Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (αρθρ. 199 Δ.Κ.Κ.)
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την Παρακολούθηση & Παραλαβή Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τις Ενστάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
5. Περί συγκρότησης  επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για το έτος 2020
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
6. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2020
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κ.Α.Δ.
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών & γνωμοδότησης
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μουζακίου για την πρόβλεψη μιας επιπλέον θέσης του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων ή προϊόντων στην Π.Ε. Καρδίτσας
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση μελών για συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Καρδίτσας
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 71-2019 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης δημότη
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για το ΚΑΔ Νεοπτολεμος Δημου
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Γελάνθης
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων- Δ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
19. Συζήτησης και λήψης απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2018 της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
20. Συζήτησης και λήψης απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2018 της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
21. Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μουζακίου έτους 2020
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση VΙΙΙ του άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο πρόσκλησης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» και τίτλο δράσης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μουζακίου»
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΙΧ του άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο πρόσκλησης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» και τίτλο δράσης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μουζακίου»
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μουζακίου» (Α.Μ: 11/19)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό γνωμοδοτικού οργάνου για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό γνωμοδοτικού οργάνου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων έτους 2020
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης

              Στις 20:00 θα ακολουθήσει και δεύτερη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα:

 

 

1.  Έγκριση του Προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2020.

 

Εισηγητής: Δήμαρχος

Προηγούμενο άρθρο Το νέο Δ.Σ. του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ
Επόμενο άρθρο Μεγάλος νικητής της 4ης αγωνιστικής ο Λεωνίδας Σαλταγιάννης