Ειδήσεις

Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού


Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, με αφορμή την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, απέστειλε Υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Οικονόμου, με τις επισημάνσεις του, που αφορούν στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια.

 Ειδικότερα, στο Υπόμνημά του ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι:

 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του αρμόδιου Υπουργείου για τη Διαβούλευση σχετικά με τις τροποποιήσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στο ήδη εγκεκριμένο Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Θεσσαλίας και ειδικότερα στο Άρθρο 10 αυτού, όπου καθορίζεται η χωροταξική οργάνωση του παραγωγικού συστήματος στα όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντοπίζονται αδυναμίες/παραλείψεις, οι οποίες αφορούν κυρίως στην απουσία πρόβλεψης εντός του ΠΧΠ Θεσσαλίας για τη δυνατότητα διατήρησης / επέκτασης νομίμως υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων/δραστηριοτήτων σε ζώνες στις οποίες βάσει του πλαισίου υπάρχει κατά κανόνα σύγκρουση χρήσεων και ειδικότερα στη ζώνη γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας.

Στην Ενότητα Α που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αδυναμίες/ελλείψεις του ΠΧΠ, ενώ στην ενότητα Β, παρουσιάζεται μία σειρά προτάσεων για την άρση αυτών των αδυναμιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αδυναμίες/ελλείψεις του ΠΧΠ Θεσσαλίας

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο υφιστάμενο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Θεσσαλία, έχουν εντοπιστεί οι ακόλουθες αδυναμίες/ελλείψεις.

 

·         Στο ισχύον ΠΧΠ Θεσσαλίας δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις υφιστάμενες νόμιμες λειτουργούσες δραστηριότητες.

·         Υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις με νόμιμη λειτουργία για πολλά συναπτά έτη, με απασχόληση σημαντικού ποσοστού ανθρώπινου δυναμικού και με μεγάλη συνεισφορά στην τοπική και εθνική οικονομία γενικότερα, δεν εμπίπτουν εντός των ζωνών εντατικοποίησης/επέκτασης της βιομηχανίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Χάρτη Π.2α του ΠΧΠ Θεσσαλίας. Αντίθετα, εμπίπτουν εντός της ευρείας ζώνης γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας, στην οποία, βάσει του υφιστάμενου ΠΧΠ Θεσσαλίας, ισχύουν περιοριστικές δεσμεύσεις.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω ζώνη προβλέπεται μόνο η εγκατάσταση βιομηχανιών/βιοτεχνιών επεξεργασίας/τυποποίησης προϊόντων που έχουν σχέση με την τοπική παραγωγή, π.χ. τροφίμων, γαλακτοβιομηχανίες κλπ.).

·         Ως επεξηγηματική αναφορά του ανωτέρω σημείου, επισημαίνεται η περιοχή εκατέρωθεν του οδικού άξονα Λάρισας – Τρικάλων, η οποία, βάσει του Χάρτη Π.2α του υφιστάμενου ΠΧΠ Θεσσαλίας, αποτυπώνεται ως ζώνη γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας. Ωστόσο, στην εν λόγω περιοχή είναι χωροθετημένες και λειτουργούν σημαντικές βιομηχανικές/βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, πολλές εκ των οποίων δεν εντάσσονται σε δραστηριότητες που επεξεργάζονται προϊόντα που έχουν σχέση με την τοπική αγροτική/κτηνοτροφική παραγωγή.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω βιομηχανίες/βιοτεχνίες λειτουργούν στις εκάστοτε θέσεις νόμιμα βάσει των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων – διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Άδεια Λειτουργίας.

·         Δεν έχουν ληφθεί υπόψη ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν, υπό προϋποθέσεις, τη χορήγηση εγκρίσεων και αδειών δόμησης, καθώς και την εγκατάσταση/λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα εντός εκτάσεων αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ).

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Απόψεις / Προτάσεις περί τροποποιήσεων του ΠΧΠ Θεσσαλίας

Οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν κυρίως τροποποιήσεις του ΠΧΠ Θεσσαλίας αναφορικά με τις προϋφιστάμενες νόμιμα λειτουργούσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

1.      Αποτύπωση σε κατάλληλους Χάρτες, είτε στο ίδιο το ΠΧΠ Θεσσαλίας, είτε ως ρητή αναφορά, για πρόβλεψη αποτύπωσης στα επικείμενα ΤΧΣ/ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που θα εκπονήσει ο εκάστοτε Δήμος, των υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κυρίως αυτών με μεγάλη συνεισφορά στην τοπική και εθνική οικονομία. Η πρότασή μας είναι, οι εν λόγω περιοχές/θέσεις, στις οποίες χωροθετούνται οι ανωτέρω βιομηχανίες, να χαρακτηρίζονται ως περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων.

2.      Ένταξη πρόβλεψης, είτε στο ίδιο το ΠΧΠ Θεσσαλίας είτε ως ρητή αναφορά, για πρόβλεψη στα επικείμενα ΤΧΣ/ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που θα εκπονήσει ο εκάστοτε Δήμος, για τη διατήρηση/συνέχιση λειτουργίας προϋφιστάμενων νόμιμων λειτουργουσών βιομηχανιών στις ζώνες στις οποίες δεν προβλέπονται οι συγκεκριμένες χρήσεις και δραστηριότητες από την έκδοση των διατάξεων των επικείμενων ΤΧΣ/ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, συμπεριλαμβανομένης και της ζώνης γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας (ΑΓΥΠ).

 

3.      Δυνατότητα για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό κτιρίων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και ανανέωση/τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων, στα ακίνητα εντός εκτάσεων ΑΓΥΠ.

4.      Δυνατότητα επέκτασης υφιστάμενων νόμιμων λειτουργουσών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και σε όμορα γήπεδα.

5.      Δυνατότητα, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, για χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα/γήπεδα εντός εκτάσεων ΑΓΥΠ, σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν την έκδοση των ΤΧΣ/ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

 

Όπως τονίζει ο Σύνδεσμος,

Οι ανωτέρω προβλέψεις προτείνονται στα πλαίσια συμβατότητας του ΠΧΠ και των επικείμενων ΤΧΣ/ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που θα εκπονήσει ο εκάστοτε Δήμος με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν χρήσεις/δραστηριότητες που εγκαθίστανται και λειτουργούν σε ΑΓΥΠ.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Σύνδεσμος υπογράμμισε ότι οι κατατιθέμενες προτάσεις προέκυψαν από την καταγραφή των προβληματισμών και των απόψεων των επιχειρήσεων-μελών του και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα ληφθούν υπόψιν από τους αρμοδίους.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Άμεση ανάγκη εκταφών στο δημοτικό κοιμητήριο
Επόμενο άρθρο Στον Δήμαρχο Σοφάδων ο Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Καρδίτσας