Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 29 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αθλητισμος-Πολιτισμος-Νεοτητα»
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το χαρακτηρισμό Κ.Α. ως δεκτικούς Χ.Ε.Π. προπληρωμής
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχου αποζημίωσης για συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκ νέου δημοπράτηση των αριθμ. 21,22 και 23 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών)
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Κανιούρας Γεώργιος
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. 22.08.2020 (ΦΕΚ 161/τ.Α/2020)
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Χάρτα Δικαιωμάτων των Αστέγων Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.κ. Καραμπέκου Μαρία
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση επιτροπής εκτίμησης ακινήτου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για ορισμό Ορκωτού εκτιμητή
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με διαγωνισμό οικοπέδου (ΚΑΔ Αθανασίου Ανδρέου υπέρ Δήμου Μουζακίου)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.κ. Καραμπέκου Μαρία
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 172/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.κ. Καραμπέκου Μαρία
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 201/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με διαγωνισμό αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ελληνοπύργου (ΚΑΔ Αθανασίου Ανδρέου υπέρ Δήμου Μουζακίου)
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Συσσιτίου και Τράπεζας ρουχισμού- Ιματισμού Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για τον εξής λόγο:

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’):Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής επιδημιολογικής κρίσης επισημαίνεται ότι οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας.

Ο Δήμος Μουζακίου χρησιμοποιεί ως μέσο τηλεδιάσκεψης την υπηρεσία e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704),καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στη Θεσσαλία
Επόμενο άρθρο ΕΟΑΣΚ: Στηρίζουμε τους αγώνες και τα αιτήματα των αυτοαπασχολούμενων - ΕΒΕ