Ειδήσεις

Ανακοίνωση για τις Καταγραφές Ενδείξεων των Μετρητών Φυσικού Αερίου


Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) ενημερώνει τους Καταναλωτές Φυσικού Αερίου, σχετικά με την καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών του φυσικού αερίου.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα, ώστε να καταγράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ενδείξεις του μετρητή φυσικού αερίου.

Η καταγραφή των ενδείξεων διενεργείται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Εταιρείας, εφοδιασμένους με εταιρικές ταυτότητες αναγνώρισης.Εφιστάται η προσοχή των Καταναλωτών, ιδιαίτερα σχετικά με την πρόσβαση μόνο των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Οι Τελικοί Πελάτες οφείλουν:

α.Να μεριμνούν για την ασφάλεια των μετρητών, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία αυτών από παρεμβάσεις τρίτων ή ζημία.

β.Να μεριμνούν, ώστε να διασφαλίζεται οποτεδήποτε η απρόσκοπτη πρόσβαση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο μετρητή, καθώς και η εύκολη ανάγνωση των ενδείξεών του.

γ.Να αναφέρουν αμέσως στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ κάθε ζημία σε εξοπλισμό μέτρησης των εγκαταστάσεών τους, ανεξάρτητα από την αιτία που την προκάλεσε.

δ.Να αναφέρουν αμέσως στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ σημαντικές και ενδεχομένως αδικαιολόγητες αποκλίσεις, σε σχέση με ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσής τους.

Ο Τελικός Πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στον Εξοπλισμό Μέτρησης. Ο περιβάλλων χώρος εγκατάστασης του Μετρητικού Εξοπλισμού θα πρέπει να είναι ελεύθερος από εμπόδια, ενώ η οθόνη της ένδειξης του εκάστοτε μετρητή θα πρέπει να διατηρείται σε κατάσταση που να επιτρέπει την ανάγνωση την ένδειξης.

Απαγορεύεται η βαφή, η τοποθέτηση βαρέων ή ογκωδών αντικειμένων, ή διαβρωτικών ουσιών, γύρω ή/και πάνω από το μετρητή, η τοποθέτηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (συσκευών) στα ερμάρια ή στις φωλιές των μετρητών, η μετατροπή της ίδιας της φωλιάς ή του ερμαρίου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη καλή κατάσταση του μετρητή ή τυχόν δυσκολία στην ανάγνωση της ένδειξης, ο Τελικός Πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τις σχετικές ενέργειες.

Αδυναμία καταγραφής ένδειξης του μετρητή, για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Τελικός Πελάτης, μπορεί να συνεπάγεται τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό της ποσότητας Φυσικού Αερίου, που θεωρείται ότι παραδόθηκε σε Σημείο Παράδοσης.

Ο Τελικός Πελάτης υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά το έτος για την επιτόπια καταγραφή της ένδειξης του μετρητή. Σε περίπτωση που η αδυναμία πρόσβασης στο μετρητή και σε άλλα τμήματα της εγκατάστασης παρατηρείται για διάστημα μεγαλύτερο από ένα (1) έτος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε παύση της τροφοδοσίας ή αποσύνδεση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, εφόσον κατά την κρίση της η συνέχιση της τροφοδοσίας ενέχει κινδύνους πρόκλησης σωματικών ή υλικών ζημιών.

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι καταγραφές ενδείξεων των μετρητών πραγματοποιούνται με την εξής συχνότητα:

– τρεις φορές για τους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία Τ1 (21-31 Δεκεμβρίου, 21-30 Απριλίου, 21-31 Αυγούστου)

– πέντε φορές για τους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία Τ2, ανάλογα με την «ομάδα» καταγραφής ένδειξης. Την «ομάδα» καταγραφής ένδειξης μπορείτε να την γνωρίζετε με βάση την περίοδο επόμενης μέτρησης, από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ή από το τηλεφωνικό κέντρο 11150.

Περίοδοι καταγραφής ενδείξεων μετρητών
1η Ομάδα Τ2 2η Ομάδα Τ2 3η Ομάδα Τ2 4η Ομάδα Τ2
01-10 Νοεμβρίου 11-20 Νοεμβρίου 01-10 Δεκεμβρίου 11-20 Δεκεμβρίου
01-10 Ιανουαρίου 11-20 Ιανουαρίου 01-10 Φεβρουαρίου 11-20 Φεβρουαρίου
01-10 Μαρτίου 11-20 Μαρτίου 01-10 Απριλίου 11-20 Απριλίου
01-10 Μαΐου 11-20 Μαΐου 01-10 Ιουνίου 11-20 Ιουνίου
01-10 Σεπτεμβρίου 11-20 Σεπτεμβρίου 01-10 Οκτωβρίου 11-20 Οκτωβρίου

– κάθε μήνα (21-30/31 κάθε μήνα) για τους πελάτες που ανήκουν στις κατηγορίες Τ3, Τ3Α, Τ3C, T3D, T5*, Τ6* (εκτός της θερινής περιόδου για πελάτες μόνο με χρήση θέρμανσης).

Οι Τελικοί Πελάτες σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα επέμβασης στον Εξοπλισμό Μέτρησης µε οιονδήποτε τρόπο.Εάν διαπιστωθεί προσπάθεια παραβίασης ή παραποίησης της ένδειξης της μέτρησης ή απόληψης αερίου που δεν έχει μετρηθεί στο Σημείο Παράδοσης, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δύναται να διακόπτει άμεσα την τροφοδοσία αερίου στο Σημείο Παράδοσης ή να προβαίνει σε αποσύνδεση του Σημείου Παράδοσης. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε αφαίρεση του μετρητή και να προβεί στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες.

Σε περίπτωση που ο Τελικός Πελάτης:

α.            Παραποιήσει ή παραβιάσει τις πινακίδες σήμανσης ή/και τις σφραγίδες ασφαλείας

β.            Ανοίξει αυθαίρετα τις βαλβίδες του μετρητή

γ.            Παρέμβει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία της μετρητικής διάταξης και στην προς καταγραφή ένδειξη της παραδοθείσας ποσότητας Φυσικού Αερίου,

καταπίπτει σε βάρος του ποινική ρήτρα, πλέον της χρέωσης για την αυθαίρετη ή/και εκτιμώμενη κατανάλωση. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ πέραν των ανωτέρω, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε

Προηγούμενο άρθρο Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ΚΑΜ Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Κρούσματα γρίπης των πτηνών στην Ελλάδα