ενημερωτικό μας.

 

Γιώργος Σακελλαρίου

Αιρετό  τακτικό μέλος ΠΥΣΠΕ

Τηλ. 6932211897(ggsakel@yahoo.gr)

Άννα Ζιάκα

Αιρετό αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΠΕ

Τηλ.6978144058(ziakannag@gmail.com)

Εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της Εκπαιδευτικής Δράσης.

Όλα τα ενημερωτικά μας εδώ:   http://ekpaideutikidrasi.wix.com/index

 

Προηγούμενο άρθρο Υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελουργικών Εκτάσεων
Επόμενο άρθρο Την πρώτη Βάπτιση κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέλεσε ο κ. Τιμόθεος