Ειδήσεις

Πρόσληψη προσωπικού από τον Δήμο Αργιθέας


Ο Δήμος Αργιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθ.21 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το άρθρο 24 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ64/Α΄/14-03-2020), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Τριών (03) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του.

Συγκεκριμένα θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο

1 Θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)

2 Θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Προηγούμενο άρθρο Επιχορήγηση Δήμων του Νομού για την προστασία των αδέσποτων
Επόμενο άρθρο Συμβουλευτική Υπηρεσία Εργαστηρίου Ψυχολογίας (Π.Τ.Ε.Α. - Π.Θ.) - Κορωνοϊός