Ειδήσεις

Υποβολή αιτήσεων πληρωμής προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής: Σύμφωνα με έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πληρωμής (Δηλώσεων εφαρμογής) του έτους 2016  (5ο έτος εφαρμογής) του Προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας, (αφορά τους δικαιούχους της νέας ένταξης- 5ετία) έχει ως ακολούθως:

Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 02-01-2017 και για 20 εργάσιμες ημέρες , με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 30-1-2017.

Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής θα εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και θα διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στην έντυπη μορφή τους με όλα τα παραστατικά (ενυπόγραφο αντίγραφο της αίτησης πληρωμής για το αντίστοιχο έτος εφαρμογής, βεβαιώσεις συμμόρφωσης, τιμολόγια (πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα, εξοφλημένα ) ταυτότητα και βιβλιάριο τραπέζης, εφόσον έχουν αλλάξει,), στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομία; και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας, όπου και θα λαμβάνουν πρωτόκολλο.

Οι δηλώσεις εφαρμογής θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σε έντυπη μορφή, εντός 70 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. (ημερομηνία οριστικοποίησης).

Μετά την παραλαβή της έντυπης δήλωσης εφαρμογής και την χορήγηση υπηρεσιακού αριθμού πρωτοκόλλου, υπηρεσία μας θα καταχωρεί το εν λόγω πρωτόκολλο στο πληροφοριακό σύστημα..

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Υποβολή δήλωσης εφαρμογής πέραν των καταληκτικών ημερομηνιών οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών οι αιτήσεις θεωρούνται μη αποδεκτές και θα αποκλείονται από την ενίσχυση του συγκεκριμένου έτους.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΩΣΤΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Προηγούμενο άρθρο Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Κ.Α.Μ.Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Υποβολή αιτήσεων πληρωμής προγράμματος Μείωσης της Νιτρορύπανσης