Ειδήσεις

Μητρώο φορέων εκμετάλλευσης και εμπόρων ξυλείας


Το επιμελητήριο Καρδίτσας έλαβε το με αρ.πρωτ.:72/5601/10-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας και σας ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους:

Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β/29-12-20215), τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρας ο «Κανονισμός ξυλείας».

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ, υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Φορείς Εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι όλοι εκείνοι οι φορείς που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. για πρώτη φορά, και σε αυτή την κατηγορία δύναται να ανήκουν τα Δασαρχεία ή οι Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων της χώρας μας, που διαθέτουν τέτοια υλοτομημένη ξυλεία της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους στην αγορά, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (όπως ΟΤΑ, Μονές, κ.λ.π.). Διευκρινίζουμε ότι οι έμποροι, δηλαδή εκείνοι που μόνο αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που έχουν διατεθεί ήδη στην αγορά δεν θεωρούνται Φορείς Εκμετάλλευσης αλλά έμποροι (Traders) και αυτοί καταγράφονται στο Μητρώο Εμπόρων, για την κατάρτιση του οποίου θα ακολουθήσει άλλη εγκύκλιός μας.  Παρόλα αυτά, οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να είναι καταχωρισμένοι στο εν λόγω Μητρώο. Στο Μητρώο των Φορέων Εκμετάλλευσης καταγράφονται επίσης και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που για πρώτη φορά διαθέτουν ξυλεία στην αγορά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγου άρθρου, υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Κάθε υπόχρεος εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ, οφείλει , εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της σχετικής ΚΥΑ να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχει την έδρα του προκειμένου αυτή να τον εγγράψει στο εν λόγω Μητρώο. Διευκρινίζουμε ότι τα διάστημα του εξαμήνου που αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2016. Σε περίπτωση μη εγγραφής των στα εν λόγω Μητρώα επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας στα τηλ 2441080134 κο Νταή Ιωάννη και 2441080138 κα Μητσάκη Σταυρούλα.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Διορθόδοξο Κέντρο Πορτίτσας
Επόμενο άρθρο Παράδοση τροφίμων στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υ. Μουζακίου