Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει την Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 5:00 µ.µ. το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα ακόλουθα θέµατα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 21ης  Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας έτους 2016 και της 1ης Συνεδρίασης του έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υπογραφής Προγραµµατικής σύµβαση, για την υλοποίηση του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΟΡΦΕΑΣ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

* Θα προηγηθεί παρουσίαση του έργου του «Εργαστηρίου Zωής» από το Κέντρο Πρόληψης Λάρισας

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποιήσεις έργων Π∆Ε – Ετήσιο πρόγραµµα ∆ράσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισµός εκπροσώπων για την Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. (γ) του Π.∆. 23/2000.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισµός εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Γνωµοδοτική Επιτροπή για θέµατα ανέλκυσης, αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων από τη ζώνη του λιµένα Βόλου για το έτος 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ
(ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 3178/2009 ΤΟΥ ΣΤΕ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής σύµβασης, για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΣ –Ι.Μ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση πληρωµής δαπανών Μηχανικού Εξοπλισµού της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ορισµού υπολόγου ( ΧΕΠ ) πληρωµών τελών φυσικού αερίου της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.

ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιορευστών ισχύος 500kWe, φερόµενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης “ΣΕΡΙΦΗΣ Α. – ΛΕΚΚΑΣ Χ. Ο.Ε.” που προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση “ΤΗΓΑΝΑΣ” της Τ.Κ. Βαλτινού του ∆ήµου Τρικκαίων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 11ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιορευστών ισχύος 500kWe, φερόµενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης “ΣΕΡΙΦΗΣ Α. – ΛΕΚΚΑΣ Χ. Ο.Ε.” που προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση “Ντερµπίνια” της Τ.Κ. Κλοκωτού του ∆ήµου Φαρκαδόνας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 12ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ολοκλήρωση έργων του Λιµένα Πλατανιά ∆.Ε. Σηπιάδος, στο ∆ήµο Νοτίου Πηλίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

 

Προηγούμενο άρθρο Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
Επόμενο άρθρο Ιερά αγρυπνία για την Υπαπαντή