Ειδήσεις

Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας του ΠΑΑ 2014-2020


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής: Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5660/3-11-2020 (ΑΔΑ 6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το υπομέτρο 3.1 αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο εν λόγω υπομέτρο πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) έως 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00.

 Ακολούθως, εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής, υποβάλλουν τον φυσικό φάκελο της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται το τμήμα της εκμετάλλευσης που συνδέεται με το υπομέτρο.

Η πρόσκληση αφορά το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής (Βιολογική φυτική και ζωική παραγωγή) και απευθύνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του ΠΑΑ κατά το έτος εφαρμογής 2019 και στους αποδέκτες ολικής μεταβίβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος εφαρμογής 2020.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες πιστοποίησης, βάσει των παραστατικών που εκδίδει ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση ο δικαιούχος.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 €/εκμετάλλευση/έτος για κάθε είδος πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής και έως 2.000 €/εκμετάλλευση/έτος συνολικά και για τα δύο είδη πιστοποίησης (φυτική και ζωική παραγωγή), για μέγιστη διάρκεια 5 ετών.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 25.000.000 Ευρώ.

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας, Λ. Δημοκρατίας 46 στην Καρδίτσα, στο τηλέφωνο 24413-55224 (αρμόδια γεωπόνος η κ. Αποστολία Σπυροπούλου).

 

 

Προηγούμενο άρθρο Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Επόμενο άρθρο Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας