Ειδήσεις

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού στο Προσκήνιο της Τοπικής Ανάπτυξης


Το ΤΕΕ/ΚΔΘ καλεί όλους τους υποψήφιους Δημάρχους στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση στο πρόγραμμά τους των παρακάτω μέτρων, που συμβάλλουν στην :

 • προσέλκυση επενδύσεων
 • τόνωση της τοπικής οικονομίας και την μείωση της ανεργίας
 • αειφόρο ανάπτυξη και την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής
 • αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος
 • ασφάλεια των πολιτών

Τα μέτρα αποτελούν πολιτικές στην κατεύθυνση του Συμφώνου των Δημάρχων.  Όποια Δημοτική αρχή τα υιοθετήσει, θα δει μία αναπτυξιακή έκρηξη της 1ης πενταετίας για την περιοχή του Δήμου της, που σημαίνει δουλειές για τους δημότες της. Επιπλέον σε βάθος 20ετίας θα μπορεί να μιλάει για μία πράσινη πόλη, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταυτότητας με θωρακισμένα ενεργειακά και έναντι σεισμών κτίρια.

 

Μέτρο 1 – Νέα κτίρια

1.1 – Νέα κτίρια Ενεργειακής Κλάσης Α

 • Στόχος: Ο στόχος αυτού του μέτρου είναι όλα τα νέα κτίρια να είναι ενεργειακής κλάσης Α.
 • Ωφελούμενοι: Ιδιώτες και επιχειρήσεις
 • Διάρκεια: 5 έτη (2020-2025)
 • Κίνητρα:
 1. Δωρεάν τέλη σύνδεσης με δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης
 2. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για 10 έτη

 

1.2 – Νέα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταυτότητας

 • Στόχος: Όλα τα νέα ιδιωτικά κτίρια να είναι ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταυτότητας με σχετική έγκριση από επιτροπή που θα μετέχουν ο Δήμος, το ΤΕΕ και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων.
 • Ωφελούμενοι: Ιδιώτες και επιχειρήσεις
 • Διάρκεια: 5 έτη (2020-2025)
 • Κίνητρα:
 1. Δωρεάν τέλη σύνδεσης με δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης
 2. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για 10 έτη

Συνδυασμός 1.1 & 1.2: Επέκταση απαλλαγής δημοτικών τελών κατά 5 έτη, σύνολο 15.

 

Μέτρο 2 – Υφιστάμενα κτίρια

2.1 – Θωράκιση υφιστάμενων κτιρίων

 • Στόχος: Ο στόχος αυτού του μέτρου είναι η αντισεισμική και ενεργειακή θωράκιση νομίμως υφιστάμενων κτίρια.
 • Ωφελούμενοι: Ιδιώτες και Επιχειρήσεις
 • Διάρκεια: 15 έτη (2020-2035)
 • Κίνητρα για επιχειρήσεις: Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για 10 έτη για κτίρια ενεργειακής κλάσης Β και φέροντα βεβαίωση στατικής επάρκειας.
 • Κίνητρα για ιδιώτες: Βάσει κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων απαλλαγή από δημοτικά τέλη έως και 10 έτη για κτίρια ενεργειακής κλάσης Β και φέροντα βεβαίωση στατικής επάρκειας.

 

2.2 – Αρχιτεκτονική ταυτότητα υφιστάμενων κτιρίων

 • Στόχος: Αλλαγή προσόψεως κτιρίων σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη που θα έχει έγκριση από επιτροπή που θα μετέχουν ο Δήμος, το ΤΕΕ και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων.
 • Ωφελούμενοι: Ιδιώτες και Επιχειρήσεις
 • Διάρκεια: 15 έτη (2020-2035)
 • Κίνητρα για επιχειρήσεις: Απαλλαγή δημοτικών τελών για 10 έτη
 • Κίνητρα για ιδιώτες: Βάσει κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων απαλλαγή από δημοτικά τέλη έως και 10 έτη.

 

Μέτρο 3 – Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

 • Στόχος: Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια.
 • Διάρκεια: 15 έτη (2020-2035)
 • Κίνητρα: Απαλλαγή δημοτικών τελών στους ιδιοκτήτες του κτιρίου, για 2 έτη.

Τα παραπάνω τρία μέτρα αποτελούν πολιτικές στην κατεύθυνση του Συμφώνου των Δημάρχων.  Όποια Δημοτική αρχή τα υιοθετήσει, θα δει μία αναπτυξιακή έκρηξη της 1ης πενταετίας για την περιοχή του Δήμου της, που σημαίνει δουλειές για τους δημότες της. Επιπλέον σε βάθος 20ετίας θα μπορεί να μιλάει για μία πράσινη πόλη, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταυτότητας με θωρακισμένα ενεργειακά και έναντι σεισμών κτίρια.

 

Μέτρο 4 – Κατασκευή Πράσινων Σημείων

 • Θα περιλαμβάνει: Κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού και τελικά την θέση σε λειτουργία του Πράσινου Σημείου δηλαδή σημείου προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών και υποδοχής ειδικών ρευμάτων εναλλακτικής διαχείρισης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων καθώς και μικρών ποσοτήτων μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων (βρώσιμα λίπη και έλαια) μέχρι την προώθησή τους προς περαιτέρω επεξεργασία ή/και διάθεση.

Μέτρο 5 – Ορθή διαχείριση των απορριμμάτων

 

 • Δράσεις Διαλογής στην Πηγή – ΔσΠ βιοαποβλήτων, οικιακή κομποστοποίηση και ενίσχυση της ανακύκλωσης. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων συλλογής διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών. Περιλαμβάνει προμήθεια καφέ πλαστικών κάδων & μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, δημιουργία δημοτικών μονάδων κομποστοποίησης, δίκτυα χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων.

Μέτρο 6 – Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών  κτηρίων και σχολείων

 

 • Γενικότερα ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με στόχο την μετατροπή τους σε κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nzeb) (σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας), με έμφαση στις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών  κτηρίων με το μέγιστο δυνατό ενεργειακό όφελος με επεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές τους υποδομές, αλλαγή κουφωμάτων και τοποθέτηση θερμομόνωσης.

Μέτρο 7 – Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

 

 • Σε οικισμούς Δ΄ Προτεραιότητας (πληθυσμός <2.000 ι.π.), – ακόμα και αν δεν είναι υποχρέωση βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας – στο πλαίσιο μιας γενικότερης φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής (προστασία υπόγειου υδροφορέα, προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά επιφανειακών αποδεκτών).

Μέτρο 8 – Ευαισθητοποίηση των πολιτών και προώθηση προγραμμάτων πρόληψης – μείωσης παραγωγής αποβλήτων.

 • Χρέωση των δημοτικών τελών με βάση το βάρος των απορριμμάτων (Πληρώνω Όσο Πετάω – ΠΟΠ) και όχι με βάση τα m2 της κατοικίας.

Μέτρο 9 – Δράσεις ενίσχυσης των συμμετοχικών συμπεριφορών

 • Θα συμβάλλουν στην προστασία των υδατικών πόρων, της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέτρο 10 – Άλλες δράσεις

 • Ανακαίνιση-αναπαλαίωση ιστορικών κτηρίων της πόλης, ανάπλαση υπαίθριων χώρων (αισθητικό άλσος, πλατείες, πάρκα), επέκταση του δικτύου των ποδηλατόδρομων, σταδιακή αντικατάσταση με φωτιστικά LED του δημοτικού φωτισμού.

Μέτρο 11 – Έργα αντικατάστασης παλαιών δικτύων ύδρευσης, δράσεις διαχείρισης δικτύων ύδρευσης (έλεγχος διαρροών, ανάπτυξη υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης υδραυλικής λειτουργίας, κλπ.), χαρτογράφηση δικτύων σε GIS.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Έξοδος για τους νέους του Κέντρου Ορίζοντες
Επόμενο άρθρο Ομιλίες για ιατρικά ζητήματα