Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις  19-12 -2016  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ    και ώρα    13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο 13η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων –εργασιών –μελετών – προμηθειών    για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 3ο Περί αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.390,00 € και απόδοση  στην Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2016 ( Δ΄ Κατανομή).
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα: 4ο     Ορισμός επιτροπή Δημ. Συμβουλίου για την κατάρτιση εισήγηση προς το Δ.Σ. ύστερα από καταγγελία για καταπάτηση δημόσιων χώρων και δρόμων στην Τ.Κ. Πετρίλου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα: 5ο Ανακοίνωση μελέτης « Υδρολογικής μελέτης πηγής στη θέση Φλωρέσια Τ.Κ. Βραγκιανών» – περαιτέρω ενέργειες.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  6ο Επικαιροποίηση κατάρτιση κανονισμών α) Ύδρευσης β). Άρδευσης

γ). Αποκομιδής απορριμάτων

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  7ο Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων- ορισμός επιτροπής κατ άρθρο 17 Ν. 4056/2012.
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας “συντήρηση υδραγωγείων Δ.Ε. Αχελώου”  Αρ. Μελέτης 10/2016
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής τίτλου του έργου “Αποκατάσταση υδρομαστεύσεων και δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας στον ορθό τίτλο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ρώσση  Τ. Κ. Πετρίλου της Δ. Ε. Ανατολικής Αργιθέας”
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:  “Ολοκλήρωση γηπέδων ποδοσφαίρου , βόλεϊ, μπάσκετ ΔΔ Ανθηρού (κατασκευή αποδυτηρίων)
Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ κ.  Σέμπρος Απόστολος
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981)
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το έργο “αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αχελώου”,  εγγραφή στο Τεχνικό πρόγραμμα 2016, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου και έγκριση αρίθμ. 18/2016 μελέτης
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας
Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το έργο “αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αργιθέας “,  εγγραφή στο Τεχνικό πρόγραμμα 2016, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου και έγκριση αρίθμ. 17/2016 μελέτης
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  15ο Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ), Ετησίου προγράμματος δράσης 2017, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2017.
Εισηγητής Δ.Σ. κ. Αργυρός Γεώργιος
Θέμα:  16ο Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αργιθέας « Ιστορικού –Εκκλησιαστικού και Λαογραφικού Μουσείου Ανθηρού» -Ετησίου προγράμματος δράσης 2017 και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2017.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα:  17ο Συζήτηση  την αίτηση του κ. Καρανίκα Βάϊου του Θεοδοσίου  κάτοικος  Τ.Κ. Καταφυλλίου
Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα:  18ο Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 47/2016 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου «Περί διαπίστωσης απροθυμίας της αγοράς για χρηματοδότηση και υπαγωγή του Δήμου Αργιθέας στην αναχρηματοδότηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς εξυγίανση σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 22 του άρθρου 81 Ν.4316/2014»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  19ο Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Αργιθέας για υποβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  20ο Διαμόρφωση ανταγωνιστικής ταυτότητας του Δήμου Αργιθέας (City brandihg)
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ευχαριστίες της Συνδικαλιστικής Ανατροπής στους ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Δεν θα χορηγείται πλέον το εμβόλιο κατά του ιού HPV